Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Fantastyczny XXI wiek” – wojewódzki konkurs literacko-plastyczny

Zadanie polega na zespołowym stworzeniu pracy (opowiadanie lub komiks), której akcja osadzona jest w realiach XXI wieku, a bohaterami są zarówno współcześni, zwykli ludzie, jak i postaci typowe dla literatury fantasy: krasnoludy, elfy, czarodzieje, magiczne zwierzęta (smoki, jednorożce), itp.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 oraz III gimnazjalnej z woj. mazowieckiego. Praca może być przygotowana indywidualnie lub w zespole dwuosobowym, pod kierunkiem nauczyciela-koordynatora.

Praca może mieć formę pisemną (opowiadanie) lub plastyczną (komiks).

Technika wykonania pracy: zeszyt formatu A4, zapisany jednostronnie.

Komiks - minimalna długość sekwencji to 15 obrazków.
Opowiadanie - minimalna liczba słów – 1000.
Opowiadanie - minimalna liczba ilustracji – 4.

Ilustracje oraz obrazki muszą być wykonane osobiście przez uczniów.

Literacka konwencja prac: literatura fantasy

Plastyczna konwencja prac - mieszana, np. flamastry i elementy grafiki komputerowej; fotografia i rysunek; kredki akwarelowe i wyklejanka, ołówek i długopis, itp.

Kolorystyka: dopuszczalne jest zastosowanie tylko dwóch wybranych kolorów (np. niebieski i pomarańczowy). Dopuszczalne są różne odcienie tych dwóch kolorów, np. granatowy, błękitny, lazurowy, itd. Można użyć wielu odcieni.

Tekst: może być napisany trzecim kolorem, np. czarnym tuszem.

Zeszyt musi być opatrzony kopertą zawierającą: imię i nazwisko każdego członka zespołu, dane szkoły (nazwa i numer placówki, adres, telefon, e-mail). UWAGA - brak  możliwości zidentyfikowania autorów danej pracy oraz ich szkoły skutkuje dyskwalifikacją pracy.

Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę prac, przy czym jeden nauczyciel może być koordynatorem kilku zespołów.

 

Dokumenty zgłoszeniowe można przesyłać do 17 lutego 2019 roku. Dokumentem zgłoszeniowym jest e-mail wysłany na fantastycznyXXIwiek@meridian.edu.pl, zawierający tytuł pracy, imiona i nazwiska członków zespołu wraz z danymi szkoły (nazwa i numer placówki, adres, telefon) oraz skan zgody rodziców/opiekunów prawnych (na udział w konkursie, publikację pracy oraz publikację danych osobowych).

Prace należy dostarczyć najpóźniej do 28 lutego 2019 roku na adres organizatora:

Gimnazjum i Liceum Meridian International Schools, ul. Gładka 31, 02-172 Warszawa

 

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO
„Fantastyczny XXI wiek”


 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Międzynarodowe Gimnazjum nr 51 i Liceum Ogólnokształcące Meridian, ul. Gładka 31, 02-172 Warszawa, e-mail: fantastycznyXXIwiek@meridian.edu.pl

 2. Konkurs jest rekomendowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty i został wpisany na listę patronatową pod numerem rekomendacji 238/18/P. Informacja o tym widnieje na stronie Kuratorium Oświaty: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/kuratorium/patronaty-i-rekomendac/wykaz/8,Patronaty.html

 3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

 4. W konkursie mogą brać udział uczniowie 4-8. klas szkół podstawowych, 3. gimnazjalnych.


Cel konkursu

 1. Rozwijanie zdolności porozumiewania się w języku polskim i angielskim.

 2. Rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

 3. Rozwijanie kreatywności poprzez pisanie  tekstów literackich.

 4. Odkrycie talentów.

 5. Utrwalenie zasad poprawnościowych – gramatycznych, ortograficznych – na drodze praktycznego ich zastosowania podczas tworzenia pracy.

 6. Pielęgnowanie samoświadomości i ekspresji wyrażających się w plastycznych aspektach prac oraz oryginalnych pomysłach literackich.

 7. Poszerzenie wiadomości na temat prac łączących techniki plastyczne z literackimi.

 8. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole (inicjatywność i przedsiębiorczość): odpowiedzialny podział obowiązków, wzajemne wspieranie się, harmonijne współtworzenie jednej pracy przez dwie osobowości.


Zadanie

Zadanie polega na zespołowym stworzeniu pracy (opowiadanie lub komiks), której akcja osadzona jest w realiach XXI wieku, a bohaterami są zarówno współcześni, zwykli ludzie, jak i postaci typowe dla literatury fantasy: krasnoludy, elfy, czarodzieje, magiczne zwierzęta (smoki, jednorożce), itp.

 1. Prace mogą być zrealizowane w języku polskim lub angielskim.

 2. Forma komiksu lub ilustrowanego opowiadania jest obligatoryjna.

 3. Fizyczny format pracy: zeszyt formatu A4, zapisany jednostronnie.

 4. Zeszyt musi być opatrzony kopertą zawierającą: imię i nazwisko kazdego członka zespołu, dane szkoły (nazwa i numer placówki, adres, telefon, e-mail). Brak  możliwości zidentyfikowania autorów danej pracy oraz ich szkoły skutkuje dyskwalifikacją pracy.

 5. Komiks - minimalna długość sekwencji to 15 obrazków.

 6. Opowiadanie - minimalna liczba słów – 1000.

 7. Opowiadanie - minimalna liczba ilustracji – 4.

 8. Ilustracje oraz obrazki muszą być wykonane osobiście przez uczniów.

 9. Literacka konwencja prac: literatura fantasy (czarodzieje, wróżki, smoki, jednorożce, itd.).

 10. Plastyczna konwencja prac - mieszana, np. flamastry i elementy grafiki komputerowej; fotografia i rysunek; kredki akwarelowe i wyklejanka, ołówek i długopis, itp.

 11. Kolorystyka: dopuszczalne jest zastosowanie tylko dwóch wybranych kolorów (np. niebieski i pomarańczowy). Dopuszczalne są różne odcienie tych dwóch kolorów, np. granatowy, błękitny, lazurowy, itd. Można użyć wielu odcieni.

 12. Tekst: może być napisany trzecim kolorem, np. czarnym tuszem.

 13. Przewidziane są dwa warianty liczby członków zespołu:

  • trzy osoby: dwóch uczniów oraz nauczyciel-koordynator

  • dwie osoby: jeden uczeń oraz nauczyciel-koordynator. 14. Koordynatorem prac może być nauczyciel dowolnej specjalizacji, a także bibliotekarz, pedagog/psycholog szkolny. • Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę prac, przy czym jeden nauczyciel może być koordynatorem kilku zespołów.

 • Zadaniem nauczyciela jest wspieranie uczniów i kontrola realizacji prac w aspektach wyszczególnionych w Kryteriach oceniania prac konkursowych.


Kryteria oceniania prac konkursowych

 1. akcja (zwroty akcji, niezwykłość przygody), 0-2 pkt

 2. bohaterowie (spójność postaci, język), 0-2 pkt

 3. poprawność gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna, 0-2 pkt

 4. estetyka wykonania (czytelność pisma, czystość, dokładność, dobór barw), 0-2 pkt

 5. mieszana technika plastyczna, 0-2 pkt

 6. oryginalność  ilustracji, artyzm, 0-2 pkt

 7. ogólne wrażenie pracy jako całości literacko-artystycznej, 1 pkt

 8. przestrzeganie regulaminu konkursu, 1 pkt


 

Nagrody


 1. Przyznane zostaną nagrody w trzech kategoriach: • klasy 4-5 (pierwsze, drugie, trzecie miejsce)

 • klasy 6-7 (pierwsze, drugie, trzecie miejsce)

 • klasa 8 szkoła podstawowa i gimnazjum (pierwsze, drugie, trzecie miejsce) 1. Zwycięzcy otrzymają dyplomy uznania oraz książki z dziedziny literatury lub sztuki.

 2. Nauczyciele otrzymają dyplomy pamiątkowe.

 3. Organizator zastrzega sobie możliwość dodatkowego nagrodzenia zwycięzców nagrodami rzeczowymi o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, artystycznym. 1. Zasady uczestnictwa w konkursie:

 2. O przystąpieniu do konkursu decyduje nadesłanie dokumentu zgłoszeniowego.

 3. Dokumentem zgłoszeniowym jest e-mail wysłany na fantastycznyXXIwiek@meridian.edu.pl, zawierający tytuł pracy, imiona i nazwiska członków zespołu wraz z danymi szkoły (nazwa i numer placówki, adres, telefon) oraz skan zgody rodziców/opiekunów prawnych (na udział w konkursie, publikację pracy oraz publikację danych osobowych).


Miejsce i terminy:

 1. Miejsce przebiegu konkursu: Gimnazjum i Liceum Meridian International Schools, ul. Gładka 31, 02-172 Warszawa

 2. Rozpoczęcie konkursu: 7.01.2019 r.

 3. Ostatnia dopuszczalna data nadesłania dokumentu zgłoszeniowego: 17.02.2019 r.

 4. Ostatnia dopuszczalna data nadesłania wykonanej pracy: 02.2019 r. (data na stemplu pocztowym).

 5. Ogłoszenie wyników: do dnia 15.03.2019 r. na stronie internetowej organizatora  http://meridian.edu.pl/.

 6. Termin wręczenia nagród: 21.03.2019 w siedzibie organizatora. W przypadku zmiany terminu na późniejszy informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej organizatora.


Komisja Konkursowa:

 1. Wszystkie prace są sprawdzane i oceniane przez Komisję Konkursową. W jej skład wchodzą nauczyciele przedmiotowi Gimnazjum nr 51 i Liceum Ogólnokształcącego Meridian.

 2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do własnej decyzji w przypadkach spornych.

 3. Decyzje Komisji Konkursowej są nieodwołalne i ostateczne.


DOKUMENT ZGŁOSZENIOWY

WYPEŁNIA SZKOŁA:

Imię i nazwisko uczestnika.......................................................................................................

Imię i nazwisko uczestnika.......................................................................................................

Nauczyciel.................................................................................................................................

Nazwa i adres szkoły.................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy...................................................................................................................

E-mail szkoły.............................................................................................................................

 

WYPEŁNIA RODZIC:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:

………………………………………………………………………………….…………….………............................................................................................................................................. (imię, nazwisko, PESEL) w związku z udziałem w konkursie literacko-plastycznym „Fantastyczny XXI wiek” organizowanym przez Meridian Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wawelskiej 66/74, 02-034 Warszawa.

…………………………………………

(podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

 

Dodatkowo wyrażam / nie wyrażam*zgody na rejestrowanie wizerunku mojego dzieckapodczas konkursu literacko-plastycznego „Fantastyczny XXI wiek”organizowanego przez Meridian Sp. z o. o.  oraz wykorzystywanie tego wizerunku poprzez umieszczanie na ……………………………......................................................................……………… (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191).

* (niepotrzebne skreślić)

…………………………………………

(podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Meridian Sp. z o. o. na potrzeby konkursu literacko-plastycznego XXI wiek.

…………………………………………

(podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Meridian Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wawelskiej 66/74, 02 – 034 Warszawa.

 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Maliszewski: iod@perfectinfo.pl.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w celu organizacji konkursu literacko – plastycznego „Fantastyczny XXI wiek”, w tym: • pozostawienia prac konkursowych (lub pełnowartościowej kopii) w bibliotece szkolnej, aby uczniowie mogli zapoznawać się z nimi w kolejnych latach;

 • opublikowania prac na stronie internetowej szkoły;

 • publikacji wyników konkursu;

 • nagrania filmu i robienia zdjęć podczas konkursu;

 • publicznej prezentacji na uroczystym wręczeniu nagród;

 • czytania prac przez komisję konkursową. 1. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy Meridian Sp. z o. o. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji konkursu oraz w zgodzie z wymogami prawa.

 3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 4. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku podejrzenia, że dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

 7. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15.03.2019

Nagrody: dyplom, materiały plastyczne, edukacyjne

Przedział wiekowy: 4-8 klasa; gimnazjum

Region: województwo mazowieckie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy