Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla wychowanków świetlic szkolnych pt. „Moje ulubione zwierzę”

Zapraszamy dzieci klas 1-3 Szkół Podstawowych uczęszczających do świetlic szkolnych. Zadaniem uczestników jest wykonanie prac plastycznych pod hasłem „Moje ulubione zwierzę”. Głównym założeniem konkursu jest poszerzanie wiedzy wśród najmłodszych na temat potrzeb zwierząt i obowiązków człowieka wobec nich.

Organizatorem konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz nauczyciele świetlicy mgr Beata Kulasa i mgr Elżbieta Widuch

kontakt: e-mail: konkursyplastyczne@wp.pl  tel.: 32 30-11-570 wew. 154 /155

Cele konkursu:

 • Promocja świetlic szkolnych.

 • Rozwijanie zdolności plastycznych i ekspresji twórczej.

 • Twórcza wymiana doświadczeń plastycznych.

 • Kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt.


 

Warunki uczestnictwa:


 • Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie w formacie dowolnym, techniką dowolną - płaską.

 • Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę wg załączonego do regulaminu wzoru.

 • Każda placówka może dostarczyć do 10 prac uczniów, osobiście lub na adres organizatora
  do dnia 20 kwietnia 2018r.


Dane organizatora

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Powstańców Śląskich 41
44-186 Gierałtowice

tel.: 32 30-11-570 wew.154/155

Z dopiskiem  Świetlica  Konkurs Plastyczny

 • Komisja powołana przez organizatora konkursu wyłoni zdobywców 3 pierwszych miejsc i wyróżnień. Ocena komisji nie podlega negocjacji ze strony uczestnika bądź osób trzecich. Prace będą oceniane pod względem samodzielności, pomysłowości w interpretacji tematu i estetyki.  Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą. Opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni telefonicznie.

 • Lista nagrodzonych w konkursie prac  zostanie opublikowana na stronie internetowej świetlicy swietlica.zspgieraltowice.pl oraz szkoły www.zspgieraltowce.pl

 • Prezentacja nagrodzonych prac w postaci wystawy pokonkursowej nastąpi po ogłoszeniu wyników w maju 2018r.

 • Prace konkursowe nie będą zwracanie i przechodzą na własność organizatora.

 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu oraz zgodą
  na upublicznienie prac i danych osobowych.

 • Świetlice, które chcą otrzymać dyplom za udział w konkursie, prosimy o wpisanie w metryczkę adresu e-mail szkoły na który zostanie on przesłany.


Zachęcamy do udziału w konkursie!

 


Załącznik nr 1 - METRYCZKA

 

Metryczkę i zgodę należy wypełnić drukowanymi literami i przykleić na odwrocie pracy ucznia (prace z nieczytelnie opisanymi metryczkami zostaną odrzucone)Imię i nazwisko 
Klasa
Nazwa zwierzęcia
Adres placówki
Telefon kontaktowy i e-mail
Nauczyciel świetlicy – opiekun artystyczny
Dyplom za udział - adres e-mailowyszkoły


 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: świetlica ZSP w Gierałtowicach

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: maj 2018

Nagrody: dyplomy i nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 7-10 lat - świetlice szkolne

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny