Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

IV WOJEWÓDZKI KONKURS Z ZAKRESU TECHNIKI SPRAWNE RĘCE – MĄDRA GŁOWA PT. „BUKIET NA DZIEŃ MATKI”

IV WOJEWÓDZKI KONKURS Z ZAKRESU TECHNIKI SPRAWNE RĘCE – MĄDRA GŁOWA „BUKIET NA DZIEŃ MATKI”

ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa nr 3 w Będzinie
Kołłątaja 63
42-506 Będzin
tel.: (032) 267-49-96
e-mail: sp3@e-bedzin.pl

CELE KONKURSU

- rozwijanie zdolności manualnych,
- rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży,
- kształtowanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie wyobraźni, uzdolnień i inwencji twórczej,
- powrót do tradycji związanych z dawnym wykorzystaniem kwiatów bibułowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • konkurs ma charakter otwarty i obejmuje wykonanie bukietów oraz kompozycji kwiatowych, które mogą być umieszczone w koszyczkach, doniczkach itp.

 • oceniane będą tylko prace robione indywidualnie,

 • prace powinny być wykonane własnoręcznie z wykorzystaniem takich materiałów jak bibuła, krepina, papier kolorowy, druciki itp.

 • do prac należy dołączyć metryczkę wydrukowaną komputerowo, zawierającą następujące dane:imię i nazwisko dziecka,
  wiek dziecka,
  klasa,
  dokładny adres placówki, telefon, e-mail,
  imię i nazwisko opiekuna,

 • obowiązkowo do każdej pracy należy dołączyć załącznik nr 1 i załącznik nr 2,

 • każda placówka może przesłać maksymalnie 5 prac,

 • wyklucza się prace origami


KATEGORIE WIEKOWE

 • uczniowie klas IV-VIII


USTALENIA ORGANIZACYJNE

 • prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do 20 maja 2019r. na adres organizatora,

 • organizatorzy powołają komisję, która oceni dostarczone prace i wyłoni zwycięzców,

 • dostarczone prace przechodzą na rzecz organizatora i nie będą zwracane.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 • Oceny prac zgłoszonych do konkursu i wyboru laureatów konkursu dokonuje jury powołane przez organizatora.

 • W skład jury wchodzą wskazani przez organizatora przedstawiciele.

 • Jury liczy od 3 do 5 osób.

 • Jury dokona wyboru laureatów zgodnie z ustalonymi przez siebie kryteriami, biorąc pod uwagę w szczególności: adekwatność z tradycjami zdobnictwa, walory artystyczne prac, pomysł na pracę.

 • Decyzje jury odnośnie wyboru laureatów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA.

 • Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie laureatów podziękowania.

 • Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ PODSUMOWANIE KONKURSU.

Wyniki konkursu oraz prezentacja najlepszych prac biorących udział w konkursie zostanie opublikowana 3 czerwca 2019r. na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Będzinie (http://sp3bedzin.pl/).
UWAGI.


 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

 • Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu.

 • Nadesłanie prac jest równoważne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób trzecich.

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszenia praw autorskich przez uczestników konkursu.


 

Załączniki do regulaminu konkursu

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 3 czerwca 2019r.

Nagrody: dyplomy i nagrody

Przedział wiekowy: 11 - 15 lat

Region: woj. śląskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny