Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL „(POD)RÓŻNE HISTORIE” – KONKURS FOTOGRAFICZNY

MDK w Białymstoku zaprasza dzieci i młodzież z Polski w wieku 8 - 21 lat do udziału w konkursach fotograficznym i literacki o tematyce podróżniczej.

Termin nadsyłania prac na konkurs literacki upływa 13.07.2018 r. - więcej informacji o konkursie TUTAJ
Termin nadsyłania prac na konkurs fotograficzny upływa 17.08.2018 r.

Tematyka konkursów dotyczy podróży we wszystkich jej aspektach, zarówno pojmowanej sensu stricte jako wyprawy, zwiedzania połączonego z opisem walorów przyrodniczych i kulturowych, jak i wędrówki symbolicznej - metafizycznej podróży przeżytej w wyobraźni, w czasie, podążaniu w głąb samego siebie, poszukiwaniu sensu życia.

Konkursy o zasięgu ogólnopolskim, skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży. Do obu konkursów przyjmowane są także zgłoszenia indywidualne.
Każdy z uczestników może wziąć udział w jednym lub dwóch konkursach. Zostaną przyznane 3 nagrody i 3 wyróżnienia.

Kryteria oceny prac fotograficznych:
- zgodność z tematem konkursu,
- oryginalne ujęcie zagadnienia,
- samodzielność wykonania pracy,
- estetyka wykonania pracy.

Uroczyste podsumowanie konkursów odbędzie się 29 września 2018 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku, ul. Warszawska 79a. Nagrody należy odebrać do dnia 31.10.2018 r. Istnieje możliwość przesłania nagrody na koszt odbiorcy. Nagrody nieodebrane pozostają do dyspozycji Organizatora.


załącznik nr 2
Regulamin konkursu fotograficznego „(Pod)różne historie”

1. Uczestnik może zgłosić do konkursu pięć prac o tematyce podróżniczej. Zestaw (nie więcej niż 3 zdjęcia) liczony jest jako jedna praca.
2.Uczestnik niepełnoletni musi być zgłoszony przez opiekuna (nauczyciela lub opiekuna prawnego).
3. Nadesłane prace muszą nawiązywać do tematu konkursu – tj. obrazować miejsca, ludzi, symbole związane z podróżowaniem – rozumianym dosłownie lub w przenośni.
4. Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 17.08.2018 r.:
•    wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej Organizatora: www.mdk.bialystok.pl - w zakładce konkursy/interdyscyplinarne /(Pod)różne historie,
•    dostarczyć odbitki lub wydruki prac na papierze fotograficznym, w formacie nie mniejszym niż 20x30 cm, na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 79A, 15-201 Białystok
z dopiskiem: „(Pod)różne historie” – konkurs fotograficzny.
Każda z prac powinna być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, kategorią wiekową oraz nazwą placówki, tytułem lub numerem zdjęcia/zestawu.
•    prace należy złożyć także na nośniku elektronicznym lub przesłać na adres podrozne.historie@mdk.bialystok.pl (minimalne wymagania: rozmiar dłuższego boku przekraczający 3000 pikseli, rozdzielczość 300 dpi, format pliku: jpg, tif lub png). Plik należy opisać wg wzoru: kategoria_nazwisko_imię_numer pracy/zestawu
5. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria: 8 – 11 lat
II kategoria: 12 – 15 lat
III kategoria: 16 – 21 lat
Liczy się wiek uczestnika w momencie wysyłania zgłoszenia. W każdej z kategorii mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz dorośli z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
6. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace, które wcześniej nie zostały nagrodzone w innych konkursach.
7. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl i przesłana na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy opiekuna.
8. Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 29.09.2018 r. w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku. Program podsumowania zostanie podany w komunikacie pokonkursowym.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 29 września

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: 8-21 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny