Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

18. Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”

Regulamin
18. Międzynarodowego
Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych
Kochać człowieka
pod patronatem UNICA
i Prezydenta Miasta Oświęcim
Oświęcim 25-27.01.2018


Kochać człowieka to ... pokazać ulotne chwile, przemijający czas, biegnące myśli, by żyły swoim życiem. By trwały. By mimo tego wszystkiego co ludzi łączy i co ludzi dzieli, mogły naszkicować obraz ludzkiej kondycji. By nie tylko “tu i teraz”, ale “zawsze i wszędzie” ukazywały to co ważne, co nigdy nie przeminie, dzięki czemu byliśmy, jesteśmy i będziemy.

ORGANIZATOR:
Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu

WSPÓŁORGANIZATOR:
Federacja Niezależnych Twórców Filmowych w Polsce

CELE FESTIWALU:
1. Kształtowanie postaw miłości i szacunku wobec człowieka poprzez ukazanie w filmowym zapisie tematyki związanej ze wszystkimi aspektami jego życia.
2. Prezentacja dążeń i osiągnięć twórczych w tematyce określonej hasłem programowym  festiwalu.

TERMIN I MIEJSCE:
25-27.01.2018

Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu, ul. Śniadeckiego 24
tel./fax: (33) 842 25 75, 842 44 61
www.ock.org.pl / e-mail: ock@ock.org.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Organizator oczekuje na filmy w sposób jednoznaczny dotyczące człowieka.
2. Do festiwalu nie będą dopuszczone filmy:
- zrealizowane przez zawodowych twórców, studentów szkół filmowych, telewizyjnych i artystycznych powyżej II roku nauki, członków komisji kwalifikacyjnej i jury oraz
w celach komercyjnych,
- zakwalifikowane do projekcji konkursowych w poprzednich edycjach festiwalu,
- niespełniające wymogów technicznych określonych niniejszym regulaminem,
- nadesłane po ustalonym terminie.
3.Każdy nadesłany film podlegać będzie ocenie komisji kwalifikacyjnej, która po obejrzeniu wszystkich filmów w dniach 11-12 grudnia 2017 roku, dokona kwalifikacji filmów do projekcji konkursowych. Komisja nie jest zobowiązana do wyjaśniania swoich postanowień.
4. Warunkiem dopuszczenia do konkursu filmów zagranicznych jest przesłanie ich streszczenia w języku angielskim lub niemieckim. Ponadto filmy obcojęzyczne powinny posiadać napisy w języku angielskim.
5. Lista filmów zakwalifikowanych do projekcji festiwalowych  będzie dostępna na  stronie internetowej OCK www.ock.org.pl najpóźniej do 22 grudnia 2017 roku.
6. Filmy zakwalifikowane do projekcji konkursowych oceniane będą przez jury  powołane przez organizatora.
7. Decyzje komisji kwalifikacyjnej i jury festiwalu są ostateczne i niepodważalne.
8. Czas projekcji filmu nie może przekroczyć 20 minut. Decyzją komisji kwalifikacyjnej do festiwalu mogą zostać dopuszczone filmy dłuższe, o wybitnych walorach poznawczych i artystycznych.
9. Filmy, wraz z czytelnie wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia filmu (karty do pobrania poniżej), należy nadsyłać w nieprzekraczalnym  terminie do 7 grudnia 2017 roku (data dostarczenia filmu do siedziby organizatora) na adres: Oświęcimskie Centrum Kultury, 32-600 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24, z dopiskiem: „Festiwal filmowy”.
10. Filmy, wraz z podpisaną i zeskanowaną kartą zgłoszenia filmu, można przekazywać również drogą elektroniczną poprzez podanie adresu internetowego strony, na której bezpłatnie został udostępniony link do pobrania (np. Dropbox, Google Drive, WeTransfer, itp.).
11. Do każdego zgłoszonego filmu autorzy zobowiązani są, w terminie określonym w pkt. 9, do przesłania drogą mailową kadru z filmu (format jpg, 300dpi) opisanego tytułem filmu i nazwiskiem autora.
12. Filmy i karty zgłoszenia filmów (dotyczy pkt. 10) oraz kadry z filmów (pkt. 11) należy przesyłać na adres e-mail: festiwalfilmowy@ock.org.pl
Filmy bez karty zgłoszenia filmu nie będą przyjmowane do konkursu.

WARUNKI TECHNICZNE:
1. Filmy muszą być nagrane w formacie: MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/AVI o maksymalnej rozdzielczości 1920x1080. Dopuszcza się przesłanie filmu w innych formatach po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.
2. Każdy film nadesłany pocztą musi znajdować się na odrębnej płycie DVD (warunek bezwzględny).
3. Każdy film powinien zawierać czołówkę, a przede wszystkim: tytuł, imię i nazwisko autora (autorów), rok produkcji oraz napis koniec.

NAGRODY:
1. Organizator 18. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka” przewiduje nagrody:
- Grand Prix – Kryształowe Serce
- I nagrodę – Złote Serce
- II nagrodę – Srebrne Serce
- III nagrodę – Brązowe Serce
- nagrody specjalne
- specjalne wyróżnienie za najlepszy film o wartościach humanitarnych
- Honorowy Henryk przyznawany przez filmowców Amatorskiego Klubu Filmowego Chemik
Jury ma prawo innego podziału nagród.
2. Od nagród finansowych potrącony będzie podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
3. Warunkiem otrzymania nagrody finansowej jest osobiste odebranie jej podczas ceremonii rozdania nagród. Autorom filmów nagrodzonych, nieobecnym  na ceremonii rozdania nagród, zostaną przesłane wyłącznie nagrody honorowe.
4. W uzasadnionych przypadkach autor może wydelegować osobę reprezentującą go podczas festiwalu. Informacja na piśmie w tej sprawie powinna znaleźć się u organizatora najpóźniej na tydzień przed konkursem, tj. do 18 stycznia 2018 roku. W przypadku braku jakiejkolwiek informacji od autora filmu, organizator uzna go za nieobecnego.
5. Laureaci festiwalu nie będą informowani przez organizatora o decyzjach jury przed ogłoszeniem wyników.

UWAGI ORGANIZACYJNE:
1. Zgłoszenie osobistego  udziału w 18. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka” należy nadsyłać, na karcie uczestnictwa, na adres organizatora wraz z filmem i kartą zgłoszenia filmu, a ostatecznie udział potwierdzić telefonicznie lub e-mailem do 15 stycznia 2018 roku. Brak potwierdzenia uznany zostanie za rezygnację z osobistego udziału w festiwalu.
2. Autorzy zakwalifikowanych do projekcji konkursowych filmów, lub upoważnieni na piśmie ich reprezentanci, mogą wziąć osobisty udział w festiwalu, korzystając z noclegów i wyżywienia, po wpłaceniu akredytacji w wysokości 80 zł (obcokrajowcy 20 euro), studenci, uczniowie i emeryci 40 zł (obcokrajowcy 10 euro).
3. Pozostali uczestnicy festiwalu pokrywają koszty udziału w wysokości 150 zł/doba, obcokrajowcy 35 euro/doba.
4. Wpłaty przyjmowane będą w biurze festiwalowym w dniu przyjazdu na festiwal lub na konto organizatora: Bank Spółdzielczy w Zatorze, nr: 42 8136 0000 0030 0298 2000 0010. Należy przywieźć ze sobą kserokopię dowodu wpłaty.

UWAGI OGÓLNE:
1. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku, autor musi załączyć do karty zgłoszenia pisemne oświadczenie, precyzujące sytuację prawną filmu.
2. Zgłaszając film do udziału w festiwalu, autor wyraża jednocześnie zgodę na jego publiczną bezpłatną prezentację w ramach projekcji festiwalowych, emisję i reemisję całości lub fragmentów w stacjach telewizyjnych, w internecie oraz na festiwalach partnerskich i pokazach specjalnych w ramach promocji festiwalu (nadesłane filmy nie mogą być zabezpieczone przed przegrywaniem).
3. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w karcie zgłoszenia filmu. Podanie nieprawdziwych, nieczytelnych lub niepełnych danych osobowych bądź niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z udziału w festiwalu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez autora. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
5. Organizator nie odsyła filmów nadesłanych na festiwal.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie filmów powstałe z przyczyn od niego niezależnych.
7. Za całość spraw związanych z przygotowaniem i przebiegiem festiwalu odpowiedzialny jest Dyrektor Festiwalu posiadający decydujący głos w kwestiach spornych, nieobjętych  regulaminem lub wymagających dodatkowych interpretacji.
8. Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Dodatkowych informacji udzielają:
Apolonia Maj (animacja@ock.org.pl), Adam Kuta (informacja@ock.org.pl),
Bartosz Gajda (chemik@ock.org.pl) oraz pod numerami telefonów Oświęcimskiego Centrum Kultury: (33) 842 25 75,  842 44 61.

 

Regulamin

Karta zgłoszenia

Karty do pobrania również ze strony organizatora

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: bez ograniczeń wiekowych

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny