Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKO – PLASTYCZNY „NIEPODLEGŁA, NIEPOKORNA…”

Konkurs organizowany jest z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 21. Rocznicy nadania im. 49 Pułku Piechoty Szkole Podstawowej w Szydłowie i 5. rocznicy nadania Herbu i Flagi gminie Szydłowo.

Organizatorzy: nauczyciele Szkoły Podstawowej w Szydłowie: Anna Szydłowska, Elżbieta Żuchowska, Barbara Kruszyńska, Iwona Celmer, Anna Gontarek, Danuta Mirska – Cheba, Magdalena Mitowska, Marzena Solecka, Andrzej Cheba.

Głównym Patronem i Sponsorem Konkursu jest Wójt Gminy Szydłowo.

Konkurs został objęty patronatem przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Nie oznacza to jednak wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

Celem konkursu jest:

 • Edukacja dzieci i młodzieży poprzez możliwość wypowiedzi literackiej i plastycznej  związanej z historią Polski i 100. rocznicą odzyskania niepodległości.

 • Zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności.

 • Wspieranie  osób  uzdolnionych  literacko i plastycznie do rozwijania zainteresowań wychodzących poza treści programów szkolnych.

 • Kształtowanie postaw patriotycznych.

 • Wspieranie postaw twórczych dzieci i młodzieży.

 • Poszukiwanie nowych form i środków artystycznego wyrazu.

 • Rozwijanie twórczej inwencji i plastycznej ekspresji.

 • Promocja młodych talentów.

 • Zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczej pracy.


Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach, plastycznej i literackiej.

Kategoria literacka

Uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych wykonują pracę pisemną dotyczącą jednego wybranego tematu.

Dla uczniów klas IV-VI temat konkursu brzmi:


 1. „Nam się Polska marzy…”. Wyobraźcie sobie, że jest właśnie 11.11.1918r. – spróbujcie opisać, jak wyglądałby dzień ucznia czy uczennicy.

 2. „A w mojej rodzinie był ktoś taki, kto…”. Tradycje niepodległościowe w mojej rodzinie.


 Uczniowie klas VII, VIII szkoły podstawowej oraz III klas gimnazjalnych mają za zadanie przygotowanie pracy pisemnej na wybrany temat z zaproponowanych przez organizatora


 1. „Zrywała więzy , wstawała z kolan…”. Czym dla mnie jest niepodległość?

 2. Postawy patriotyczne Polaków dziś.


Forma pracy - pamiętnik, dziennik, kartka z pamiętnika, reportaż, opowiadanie lub list.

 Kategoria plastyczna:

 • Uczniowie szkół podstawowych klas I- VIII i III klas gimnazjalnych wykonują pracę plastyczną dotyczącą jednego wybranego tematu: 1. Ojcowie Niepodległości (Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński).

 2. Stulecie Niepodległości – Polska wolna, znów wolna.

 3. A to Polska właśnie… - tradycje niepodległościowe w polskiej rodzinie.'


Technika wykonania pracy plastycznej dowolna w formacie A2 lub A3

 

 • Regulamin: 1. Konkurs literacki skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas IV- VIII
  i III klas gimnazjalnych.

 2. Prace muszą być samodzielne tzn. nieprzepisane z książek, czasopism lub Internetu. Osoba przywłaszczająca sobie cudzy utwór lub jego fragmenty i podająca go jako własny będzie pociągana do odpowiedzialności karnej, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. z 2016r. NR 90, poz. 631, art. 115).

 3. Wymaganą formą pracy literackiej jest pamiętnik, dziennik, kartka z pamiętnika, reportaż, opowiadanie lub list.

 4. Prace literackie mogą być wzbogacone np. zdjęciami, ilustracjami.

 5. Ocenie podlegać będą tylko prace indywidualne.

 6. Prace literackie należy wykonać na komputerze: czcionka 12, marginesy 2,5 cm, odstępy 1,5 wiersza. Objętość pracy literackiej powinna być zawarta od 3 do 6 stron znormalizowanego maszynopisu A4 (dotyczy samego tekstu).

 7. Należy przesłać 4 egzemplarze pracy literackiej w formie wydrukowanego, znormalizowanego maszynopisu oraz wersję elektroniczną na nośniku CD (w programie MS Word)

 8. Prace literackie należy podpisać słownym godłem, czyli dowolnym hasłem (na przykład pojedynczym słowem), które ma zastąpić prawdziwe imię i nazwisko. Tym samym godłem powinna być podpisana osobna koperta zawierająca kartę zgłoszenia oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika na publikację pracy oraz przetwarzanie danych osobowych dziecka do celów związanych z jego udziałem w konkursie (załącznik nr 1). Koperta powinna być zaklejona i przesłana w jednym egzemplarzu wraz z pracą konkursową.

 9. Uczestnikami konkursu plastycznego są uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych  w następujących kategoriach wiekowych:


I grupa – klasy I – III szkoły podstawowej

II grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej

III grupa – klasy VII, VIII i III klas gimnazjalnych

 1. Prace konkursowe należy  wykonać dowolną techniką w formacie A2 lub A 3.

 2. Przekazane prace muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi, wykonane z materiałów trwałych, odpornych na zniszczenie w czasie transportu i przechowywanie.

 3. Nadsyłanych prac proszę nie rolować i nie zginać.

 4. Na odwrocie pracy plastycznej należy podać tytuł, imię  i nazwisko autora, wiek, klasę, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna.

 5. Do prac plastycznych powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych ucznia (załącznik nr 2).                            

 6. Prace niespełniające wyżej wymienionych warunków zostaną zdyskwalifikowane.

 7. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi. Uczestnicy zgadzają się na publiczne wykorzystanie danych osobowych w celach konkursowych i promocyjnych.

 8. Ocenie prac literackich podlegać będą: tematyka zgodna z ideą konkursu, poprawnością dziejową, historyczną, ciągłość rozwijanego tematu, spostrzegawczość, oryginalność ujęcia tematu, walory językowe, umiejętność redagowania tekstu zgodnie z wybraną formą.

 9. Przy ocenie prac plastycznych Komisja konkursowa weźmie pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, pomysłowość i oryginalność, staranność wykonania, ogólny wyraz artystyczny, samodzielność.

 10.  Prace należy dostarczyć do 10 października 2018 r. osobiście w sekretariacie szkoły do godziny 14.00 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego): na adres


 

Szkoła Podstawowa im. 49 Pułku Piechoty
06-516 Szydłowo ul. Szkolna 2


Tel. 23 655-40-76
                                                                    sp.szydlowo@gmail.com  
                                                                    spszydlowo.edupage.org  

 

                                                    ( z dopiskiem Konkurs Literacko – Plastyczny)

 

 1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

 2. Uroczystość wręczenia nagród zaplanowana jest w listopadzie 2018r. Laureaci oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie.


 

Serdecznie zapraszamy!

 

                                                             Koordynator Konkursu

Anna Szydłowska                                                                           aniaszydlowska@wp.pl

 

Konkurs objęty jest patronatem:

Wójt Gminy Szydłowo    Starosta Mławski                Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: lisopad 2018r.

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 7-15 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny