Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „PODRÓŻ PRZEZ MORZA I OCEANY – AFRYKA DZIKA””

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 27 w Rzeszowie.

Cele konkursu:

  • rozwijanie wyobraźni twórczej,

  • zachęcenie do zdobywania wiedzy na temat otaczającego nas świata,

  • kształcenie umiejętności ilustrowania scen i sytuacji inspirowanych wiedzą  wyobraźnią,

  • wdrażanie do rozwijania i doskonalenia warsztatu plastycznego nauczyciela i ucznia,

  • wymiana doświadczeń, a także upowszechnianie i prezentacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych z całej Polski.

Dopuszczalne są prace płaskie w formacie A4 i A3 lub przestrzenne. Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek, collage, witraż, rzeźba itp).

Interpretacja tematu jest całkowicie dowolna, a inspiracją powinny być podróże po kontynencie afrykańskim, odmienność kulturowa, mieszkańcy Afryki.

Jeden uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę (nie można nadsyłać prac zbiorowych). Każda placówka może nadesłać maksymalnie 10 prac.

Każda praca powinna być opatrzona metryczką identyfikacyjną, wydrukowaną i zamieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą następujące informacje:

Tytuł pracy:
Imię i nazwisko autora oraz klasa:
Nazwa placówki:
Adres i telefon kontaktowy placówki, e-mail:
Imię i nazwisko opiekuna, e-mail:

Prace należy dostarczać osobiście lub przesyłać do dnia 25 maja 2018r. na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6
Szkoła Podstawowa Nr 27
ul. Krzyżanowskiego 24
35-329 Rzeszów

z dopiskiem „Ocean”

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane 8 czerwca 2018r.  na stronie internetowej organizatora.

Organizator powoła jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia oraz zakwalifikuje prace na wystawę.
Podczas oceny prac brane będą  pod uwagę przede wszystkim: zgodność z tematem, wykorzystana technika, estetyka, samodzielność, poziom opanowania warsztatu plastycznego w danej grupie wiekowej, indywidualna interpretacja tematu.

Ocena jury jest ostateczna.

O wynikach konkursu poinformujemy mailowo lub telefonicznie. Zwycięzcy konkursu, osoby wyróżnione oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego, nagrody zostaną dostarczone pocztą. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy i podziękowania za uczestnictwo w konkursie przesłane drogą mailową.

Prace przesłane po terminie nie będą oceniane, nie zwracamy również nadesłanych prac.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania nagrodzonych prac bez wypłacania honorariów autorskich.

Dodatkowe informacje w Regulaminie. Na wszelkie pytania odpowiemy drogą mailową: natalia-kon@wp.pl lub anna_wiecek_gruca@interia.pl

 

Podróż-przez-morza-i-oceany.-Afryka-dzika REGULAMIN
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 08.06.2018

Nagrody: nagrody rzeczowe, dyplomy

Przedział wiekowy: klasy 1-3 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny