Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

NIE TYLKO BAZYLISZEK – konkurs plastyczny

Założeniem konkursu jest wykonanie w dowolnej technice przestrzennej, miniaturowej pracy będącej interpretacją wybranej LEGENDY WARSZAWSKIEJ. Lista wszystkich legend, na podstawie których można stworzyć pracę, a także ich treść, jest załączona do regulaminu (do pobrania ze strony konkursu).


Uwaga - jest to konkurs o charakterze zespołowym - w tworzeniu każdej z prac muszą wziąć udział co najmniej dwie osoby. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, w tym seniorów.


Wybrane przez Jury konkursu prace zostaną  wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Muzeum Domków dla Lalek w  Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wszyscy autorzy prac prezentowanych na wystawie dostaną dyplomy pamiątkowe i zaproszenia do Muzeum Domków dla Lalek, a osoby wyróżnione i laureaci otrzymają ponadto nagrody rzeczowe.


Wymiary pracy i szczegółowe wytyczne podane są w regulaminie konkursu. Pracę należy dostarczyć do Muzeum osobiście lub pocztą do 30 kwietnia 2018 do godziny 19:00 (uwaga - decyduje data dotarcia  pracy do Muzeum!)


plakat-konkurs-NIE-TYLKO-BAZYLISZEK.jpg


I ORGANIZATOR i PATRONAT HONOROWY

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Belle Époque oraz Muzeum Domków dla Lalek w Warszawie (Pałac Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa), e-mail: konkursy@belleepoque.pl.


Koordynator konkursu: Zofia Jusiak, tel. 517 490 047

 1. Patronem Honorowym konkursu i wystawy jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.


 

II ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. Temat: miniaturowa, przestrzenna praca plastyczna, będąca współczesną interpretacją legendy warszawskiej wybranej z dwunastu wymienionych w punkcie II.4. Teksty legend znajdują się w opracowaniu załączonym do niniejszego regulaminu.

 2. Format: praca musi być umieszczona na trwałej, sztywnej, kwadratowej podstawie o boku 12 cm. Wysokość płytki podstawy nie powinna przekraczać 1 cm. Szerokość i głębokość pracy nie może przekraczać wymiarów podstawy, zaś wysokość całej pracy (razem z podstawą) nie może przekraczać 20 cm. Dopuszcza się by drobne elementy pracy wystawały poza płytkę podstawy do 1 cm. Prace przekraczające podane wymiary zostaną zdyskwalifikowane. Uwaga: prace w gablotach ekspozycyjnych na wystawie pokonkursowej będą prezentowane na podstawkach stojących równolegle do krawędzi gabloty i nie będą ustawiane „na skos” – jednym z rogów w kierunku oglądającego.

 3. Technika: dowolna trwała technika przestrzenna - praca może być wykonana w drewnie, metalu, słomie, filcu, szkle, papierze, masach plastycznych, technikach własnych, mieszanych i innych. Wszystkie elementy pracy muszą być w niej zamocowane na stałe. Organizator nie gwarantuje prawidłowego umieszczenia elementów pracy, jeśli zostaną one oderwane/uszkodzone podczas transportu lub będą przesłane luzem. Dopuszcza się dołączenie do pracy zdjęcia lub rysunku instruktażowego ukazującego sposób ustawienia i eksponowania pracy. Prace z zamontowanymi własnymi źródłami zasilania będą podlegały ocenie, jednak Organizator nie gwarantuje zgodnego z zamysłem twórców działania i eksponowania takich prac. Dopuszcza się użycie gotowych elementów w wyposażeniu lub konstrukcji miniatury.

 4. Kategorie: wszystkie prace będą oceniane w dwunastu kategoriach tematycznych:


 

 1. BAZYLISZEK

 2. WARS I SAWA

 3. PUSTELNIA TRZECH KRZYŻY

 4. MIESZKO KAMIENNY

 5. ZŁOTA NIGDY RDZA NIE CHWYCI

 6. LEGENDA O ZAPIECKU

 7. PĘKNIĘTY DZWON NA KANONII

 8. O BASI GIŻANCE

 9. MALOWIDŁO W KRUŻGANKU

 10. KOMU CHLEB SPLEŚNIAŁY STANIE ZA SPECJAŁY

 11. ZŁOTA KACZKA

 12. LEGENDA O TARCZY I MIECZU


 

 1. Uczestnicy: ze względu na grupowy/rodzinny charakter konkursu, praca musi być wykonana przez co najmniej dwóch autorów. Nie ma ograniczeń wieku, narodowości ani miejsca zamieszkania autorów prac.

 2. Termin zgłoszenia: aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć pracę osobiście bądź przesłać pocztą na adres Muzeum Domków dla Lalek, Plac Defilad 1 00-901 Warszawa z dopiskiem „konkurs” do 30 kwietnia 2018 r, do godz. 19:00. Decyduje data dostarczenia pracy.

 3. Formularze: na spodzie pracy należy umieścić w sposób trwały Kartę Zgłoszenia Pracy (zgodnie z instrukcją) oraz do przesyłki dołączyć wypełnione i podpisane Karty Zgłoszenia Uczestników. Plik PDF z formularzem jest dostępny na stronie www.muzeumdomkow.pl. Każdy autor pracy wypełnia jedną kartę zgłoszenia uczestnika. W przypadku autorów niepełnoletnich formularz wypełnia rodzic lub opiekun prawny. Uwaga: formularze muszą być wypełnione i podpisane odręcznie w sposób czytelny. Kserokopie, skany i zdjęcia formularzy nie będą przyjmowane. Brak poprawnie wypełnionego formularza dyskwalifikuje pracę.

 4. Tytuł: Każda praca zgłoszona na konkurs musi mieć nadany indywidualny, autorski tytuł nie będący nazwą kategorii. Tytuły takie jak „Bez nazwy” bądź „Złota kaczka” dyskwalifikują pracę. Prace bez tytułu nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie. Tytuł oraz imiona i nazwiska autorów prac, należy wpisać w Karcie Zgłoszenia Uczestnika oraz w Karcie Zgłoszenia Pracy.

 5. Liczba prac: Każdy zespól autorski może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac, jednak nie więcej niż jedną w danej kategorii.

 6. Opłata: udział w konkursie jest bezpłatny.

 7. Wystawa pokonkursowa: nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Muzeum Domków dla Lalek w Warszawie.

 8. Postanowienia dodatkowe: prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora i wchodzą w skład kolekcji Muzeum Domków dla Lalek. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć nadesłanych prac w dowolnych formach i bez ograniczeń terminowych, z możliwością podania imion i nazwisk autorów prac. Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie będą prezentowane na wystawie czasowej w Muzeum Domków dla Lalek.

 9. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji uczestników (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

 10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na fotografowanie oraz wykorzystywanie wizerunku osób biorących udział w rozdaniu nagród, w celu zamieszczania relacji i artykułów o konkursie w materiałach drukowanych, internetowych, na stronie Muzeum Domków dla Lalek oraz w mediach społecznościowych.

 11. W konkursie nie mogą brać udziału rodziny pracowników Fundacji Belle Époque, Muzeum Domków dla Lalek, fundatorów nagród oraz członków Jury.


 

III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

 1. Jury konkursu zostanie powołane przez Organizatora. Wyniki konkursu są niepodważalne. Protokół z posiedzenia Jury zostanie opublikowany na stronie www.muzeumdomkow.pl 1 czerwca 2018 r.

 2. Jury przyzna Grand Prix i 3 nagrody główne w konkursie ogólnym oraz wyróżnienia w poszczególnych dwunastu kategoriach. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, nieprzyznania nagród oraz utworzenia i przyznania nagród dodatkowych.

 3. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymają dyplomy pamiątkowe, nagrody rzeczowe oraz zaproszenia do Muzeum Domków dla Lalek.

 4. Autorzy prac prezentowanych na wystawie czasowej otrzymają dyplomy pamiątkowe i zaproszenia do Muzeum Domków dla Lalek Zostaną one do nich wysłane pocztą po ogłoszeniu wyników.

 5. 5. Laureaci konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o wynikach konkursu telefonicznie lub mailowo oraz zostaną zaproszeni na galę rozdania nagród.

 6. Pełna lista prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej zostanie opublikowanie na stronie www.muzeumdomkow.pl 1 czerwca 2018 r.

 7. Organizator nie zapewnia noclegów i nie zwraca kosztów podróży laureatom konkursu.


 

pobierz REGULAMIN KONKURSU Z LEGENDAMI


pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIAOrganizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 1/06/2018

Nagrody: udział w wystawie pokonkursowej, zaproszenia do Muzeum Domków dla Lalek, dyplomy pamiątkowe, nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: bez ograniczeń wiekowych

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: grupowy