Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Jajko wielkanocne – konkurs plastyczny

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-14 lat do udziału w wielkanocnym konkursie. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie wielkanocnego jajka - forma przestrzenna, technika wykonania dowolna, z wykorzystaniem dowolnych materiałów.

Zgłoszenia prac do 14 marca br. (środa) do biura Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu:

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu
Ul. Mościckiego 15, 44-273 Rybnik

 

REGULAMIN

1. Organizator:
Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu
Ul. Mościckiego 3, 44-273 Rybnik
Tel. 32 42 13 755, 32 43 31 365
www.ick.rybnik.pl

2. Cele konkursu:
- rozwijanie wrażliwości estetycznej,
- promowanie świątecznych tradycji,
- kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży,
- rozwijanie zdolności manualnych,
- promowanie twórczości artystycznej.

3. Uczestnicy:
uczniowie szkół podstawowych w kategoriach wiekowych:
- 7 - 10 lat,
- 11 – 14 lat.

4. Warunki Konkursu:
Wielkanocne jajko może być wykonane dowolną techniką, przy użyciu dowolnych materiałów. Wykonane formą przestrzenną, może mieć maksymalnie 20 cm wysokości. Prace należy wykonać samodzielnie. Wielkanocne jajko nie może być kopią wzorów i pomysłów już istniejących. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, w związku z tym prosimy o dokonanie selekcji na etapie szkolnym.

Prace nadesłane na Konkurs muszą być opatrzone następującymi informacjami:

- imię i nazwisko wykonawcy,
- wiek,
- adres szkoły, placówki, ewentualnie adres zamieszkania,
- imię i nazwisko opiekuna,
- numer telefonu kontaktowego.

Opis z informacjami powinien być trwale dołączony do pracy.

5. Terminy:
Wielkanocne jajko należy dostarczyć w terminie do 14 marca br. (środa) do biura Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu lub przesłać na adres:

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu
Ul. Mościckiego 15, 44-273 Rybnik.

6. Nagrody zostaną przyznane w 2 kategoriach wiekowych:
- dzieci w wieku 7 - 10 lat,
- dzieci w wieku 11 – 14 lat.

7. Ocena prac:
Jury oceniać będzie prace według następujących kryteriów:
- pomysłowość i oryginalność prac,
- samodzielność i estetyka wykonania pracy.
Nie przewidujemy dyplomów uczestnictwa. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przyznawaniu nagród.

8. Rozstrzygnięcie konkursu:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26 marca (poniedziałek). O wynikach i przyznanych miejscach Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja ta zostanie umieszczona także na stronie internetowej Industrialnego Centrum Kultury.

9. Uwagi końcowe:
Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą podlegać ocenie.
Prace konkursowe przechodzą na własność Industrialnego Centrum Kultury.
Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych bez wypłacenia honorarium autorskiego.
Nagrody, które nie zostaną odebrane w okresie 30 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych konkursach.
Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Regulamin
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: marzec 2018

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 7-14 lat

Region: -

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny