Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla wychowanków świetlic szkolnych pt. „Jesień w oczach dziecka”

Zapraszamy dzieci klas 1-3 Szkół Podstawowych uczęszczających do świetlic szkolnych.

 • Zadaniem uczestników jest wykonanie prac plastycznych pod hasłem: „Jesień w oczach dziecka”. Głównym założeniem konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na piękno i szeroką  gamę barw jesiennego krajobrazu.

 • Organizatorem konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
  w Gierałtowicach oraz nauczyciele świetlicy: mgr Beata Kulasa, mgr Elżbieta Twardoch i mgr Barbara Kowol.

 • Kontakt: e-mail: konkursyplastyczne@wp.pl nr tel.: 32 30-11-570 (wew. 154 lub 155)


Cele konkursu

 • Promocja świetlic szkolnych.

 • Rozwijanie zdolności plastycznych i ekspresji twórczej.

 • Twórcza wymiana doświadczeń plastycznych.

 • Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas jesiennej przyrody.


Warunki uczestnictwa

 • Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie w dowolnym formacie i technice płaskiej.

 • Do każdej pracy należy dołączyć zgodę opiekunów oraz metryczkę wg załączonego
  do regulaminu wzoru (prace nieczytelnie opisane lub z brakami w danych - zostaną odrzucone)

 • Każda placówka może dostarczyć dowolną ilość prac uczniów, osobiście lub na adres organizatora do dnia 9 listopada 2018r. (decyduje data stempla pocztowego).


 

Dane organizatora

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Powstańców Śląskich 41
44-186 Gierałtowice

tel. 32 30-11-570 (wew.154 lub 155)

Z dopiskiem:  Świetlica  - Konkurs Plastyczny

 

 • Komisja powołana przez organizatora konkursu wyłoni zdobywców nagrodzonych miejsc
  i wyróżnień. Prace będą oceniane pod względem samodzielności,  pomysłowości w interpretacji tematu, estetyki.  Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą na wskazany przez uczestnika adres. Opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni telefonicznie.

 • Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.

 • Lista nagrodzonych w konkursie prac zostanie opublikowana na stronie internetowej świetlicy www.swietlica.zspgieraltowice.pl

 • Prezentacja nagrodzonych prac w postaci wystawy pokonkursowej nastąpi po ogłoszeniu wyników (listopad ).

 • Prace konkursowe nie będą zwracanie i przechodzą na własność organizatora.

 • Chętne świetlice i uczestnicy, otrzymają dyplom za udział w konkursie drogą e-mailową
  do samodzielnego wydrukowania.


 

Zachęcamy do udziału w konkursie J


ZAŁĄCZNIK NR 1 /3(Metryczkę i zgodę należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI i przykleić
na odwrocie pracy ucznia.)
Imię i nazwisko 
Klasa
Tytuł pracy
Adres placówki, telefon kontaktowy
E-mail(dyplom za udział dla chętnych)
Nauczyciel świetlicy – opiekun artystyczny

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 /3

DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Jesień w oczach dziecka”

( załącznik 2 i 3 prosimy przykleić na odwrocie pracy)

 

Imię i nazwisko dziecka:

...............................................................................................................

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz małoletniego uczestnika konkursu przez ZSP w Gierałtowicach, w celu wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Jesień w oczach dziecka” w zakresie: imię i nazwisko autora, wiek autora oraz imię i nazwisko rodzica / opiekuna.

 

..................................................................

data i podpis rodzica / opiekuna

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 / 3

DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Jesień w oczach dziecka”

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej

Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w świetlicy jest: Dyrektor ZSP ul. Powstańców Śląskich 41, 44-186 Gierałtowice

2) Administrator danych osobowych – Dyrektor ZSP w Gierałtowicach - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, c ,d i e oraz art. 9 ust. 2 pkt a Rozporządzenia.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. a) możliwości wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Jesień w oczach dziecka”

 2. b) odebrania nagrody w konkursie (przesłane pocztą na adres zwycięskiej pacówki)

 3. c) udostępnienia informacji o zwycięzcach.


4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym przekazanie Pana / Pani danych następuje na podstawie Pana/ Pani wniosku lub zgody.

5) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni po jego zakończeniu zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich  przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w ZSP w Gierałtowicach przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem udziału w konkursie. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie plastycznym.

10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w informatycznych systemach informacyjnych.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

zapoznałam / zapoznałem się

.........................................................

data, imię i nazwisko rodzica / opiekuna

 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie

i rozpowszechnianie przez Organizatorów pracy plastycznej mojego dziecka / mojego podopiecznego w formie fotografii dla celów związanych z promocją działalności ZSP w Gierałtowicach. Wizerunek będzie rozpowszechniany wyłącznie w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej ZSP w Gierałtowicach

 

...................................................

podpis rodzica / opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: ZSP świetlica

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: październik

Nagrody: dyplomy i nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: klasy 1-3 SP

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny