Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Świat podstawowych wartości w wierszach Stanisława Jachowicza”

Regulamin
I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Świat podstawowych wartości w wierszach Stanisława Jachowicza”
Temat Konkursu: „Ideały wychowawcze w wierszach St. Jachowicza”
Regulamin konkursu:

Główne założenia konkursu:
• promocja twórczości Stanisława Jachowicza wśród dzieci i młodzieży,; załącznik nr 1
• rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności artystycznych,
• upowszechnianie inicjatyw twórczych,
• rozbudzanie kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczą interpretację tematu
• promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie,
• doskonalenie umiejętności posługiwania się elementarnymi środkami plastyki dla przedstawienia określonych treści,
• propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych.
Adresaci konkursu to uczniowie szkół w kategoriach:
• szkoły podstawowe klasy I - III,
• szkoły podstawowe klasy IV – VII oraz oddziały gimnazjalne

Praca plastyczna:
• każda ze szkół może przesłać max 5 prac plastycznych
• każda praca wykonanych samodzielnie w formacie:
- klasy I - III A4 lub A3,
- klasy IV - VII i gimnazjalne A3 lub A2.
• prace mogą być realizowane dowolną techniką płaską (malarstwo, grafika, collage, techniki mieszane)
• nadesłane na konkurs prace nie mogą być zrolowane ani oprawione.
• organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas ich transportu.
• prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
• prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką wykonaną według wzoru:
załącznik 2: karta zgłoszenia

Ocena prac konkursowych oraz prawa i obowiązki organizatora:
• organizator powoła jury, które zdecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu, zakwalifikowaniu prac na wystawę oraz przyznaniu nagród.
• w kryteriach oceny zostaną uwzględnione:
- zgodność z tematem,
- oryginalność,
- jakość wykonania,
- wyraz artystyczny,
- stopień trudności wykonania.
• nagrody przyznawane będą w kategoriach:
- szkoły podstawowe klasy I - III,
- szkoły podstawowe klasy IV – VII oraz oddziały gimnazjalne

PRACE PLASTYCZNE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES :
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza
ul. Dąbrowskiego 11, 97-400 Bełchatów
z dopiskiem: Konkurs Plastyczny - „Ideały wychowawcze w
wierszach St. Jachowicza”
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji nadesłanych prac, ich promocji oraz wykorzystania wizerunku autorów prac w celach promocyjnych konkursu. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów, a udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu.
Laureaci konkursu zostaną poinformowani o terminie wręczenia nagród i wyróżnień drogą elektroniczną lub telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły po 07.05.2018 r.
Termin nadsyłania prac: 25.04 2018r.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa prac: 11.05.2018

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w sekretariacie naszej szkoły pod nr tel. 44-632-15-96 , na stronie internetowej: http://szpnr1.home.pl
Zapraszamy do udziału w konkursie.

Załącznik nr 1
Stanisław Jachowicz – Wiersze i powiastki

Lp. Tytuł Przesłanie 
1 Chłopczyk wśród drogi Pracowitość i nauka jako najważniejsza wartość
2 Wieczór pod drzewkami Ważne jest życie zgodne z rytmem natury
3 Myszka na śniadaniu Trzeba umieć dzielić się z innymi
4 Mysz młoda i stara Trzeba słuchać matki i korzystać z doświadczeń życiowych dorosłych
5 Słowik i paw Najważniejsza w życiu jest przyjaźń
6 Chart i osioł Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni
7 Kotek lizuś Bogaty ma pozornych przyjaciółBieda weryfikuje przyjaźń
8 Kruk i łabędź Plama na charakterze zostaje na zawsze
9 Chory kotek Łakomstwo nie popłaca
10 Skowronek Nieposłuszeństwo naraża nas na porażki
11 Pelikan i bocian Szczęście jest wszędzie
12 Kłamstwo Oszukiwanie zraża ludzi
13 Lis przy zgonie Natury (instynktu) nie da się oszukać
14 Dwie mrówki Zaradność popłaca
15 Pszczółka i mrówka Pycha i zarozumiałość nie popłaca
16 Deszcz złoty Pieniądze szczęścia nie dają
17 Emilka Nie szata zdobi człowieka
18 Andzia Ważne jest słuchanie mądrych ludzi
19 Zwierciadło Rózi Piękno człowieka tkwi w nimUroda jest ulotna
20 Tadeuszek Nie czyń drugiemu co tobie niemiło
21 Słowik i kukułka Korzystajmy z każdej ulotnej chwili

Załącznik nr 2: KARTA ZGŁOSZENIA
I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego„Świat podstawowych wartości w wierszach Stanisława Jachowicza”

pt.; „Ideały wychowawcze w wierszach St. Jachowicza”
Lp Dane autora pracy
1 Imię
2 Nazwisko
3 Klasa: I,II,II,IV,V,VI, VII, gimnazjum II, III
(właściwe zaznaczyć)
I II III IV V VI VII VIII II G III G
4 Nazwa szkoły lub placówki oświatowej: 
Ulica: Numer:
Kod pocztowy: Miejscowość:
Powiat: Województwo:
5 Nauczyciel/opiekun: Imię i nazwisko:
Tel. Kontaktowy:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).” 

………………………………………………………………………..…………..
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstaowa nr 1 im Stanisława Jachowicza w Bełchatowie

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 11/05/2018

Nagrody: Rzeczowe

Przedział wiekowy: klasy 1 - 4 oraz 5 - 7 i oddziały gimnazjalne

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki