Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„IV Turniej na Zamku – potyczki wierszowane”

I. Cele konkursu:

  • pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
  • stworzenie możliwości poetom – amatorom do zaprezentowania swojej twórczości na forum publicznym oraz poddanie jej ocenie profesjonalnemu jury,
  • wyłonienie i nagrodzenie talentów literackich wśród dzieci, młodzieży,
  • promocja miasta Golubia - Dobrzynia
II. Przedmiotem konkursu jest:


- wiersz o tematyce dowolnej (obowiązkowy)


III. Zasady uczestnictwa:


1. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i pozostałych szkół .


Grupy konkursowe:

  • I grupa : Klasy 1-4
  • II grupa : Klasy 5-8
  • III grupa : Uczniowie pozostałych szkół
Kategorie konkursowe :

  • Wiersz o tematyce dowolnej
  • Wiersz o tematyce związanej z Golubiem-Dobrzyniem
2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który do dnia 05.11.2019 r. prześle jeden wiersz swojego autorstwa w pięciu egzemplarzach. Wiersze należy opatrzyć godłem pisemnym ( pseudonim a nie znak graficzny). Do utworu należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem i kategorią wiekową zawierającą dane zgłaszającego: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, nazwę szkoły, nr tel. szkoły, adres elektroniczny szkoły, imię i nazwisko opiekuna.


2.a Do wiersza głównego można dołączyć drugi wiersz o tematyce związanej z Golubiem – Dobrzyniem, który zostanie oceniony w osobnej kategorii. Wiersz ten winien być opatrzony tym samym godłem co wiersz zgłoszony do konkursu głównego.

Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Oddział PTTK im. Zygminta Kwiatkowskiego ul. PTTK 13 87-400 Golub-Dobrzyń, TEL

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 7 grudnia 2019 r.

Nagrody: Statuetki, dyplomy, biżuteria, książki, albumy ,

Przedział wiekowy: 7-19

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy