Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Cudeńka bożonarodzeniowe” – ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

"Cudeńka bożonarodzeniowe"
Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego
pod patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca – Arkadiusza Chęcińskiego

 I. Główne założenia konkursu.                                                                   

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny „Modrzejów”, ul. Orląt Lwowskich 2, 41-208 Sosnowiec.

 2. Konkurs rozpoczyna się 07.11.2018 r. i trwać będzie do 11.12.2018 r.

 3. Temat prac konkursowych: „Cudeńka bożonarodzeniowe".

 4. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku szkolnym, w dwóch kategoriach wiekowych: kl. 1-3 oraz 4-8.


II. Cele konkursu:

 • Kształtowania wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne i techniczne.

 • Inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej.

 • Umożliwienie prezentacji twórczości dzieci.


III.        Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami przestrzennymi: stroik, aniołek, Mikołaj, choinka, bombka, itp.

 2. Kryteria oceny prac: pomysłowość, estetyka wykonania pracy, różnorodność zastosowanych środków plastycznych.

 3. Dopuszcza się pomoc rodzica lub nauczyciela prowadzącego.

 4. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

 5. Możliwe jest przesłanie max. 6 prac z danej kategorii wiekowej.

 6. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.

 7. Komisja Konkursowa wybierze i spośród przekazanych prac, wybierze laureatów  I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej.

 8. Do prac należy dołączyć metryczkę wydrukowaną komputerowo, zawierającą następujące dane: • imię i nazwisko dziecka,

 • wiek dziecka (klasa),

 • dokładny adres placówki, telefon, e-mail,

 • imię i nazwisko opiekuna. 1. Obowiązkowo do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodzica na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka (wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły, oraz stronie www.blizejprzedszkola.pl.

 2. Prace nie będą zwracane i przechodzą do dyspozycji organizatora konkursu.

 3. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do 11.12.2018 r.na adres:


Zespół Szkolno-Przedszkolny „Modrzejów”
ul. Orląt Lwowskich 2
41-208 Sosnowiec

z dopiskiem "Cudeńka bożonarodzeniowe "

Koordynatorzy konkursu: Agnieszka Sperka (agniese@interia.pl).

Prace niezgodne z powyższym regulaminem nie będą brane pod uwagę.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszenia praw autorskich przez uczestników konkursu.

IV. Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi do 17.12.2018 r. na stronie www.bliżejprzedszkola.pl i stronie internetowej Szkoły.

 2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie laureatów podziękowania.

 3. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą.


 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………

Data i miejsce

 

 

Zgoda na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka w celach promocyjnych szkoły

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka:………………………………………………….

(imię, nazwisko,)

przez organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Cudeńka bożonarodzeniowe”,
w celach informacyjnych i promocyjnych szkoły (Zespół Szkolno-Przedszkolny „Modrzejów”
w Sosnowcu) .

 

…….…………………………………………

czytelny podpis rodzica

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny "Modrzejów"

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 17 grudnia 2018 r.

Nagrody: dyplomy i nagrody

Przedział wiekowy: klasy 1-8 szkół podstawowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny