Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ „KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM – KWIATY POD OCHRONĄ”

Już po raz trzeci Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach/ Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w kwiatowym konkursie plastycznym. Udział w konkursie mogą wziąć dzieci (od 4 roku życia), młodzież i dorośli. Prace będą oceniane w siedmiu kategoriach wiekowych: 4-6 lat, 7 -  9, 10 – 12, 13 - 16, 17 – 19, 20 +. Osobną kategorią konkursową są prace wykonane przez uczniów placówek o kształceniu specjalnym (nie zalicza się tu klas integracyjnych).
Uczestnicy mogą zgłaszać prace za pośrednictwem szkół lub indywidualnie (indywidualne zgłoszenia nie dotyczą placówek specjalnych).

Technika wykonania prac: dowolna plastyczna, na konkurs można zgłaszać prace płaskie i przestrzenne, ale organizatorzy proszą by nie używać materiałów nietrwałych i sypkich.
Format prac A4-A2, praca przestrzenne wymiary nie większe niż 40x40 cm. Prac nie należy składać, oprawiać  ani rolować!

Na odwrocie każda praca powinna być podpisana danymi dotyczącymi poszczególnych uczestników - Imię, nazwisko i wiek uczestnika, nazwa naukowa i łacińska kwiatu, adres zamieszkania lub placówki na terenie, której praca została wykonana oraz danymi opiekuna artystycznego.
Prace na konkurs wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć do organizatora konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
ul. Ociosowa 3
59-100 Polkowice

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu więcej niż jedną pracę, ale tylko jedna jego praca może zostać nagrodzona, natomiast organizatorzy przewidują możliwość zakwalifikowania większej ilości prac jednego autora na wystawę pokonkursową.

Karta zgłoszenia do pobrania ze strony konkursu
REGULAMIN
III  OGÓLNOPOLSKI KONKURS TWÓRCZOŚCI  PLASTYCZNEJ „KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM - KWIATY POD OCHRONĄ”

Pod patronatem
Burmistrza Polkowic
Nadleśnictwa Lubin

Konkurs Plastyczny „Kwiat dziełem doskonałym” jest zaproszeniem skierowanym do dzieci, młodzieży  i dorosłych.

I CELE KONKURSU:
*poznanie różnych gatunków kwiatów rosnących w poszczególnych regionach Polski,
*nawiązanie współpracy środowisk kulturalnych różnych regionów kraju do realizacji wspólnego celu, jakim jest ochrona kwiatów
* doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę,                                                        *zachęcenie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu i wykorzystania pieszych wycieczek, do poznania piękna jakim jest różnorodność kwiatów,
*rozwijanie umiejętności obserwacji oraz przenoszenie zaobserwowanych zjawisk, na język sztuki,
*prezentacja dążeń i osiągnięć twórczych uczestników w tematyce określonej hasłem programowym konkursu,
*nabywanie umiejętności logistycznych (uczniowie współorganizatorami konkursu),
*promocja szkoły, gminy i Nadleśnictwo Lubin.

II. Przedmiot i warunki konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 roku życia oraz młodzieży, dorosłych i seniorów .
2. Uczestnicy przygotowują samodzielnie prace plastyczne inspirowane obserwacją świata kwiatów,   z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej.
Zapraszamy już dzisiaj do IV edycji naszego konkursu „KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM 2019” pod hasłem „KWIATY KWITNĄCE NA DRZEWACH”   (kwiaty kasztanowca , wiśni, jabłoni…)
3. Przyjmowane będą prace płaskie i przestrzenne – różne techniki– prosimy nie używać materiałów nietrwałych i sypkich.
4. Prace płaskie można  wykonać  w formatach A4-A2. Nie należy ich składać, oprawiać  ani rolować!
5. Praca przestrzenna powinna mieć wymiary nie większe niż 40cm x 40cm,
6. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
7. Dodatkową techniką jest fotografia -każdy autor  może złożyć w konkursie od dwóch fotografii  w formacie min. 21 – 30 cm,  które stanowią komplet o tematyce konkursowej oraz zapis cyfrowy na CD.
8. Jeżeli uczestnik konkursu dostarczy więcej niż 1 pracę, to może otrzymać  tylko 1 nagrodę, natomiast za pozostałe prace (jeżeli zdobędą uznanie jury) może otrzyma
kwalifikację do wystawy pokonkursowej za, którą otrzyma z dyplom z kwalifikacją na wystawę.
*Na odwrocie każda praca powinna być podpisana danymi dotyczącymi poszczególnych uczestników -Imię, nazwisko i wiek uczestnika, nazwa naukowa i łacińska kwiatu, adres zamieszkania lub placówki na terenie, której praca została wykonana oraz danymi opiekuna artystycznego.
* Chętni do udziału w konkursie zobowiązani są do przesłania wykonanych prac wraz z formularzem zgłoszeniowym w nieprzekraczalnym terminie - do 28 lutego 2018 r.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE
*Złożone do konkursu prace pozostają własnością Organizatora.
*Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac uczestników konkursu w prasie, w internecie, oraz wykorzystania ich w inny sposób w celach promocyjnych organizatora oraz gminy i starostwa w Polkowicach.
*Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania prac w różnych formach.                            *Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu  lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów  dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926, z późn. zm.)
*Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
*Organizator nie pokrywa kosztów związanych z udziałem uczestników w uroczystości  wręczenia nagród.
*Nagrody nieodebrane podczas finału Konkursu można odebrać do 30 sierpnia 2018 r. lub zostaną przesłane na koszt zwycięzcy  (za  jego zgodą- jest możliwość wystawienia faktury- 20 zł).

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA:
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
2. Organizator powoła jury, które zdecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu, zakwalifikowaniu prac na wystawę oraz przyznaniu nagród.
3.  W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem, oryginalność, jakość wykonania, wyraz artystyczny, oryginalność, stopień trudności wykonania.
4.  Nagrody przyznawane będą w siedmiu kategoriach wiekowych:* 4-6 lat,* 7 -  9, *10 – 12, *13 - 16,* 17 – 19, *20 +, *placówki o kształceniu specjalnym.
5. ( Informacja o szkole lub klasie integracyjnej nie będzie kwalifikowała pracy do oceny w grupie specjalnej – np. informacja  o  niepełnosprawności uczestnika – pomoc w pracy komisji)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w kwietniu  2018 r.
Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera, SKORPIONA POLKOWICE do końca kwietnia.

W przypadku wielu prac, do przesyłki należy dołączyć  listę zbiorczą autorów  prac opatrzoną pieczęcią placówki. Bez listy zbiorczej prace nie będą podlegały ocenie jury.

Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie pokonkursowej wystawy odbędzie się w maju 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach  ul. Ociosowa 3.
Informacja  o dniu i godzinie wernisażu ukaże się na stronie internetowej szkoły wraz z protokołem pokonkursowym.
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie konkursu. Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres e-mail: wacińska.malgorzata@gmail.com lub dzwoniąc od 16.00- 18.00 na numer  telefonu 665951967 lub od godz. 8.00-15.00 na nr  76 845 69 43, 76 845 65 15.
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
Termin zgłoszeń:28/02/2018
Termin rozstrzygnięcia: maj
Termin ogłoszenia wyników: kwiecień
Nagrody: rzeczowe
Przedział wiekowy: od 4 lat
Region: ogólnopolski
Koordynator konkursu : Małgorzata Wacińska
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: od 4 roku życia - dzieci, młodzież,dorośli

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny