Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

II Ogólnopolski Festiwal „(Pod)różne historie” 2018 – konkurs literacki

MDK Białystok zaprasza dzieci i młodzież z Polski w wieku 8 - 21 lat do udziału w konkursach fotograficznym i literacki o tematyce podróżniczej.

Termin nadsyłania prac na konkurs literacki upływa 13.07.2018 r.
Termin nadsyłania prac na konkurs fotograficzny upływa 17.08.2018 r.

Tematyka konkursów dotyczy podróży we wszystkich jej aspektach, zarówno pojmowanej sensu stricte jako wyprawy, zwiedzania połączonego z opisem walorów przyrodniczych i kulturowych, jak i wędrówki symbolicznej - metafizycznej podróży przeżytej w wyobraźni, w czasie, podążaniu w głąb samego siebie, poszukiwaniu sensu życia.

Konkursy o zasięgu ogólnopolskim, skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży. Do obu konkursów przyjmowane są także zgłoszenia indywidualne.
Każdy z uczestników może wziąć udział w jednym lub dwóch konkursach.

Regulamin konkursu literackiego „(Pod)różne historie”

1. Do konkursu można zgłosić dowolną ilość uczestników, przy czym każda praca musi być napisana indywidualnie.
2. Uczestnik niepełnoletni musi być zgłoszony przez opiekuna (nauczyciela lub opiekuna prawnego).
3. Nadesłane prace muszą nawiązywać do tematu konkursu – tj. opisywać, miejsca, ludzi, symbole związane z podróżowaniem – rozumianym dosłownie lub w przenośni.
Do konkursu przyjmujemy prace pisane prozą w formie: reportażu, listu, opowiadania, felietonu, dziennika itp.
4. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie 1 pracę o objętości do 4 stron napisanych czcionką Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5, marginesy 2,5. Pracę należy opatrzyć wyłącznie godłem lub pseudonimem autora oraz informacją, do której kategorii wiekowej należy. To samo godło/pseudonim powinno znajdować się na karcie zgłoszenia.
5. Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 13.07.2018 r.:
wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej Organizatora: www.mdk.bialystok.pl - w zakładce konkursy/interdyscyplinarne /(Pod)różne historie,
dostarczyć lub przesłać w kopercie pracę opatrzoną godłem, wydrukowaną w trzech egzemplarzach na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 79A, 15-201 Białystok
z dopiskiem: „(Pod)różne historie” – konkurs literacki.
do pracy należy dołączyć jej kopię na nośniku elektronicznym (również opisaną samym godłem) lub przesłać na adres: podrozne.historie@mdk.bialystok.pl
6. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria: 8 – 11 lat
II kategoria: 12 – 15 lat
III kategoria: 16 – 21 lat
Liczy się wiek uczestnika w momencie wysyłania zgłoszenia. W każdej z kategorii mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz dorośli z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
7. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie utwory własne, które wcześniej nie zostały nagrodzone w innych konkursach

Kryteria oceny prac literackich:
- zgodność z tematem konkursu,
- oryginalne ujęcie zagadnienia,
- poprawność stylistyczno- językowa, ortograficzna i interpunkcyjna,
- samodzielność wykonania pracy,
- ogólny wyraz artystyczny.

Uroczyste podsumowanie konkursów odbędzie się 29 września 2018 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku, ul. Warszawska 79a.

regulamin

Formularz zgłoszenia na konkurs literacki
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: MDK Białystok

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 8-21 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny