Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

III OGÓLNOPOLSKI PROJEKT PRZYJACIEL ZWIERZĄT

"PRZYJACIEL ZWIERZĄT"

Projekt adresowany jest do przedszkoli na terenie całego kraju. Celem nadrzędnym jest kształcenie w dzieciach odpowiedzialności za losy zwierząt i całej przyrody. Przystępując do projektu zadaniem każdego przedszkola będzie wykonanie i udokumentowanie działań na rzecz zwierząt.

ORGANIZATORZY:

Przedszkole nr 27 „Skrzaty” 51-670 Wrocław ul. Dembowskiego 37
Liga Ochrony Przyrody okręg we Wrocławiu
Biblioteka publiczna
CELE PROJEKTU:
obserwacja życia zwierząt;
kształcenie nawyków opiekuńczych;
rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszystkie istoty żywe.

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM TYTUŁU:
Współpraca z instytucją lub organizacją działającą na rzecz zwierząt.
Organizacja akcji charytatywnej dla zwierząt.
Organizacja zajęć dla dzieci z udziałem osób zawodowo zajmujących się zwierzętami (weterynarz; pszczelarz; leśnik).
Wykonywanie bezpośredniej opieki nad zwierzętami, np. zwierzątko w przedszkolu, dokarmianie ptaków.
Konkurs wewnątrzprzedszkolny z wiedzy o zasadach bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami dla dzieci 5-letnich.
Udział w warsztatach edukacji ekologicznej w bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami, np.: Ogrodzie Zoologicznym, gospodarstwie agroturystycznym bądź innym, którego celem jest opieka nad zwierzętami.
Udział w konkursie literacko-plastycznym organizowanym przez Przedszkole nr 27 „Skrzaty” we Wrocławiu.
REGULAMIN
Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Przyjaciel zwierząt”.
Organizatorem projektu są:

Przedszkole nr 27 „Skrzaty” we Wrocławiu
Liga Ochrony Przyrody okręg we Wrocławiu
Miejska Biblioteka Publiczna filia 32 we Wrocławiu

Czas trwania projektu:
Projekt trwa od 1 września 2017r. do 15 marca 2018r.
Zasady projektu:
Do projektu może przystąpić każde przedszkole w każdym okresie trwania projektu. Przedszkole przystępując do projektu realizuje zadania:
1. Współpracuje z instytucją lub organizacją działającą na rzecz zwierząt.

2. Organizuje akcję charytatywną dla zwierząt.

3. Organizuje zajęcia dla dzieci z udziałem osób zawodowo zajmujących się zwierzętami (weterynarz; pszczelarz; leśnik).

4. Wykonuje bezpośrednią opiekę nad zwierzętami, np. zwierzątko w przedszkolu, dokarmianie ptaków.

5. Organizuje konkurs wewnątrzprzedszkolny z wiedzy o zwierzętach dla dzieci 5-letnich.

6. Organizuje wycieczki do Ogrodu Zoologicznego, gospodarstwa agroturystycznego bądź innego, którego celem jest opieka nad zwierzętami.
Do dnia 15 marca 2018r. każde przedszkole biorące udział w projekcie przysyła na adres:

Przedszkole Nr 27 „Skrzaty”

51-670 Wrocław

ul. Dembowskiego37

Tel. 71 798 67 80

papierową wersję raportu z realizacji wykonanych zadań. Raport musi zawierać informacje o wykonanych zadaniach (data, przebieg, zdjęcia),
pracę na konkurs „Mój przyjaciel zwierz”.

Każde przedszkole biorące udział w projekcie otrzyma honorowy tytuł „Przyjaciela zwierząt”
KONKURS NA ILUSTROWANE OPOWIADANIE

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU - DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I ICH RODZICÓW

„MÓJ PRZYJACIEL - ZWIERZ”
CEL KONKURSU:
propagowanie postaw proekologicznych
wyzwalanie emocjonalnego stosunku do świata przyrody
inspirowanie twórczych działań
inspirowanie twórczości literackiej

UCZESTNICY: dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodzice

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

Wykonanie pracy plastycznej bądź zdjęcia i opisanie przyjaźni między dzieckiem, a zwierzęciem (praca na formacie A4)
Praca musi zawierać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę i adres placówki
nadesłanie prac w wydrukowanej wersji na adres Przedszkola Nr 27 “Skrzaty” 51-670 Wrocław ul. Dembowskiego37
UWAGA: Prosimy o przesłanie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu i publikację prac
KRYTERIA OCENY PRAC:
ciekawy pomysł
język literacki
walory estetyczne

 

Podsumowanie konkursu i wernisaż prac odbędzie się w siedzibie biblioteki.
OŚWIADCZENIA RODZICÓW
Nazwa przedszkola …...................................................
Adres...............................................................................................................................

….....................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w projekcie „Przyjaciel zwierząt” oraz na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. dla potrzeb niezbędnych przy realizacji projektu.

l.p.
Imię i nazwisko dziecka
Podpis rodzica
Podpis wychowawcy

 

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM TYTUŁU „PRZYJACIEL ZWIERZĄT”

Tytuł „przyjaciela zwierząt” nadawany jest placówkom przedszkolnym, które przystąpią do projektu poprzez zgłoszenie do udziału oraz prześlą sprawozdanie z wykonania niezbędnych działań do uzyskania tytułu.
Udział w konkursie literackim organizowanym przez Przedszkole Nr 27 „Skrzaty” we Wrocławiu.
Współpraca z instytucją lub organizacją działającą na rzecz zwierząt.
Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz zwierząt.
Współpraca z ludźmi zajmującymi się zwierzętami. Obecność tych osób w placówce, np. zajęcia otwarte, pogadanki, prelekcje.
Praca na rzecz zwierząt, tj. opieka nad zwierzętami; dokarmianie ptaków.
Konkurs wewnątrzprzedszkolny wiedzy o zwierzętach dla dzieci 5-6 letnich.
Wycieczka do ogrodu zoologicznego, gospodarstwa agroturystycznego lub innego, którego celem jest opieka nad zwierzętami.
Dokumentem potwierdzającym wykonanie działań jest sprawozdanie zawierające opis oraz zdjęcia.
ZAPRASZAMY!

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: przedszkole nr 27 "skrzaty" Wrocław

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: uzyskanie tytułu "Przyjaciel zwierząt"

Przedział wiekowy: 3-6

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy