Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

14. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Sport w szarości” Rawicz 2019

Zapraszamy do udziału w 14 edycji konkursu z cyklu KOLORY SZAROŚCI. Konkurs jest popularyzacją technik monochromatycznych i jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. W tym roku spróbujcie przenieść swoje refleksje rysunkowe, malarskie, graficzne i stwórzcie pracę rysując, malując, fotografując, wyklejając tematy związane z szeroko pojętym problemem postrzegania sprawności fizycznej posługując się bogactwem szarości, czerni i bieli.  Sport jest formą sprawności człowieka mającą na celu doskonalenie sprawności fizycznej w ramach współzawodnictwa, indywidualnego lub zbiorowego, według reguł umownych. Tematem pracy może być sport amatorski, wyczynowy czy profesjonalny lub temat z kultury fizycznej,  jak chociażby dbałość o własne ciało czy podziwianie piękna zawodników uprawiających dane dyscypliny sportu.

Stwórzcie w ten sposób pracę pod tytułem "Sport w szarości”. Być może, poprzez wykonanie rysunku czy fotografii,  ulepszymy naszą rzeczywistość i uczynimy ją bardziej sprawną i piękną.

Cele konkursu:

- popularyzacja technik plastycznych,
- sprzyjanie rozwojowi i popularyzacji zainteresowań,
- wzmacnianie i rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez prezentację dokonań młodych twórców,
- kształtowanie postawy aktywnego uczestnictwa i odbioru kultury,
- rozwój talentów plastycznych,
- kształtowanie postawy tolerancji.

Kategorie wiekowe:

 • 5 - 8 lat

 • 9 - 12 lat

 • 13 - 15 lat

 • 16 -18 lat


 

Technika:

UWAGA! WSZYSTKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONANE W CZERNI, BIELI LUB SZAROŚCI, UŻYCIE NAWET NAJMNIEJSZYCH ODCIENI INNYCH KOLORÓW SPOWODUJE DYSKWALIFIKACJĘ.

– rysunek (może być wykonany ołówkiem, czarnym tuszem, pisakiem, kredkami różnego typu, węglem lub suchym pastelem – powinien być utrwalony),
– malarstwo,
– grafika (warsztatowa, komputerowa),
– fotografia,
– collage.

Format: A4, A3, A2, A1. Przyjmujemy tylko prace płaskie (rysunki i obrazy na kartkach, płótnach lub innych płaskich podłożach plastycznych).

prosimy nie oprawiać prac,

prosimy nie rolować (zwijać) prac.

 

Warunki uczestnictwa:

prace można nadsyłać indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły lub placówki,
– jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace,
– prace niezgodne z wymogami konkursu nie zostaną dopuszczone do konkursu,
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania nadesłanych prac i reprodukowania ich w celach promocyjnych,
– nadesłane prace pozostaną w zbiorach szkoły, a nagrodzone wzbogacą galerię szkolną lub zostaną przekazane jako upominki dla partnerów i sponsorów konkursu,
– osoba, której przyznana zostanie główna nagroda zobowiązana jest do przyjazdu i odbioru nagrody w określonym terminie!
– organizatorzy nie zwracają prac!
zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
–  w sytuacjach nieujętych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje organizator konkursu,
– do każdej pracy musi być na trwałe przytwierdzone Oświadczenie opiekunów prawnych/ rodziców stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
– każda praca musi na odwrocie zawierać opis według wzoru podanego w  Załączniku nr 1.

 

Prace należy nadsyłać na adres:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie
ul. Przyjemskiego 35
63-900 RAWICZ

KONKURS PLASTYCZNY – SPORT W SZAROŚCI

 

Kontakt:

tel.(065) 546 5485 lub (065) 546 5480

e-mail: biblioteka-gim-sierakowo@wp.pl lub spsierakowo@rawicz.eu

www.sp6.rawicz.pl

www.facebook.com/Sport-w-szarosci-14-Ogólnopolski-Konkurs-Plastyczny-Rawicz-2019-154042875197666/

www.biblioteka_sierakowo.entro.pl

 

Jury:

Skład Jury to profesjonalni artyści, instruktorzy i nauczyciele plastyki, którzy wyłonią GRAND PRIX – Nagrodę Burmistrza Gminy Rawicz. Ponadto wyłonionych zostanie 100 prac (honorowych wyróżnień tworzących wystawę pokonkursową), z których wybrane zostaną po 3 Nagrody i po 2 Wyróżnienia regulaminowe w każdej kategorii wiekowej oraz równorzędne z miejscem 1 nagrody naszych wieloletnich partnerów. Jury pozostawia sobie prawo innej kolejności nagradzania. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie (prosimy o podanie aktualnych telefonów kontaktowych).

 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach:

www.sp6.rawicz.pl

www.facebook.com/Sport-w-szarosci-14-Ogólnopolski-Konkurs-Plastyczny-Rawicz-2019-154042875197666/

www.biblioteka_sierakowo.entro.pl

Terminy:

08.03.2019 – ostateczny termin nadsyłania prac (Uwaga! Liczy się termin otrzymania pracy przez organizatora, a nie data stempla pocztowego).

Kwiecień 2019 – Posiedzenie komisji konkursowej.

30 kwietnia 2019 o godzinie 13.00 – Ogłoszenie wyników na oficjalnych stronach podanych w podpunkcie – kontakt.

Maj 2019 – otwarcie wystawy i wręczenie nagród. Zastrzegamy, że termin otwarcia wystawy może ulec zmianie (o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród powiadomieni zostaną laureaci i osoby wyróżnione telefonicznie). Informacja taka znajdzie się również na oficjalnych stronach podanych w podpunkcie – kontakt.

 

Komisarz konkursu: Witold Adamczyk

logotyp-2019.jpg

 

 Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu


 Imię i nazwisko uczestnika  
Wiek  
Adres placówki lub miejsca zamieszkania  

 

 
Telefon kontaktowy  
Imię i nazwisko opiekuna  

Oświadczenie opiekunów prawnych/ rodziców

 

Jako opiekun prawny/rodzic małoletniego ………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko małoletniego)

wyrażam zgodę, na:

 1. udział w 14. Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.: „Sport w szarości” organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Sierakowie.

 2. podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska, wieku autora pracy oraz imienia i nazwiska opiekuna prawnego/rodzica w związku z udziałem w konkursie, a także we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

 3. przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz mozliwości ich poprawienia. 1. opublikowanie wizerunku (zdjęcia) mojego dziecka we wszelkich publikacjach związanych z konkursem.


 

Oświadczam, że:

 1. zapoznałem(am) sie z regulaminem konkursu.

 2. zapoznałe(am) sie z klauzulą informacyjną.


 

 

 

…………………………………………………………………………………………..

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica autora pracy

 

 Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani dziecka jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie przy ul.Przyjemskiego 35, 63-900 Rawiczu.

 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: spsierakowo@rawicz.eu

 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocyjnych szkołę.

 4. Dane osobowe Pana/Pani dziecka mogą być przekazywane do osób trzecich w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz przeznania nagrody.

 5. Przechowywanie danych osobowych uczestników konkursu będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

 6. Na zasadach określonych przepisami RODO ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do danych osobowych Państwa dziecka, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.

 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku podejrzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych Państwa dziecka. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.

 8. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.


 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: Maj 2019

Nagrody: Rzeczowe

Przedział wiekowy: 5-18 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny