Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Bezpieczne wakacje- wojewódzki konkurs plastyczny

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego.

Technika wykonania prac: dowolna

format prac: A4 lub A3

 

 

 

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz,
Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku Wiesława Kasprzewska - Charkin
Dyrektor Pałacu Młodzieży Maria Pawłowska
zapraszają do udziału

w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM "BEZPIECZNE WAKACJE"


ORGANIZATOR:

 • Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego,

 • Pałac Młodzieży w Gdańsku.


CELE:

 • kształtowanie postaw zapewniających dzieciom bezpieczeństwo podczas wypoczynku,

 • kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze i placu zabaw oraz podejmowanie właściwych decyzji.


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Adresat:

  • konkurs przeznaczony jest dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych z województwa pomorskiego. 2. Kategorie:

  • uczniowie klas 0 - II

  • uczniowie klas III - IV

  • uczniowie klas V - VI. 3. Wymagania:

  • technika dowolna,

  • format A4 lub A3,

  • każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, opatrzoną informacją: imię i nazwisko autora, klasa, adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego, praca została wykonana,

  • autorem/autorką pracy musi być jedna osoba,

  • prace plastyczne wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
   PAŁAC MŁODZIEŻY
   ul. Ogarna 56,
   80 - 826 Gdańsk,
TERMIN KONKURSU:

 • nadsyłanie prac do 17 maja 2013 r.(decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem "Bezpieczne wakacje", " wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 maja 2013r. na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w Gdańsku (www.palacmlo.internetds.pl). O wygranej osoby nagrodzone zostaną poinformowane przez Pałac Młodzieży w Gdańsku także telefonicznie lub mailem, " wręczenie nagród połączone z wystawą pokonkursową odbędzie się w dniu 15 czerwca 2013r. o godzinie 13.00 w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa19/21. " Zapraszamy na festyn w godzinach od 11.30 do 16.00.


OCENA:
Jury konkursowe powołane przez organizatorów oceniać będzie:

 • zgodność z tematem,

 • samodzielność pracy,

 • pomysłowość, oryginalne ujęcie tematu,

 • estetyka wykonania.


Decyzje jury są ostateczne.

NAGRODY:

 • w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody za I, II, III miejsce,

 • nagrody nie odebrane w ciągu 30 dni od uroczystości, przechodzą do puli nagród, wykorzystanych w następnej edycji konkursu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • nadesłanych prac nie zwracamy; po rozstrzygnięciu konkursu przechodzą one na własność organizatorów,

 • nadesłanie prac jest jednoznaczne ze zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych,

 • zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i wideo przez organizatorów podczas wręczenia nagród laureatom, a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach dotyczących konkursu,

 • jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i łączenia kategorii,

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od nich,

 • udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu,

 • prace nieopisane i bez karty zgłoszenia nie wezmą udziału w konkursie.


 

 

bezpieczne wakacje- karta zgłoszenia
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15 czerwca 2013 r.

Termin ogłoszenia wyników: 31 maja 2013 r.

Nagrody: nagrody dla autorów najlepszych prac

Przedział wiekowy: 3-12 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny