Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

III Międzynarodowy V Ogólnopolski Konkurs Literacki „Hubal”

III Międzynarodowy V Ogólnopolski  Konkurs Literacki „Hubal”

Zadaniem uczestników jest napisanie pracy literackiej. Praca konkursowa może być napisana w dowolnej formie poetyckiej lub prozatorskiej inspirowana  biografią mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” (np. wiersz, opowiadanie, pamiętnik, list…).

 

I. Cele konkursu:
•Rozwijanie  uzdolnień  literackich  i  rozbudzanie  wyobraźni  twórczej  dzieci i młodzieży.
•Zapoznanie dzieci i młodzież z postacią majora  H. Dobrzańskiego pseud. „Hubal”.
•Propagowanie czytelnictwa.
•Przygotowanie  dziecka  do  samodzielnego  zdobywania  informacji  lub korzystania z pomocy dorosłych.
•Kształtowanie i rozwijanie  postaw  patriotycznych,  budzenie  szacunku dla dokonań minionych pokoleń.

II.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
•Nadesłanie w maszynopisie pracy konkursowej w trzech egzemplarzach opatrzonych godłem (pseudonim).
•Praca nie może być oznaczona niczym oprócz godła i  wieku (nie może zawierać informacji o autorze, szkole, miejscowości).

III.Do pracy należy dołączyć:
•Zaklejoną  kopertę  opatrzoną  tym  samym  godłem  co  wiersz  czy  opowiadanie, zawierającą metryczkę konkursową wg podanego wzoru (załącznik nr1).
•Podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (załącznik nr 2).
•Podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela opiekuna konkursu
•W  przypadku  nadesłania  więcej  niż  jednego  utworu  przez  jednego  autora,  każdy następny należy opatrzyć osobnym godłem oraz dołączyć metryczkę konkursową.

IV.Termin nadsyłania prac mija 30 marca 2019roku (decyduje data stempla pocztowego).•
Na konkurs należy przesłać utwory, które nigdzie wcześniej nie były publikowane i nie były nagradzane.
•Do konkursu nie można zgłaszać prac z poprzednich edycji.
•Muszą to być prace własne, napisane w języku polskim.
•Praca może zawierać maksymalnie 2 strony maszynopisu A4.
•Prace, które nie spełniają warunków regulaminu nie będą oceniane przez jury.

V.Przebieg konkursu :
•Za  prawidłowy  przebieg  konkursu  odpowiedzialna  jest  komisja  powołana  przez organizatora.
•Komisja konkursowa wybiera i nagradza najlepsze utwory. Jej decyzja jest ostateczna.
•Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  na  stronie    internetowej  organizatora http://sp2biskupiec.edupage.org
•Laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o miejscu i czasie uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień.
•Finał konkursu z udziałem laureatów i rozdaniem nagród nastąpi 26 kwietnia  2019roku  na uroczystym apelu w kościele bł. Karoliny w Biskupcu.
•Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich równowartość.
•Istnieje możliwość wysłania nagrody na koszt uczestnika.

VI.Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:
•Szkoła podstawowa -klasy I -III
•Szkoła podstawowa  -klasy IV -VI
•Szkoła podstawowa klasy VII –VIII i Gimnazjum  klasa III

W każdej ocenianej grupie przewidujemy przyznanie trzech nagród głównych i dwóch wyróżnień

VII.W konkursie obowiązują następujące kryteria oceny prac:
•Zgodność z tematem,
•Poziom literacki,
•Samodzielność i oryginalność,
•Prace z błędami ortograficznymi nie podlegają ocenie.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: puchary, nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 7-14 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny