Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

III WOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZO-PLASTYCZNY”NASI MALI SPRZYMIERZEŃCY-OWADY”

Konkurs plastyczny adresowany do uczniów szkół podstawowych woj. pomorskiego.
Technika i format prac:
technika: rysunek lub malarstwo
format prac: A3

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.
Na odwrocie pracy należy nakleić czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnika – załącznik do regulaminu.

Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć do organizatora do 31 marca 2018 roku (nie decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie
ul. Gdyńska 7
83-330 Żukowo
Z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „NASI MALI SPRZYMIERZEŃCY - OWADY”

 III WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
dla uczniów klas I-VII Szkół Podstawowych
„NASI MALI SPRZYMIERZEŃCY - OWADY”ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie
ul. Gdyńska 7
83-330 Żukowo
tel./fax  58 681 87 62 lub tel. kom. 503 751 197
e-mail: spzukowo@gmail.comCELE KONKURSU

popularyzacja wiedzy na temat roli owadów w środowisku naturalnym oraz ich znaczenia dla człowieka;
zwrócenie uwagi na wielorakość zagrożeń dla życia owadów
rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych wśród uczniów;
odkrywanie i promocja talentów;
wymiana doświadczeń między nauczycielami placówek;
rozpowszechnianie działań proekologicznych poprzez działalność artystyczną i prezentację prac plastycznych;

MIEJSCE I TERMIN

Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć do organizatora do 31 marca 2018 roku (nie decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie
ul. Gdyńska 7
83-330 Żukowo
Z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „NASI MALI SPRZYMIERZEŃCY - OWADY”

Ogłoszenie wyników i protokół jury zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły do dnia
15 kwietnia 2018 r.  O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 20 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej NR 1w Żukowie.

UCZESTNICY

Uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria: uczniowie klas I  i II
II kategoria: uczniowie  klas III i IV
III kategoria: uczniowie klas V , VI, VII

ZASADY UCZESTNICTWA

Technika i format prac:
technika: rysunek lub malarstwo
format prac: A3
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.
Na odwrocie pracy należy nakleić czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnika – załącznik do regulaminu.

KRYTERIA OCENY PRAC

estetyka prac plastycznych;
oryginalność, pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu;
wartość merytoryczna pracy;
samodzielność wykonania pracy;
stopień opanowania technik rysunkowych i malarskich;

ZASADY ORGANIZACYJNE

Zainteresowane szkoły mogą dostarczyć na konkurs po 3 prace w każdej kategorii wiekowej.
Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
Prace należy przekazać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.
Nie dopuszczamy prac oprawionych lub w rulonach.
Koszty przesłania i doręczenia prac do organizatora pokrywa nadawca.
Przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów, które zostaną wręczone 20 kwietnia 2018r. w siedzibie organizatora lub przesłane pocztą na koszt odbiorcy.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w środkach masowego przekazu oraz publikacji informacji o laureatach konkursu również na stronie internetowej placówki.
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu. Od decyzji organizatora oraz komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.

Koordynatorzy konkursu:
1. Joanna Lewandowska
2. Marzena Górska
3. Dorota Goszka-Stoltmann
4. Anetta Rosener
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA


Ja niżej podpisany(-a)niniejszym wyrażam zgodę na udział w Konkursie oraz oświadczam,że zapoznałem(-am )się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję.

Oświadczam,że:


1)przystępuję do Konkursu dobrowolnie;

2)złożona w Konkursie praca nie narusza praw osób trzecich,jest mojego autorstwa,a prawo do pracy nie podlega żadnym prawnym ograniczeniom;

3)wyrażam zgodę na upublicznienie w związku z Konkursem moich danych osobowych (imię, nazwisko,wiek/klasa,szkoła)ujawnionych poniżej;;

4)majątkowe prawa autorskie do złożonej pracy wraz z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przenoszę nie odpłatnie na Organizatora;

5)przyjmuję do wiadomości oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora wskazanych niżej danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych(Dz.U.z2002roku,Nr101,poz.926zpóźn.zm.) w celu wskazanym w Regulaminie Konkursu. Poniższe dane osobowe podaję dobrowolnie i jestem świadom(-a) przysługującego mi prawa ich poprawy lub zmiany.
Imię i nazwisko autoraKategoria /klasaDokładny adres(ulica,kod pocztowy) i telefon/fax szkołyE-mail szkołyImię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonanaE-mail nauczycielaTytuł pracy 

 

Miejscowość______________ ,data_________________

podpis rodzica/opiekuna


Konkurs należy do kategorii:


Organizator: ców Wybrzeża w Żukowie

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15.04.2018

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: szkoły podstawowe

Region: województwo pomorskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny