Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Józef Piłsudski w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży

Regulamin

Konkurs organizowany w ramach 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu
Współorganizator: Rodziców MDK, Rada Wychowanków

Cele konkursu:

 • popularyzacja wiedzy i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie sławnych Polaków, w tym Józefa Piłsudskiego ;

 • wspólne świętowanie w środowisku lokalnym 100 Rocznicy Święta Państwowego;

 • uczczenie obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę;

 • podkreślenie doniosłej roli Józefa Piłsudskiego w odbudowie Rzeczpospolitej;

 • motywowanie dzieci i młodzieży do rozwijania pasji historycznych i plastycznych;

 • budowanie wśród dzieci i młodzieży poczucia dumy z historycznych dokonań naszych przodków;

 • budowanie wśród dzieci i młodzieży przywiązania do tradycji i historii własnego kraju;

 • prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej; promocja szczególnie uzdolnionych autorów; odkrywanie młodych talentów;

 • podjęcie działań włączających uczniów niepełnosprawnych;

 • wskazywanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego;

 • zaangażowanie środowisk nauczycieli w propagowaniu pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży.


Uczestnicy:

Wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego.

Tematyka konkursu:

Prace muszą zawierać wyraźną realizację idei konkursu tj. popularyzacja wiedzy i propagowania pozytywnego wzorca nowoczesnego patrioty, postaci Józefa Piłsudskiego itp.

Termin i adres nadsyłania prac:

Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać lub przekazać z dopiskiem: „Konkurs – Józef Piłsudzki w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży – Zamość 2018 ” do 15 kwietnia 2018 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20. tel. (84) 638 44 46.

Zasady konkursu:

 • autor może nadesłać jedną pracę plastyczną - format dowolny nie większy niż 100X70;

 • prace nie mogą być oprawione;

 • prace zbiorowe nie będą oceniane;

 • od placówek wymagana jest zbiorowa lista uczestników;

 • technika dowolna – np.: malarstwo, rysunek, grafika, batik, rękodzieło artystyczne;

 • każdą nadesłaną pracę należy na odwrocie czytelnie podpisać podając ze względu na ochronę danych osobowych wyłącznie: godło, kategorię oraz pieczątkę placówki;

 • dodatkowo w zamkniętej kopercie należy dostarczyć listę zbiorczą, na której znajdzie się: imię i nazwisko autora, godło, wiek, kategoria, tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela, adres, telefon kontaktowy;

 • Zgłoszenia prac na konkurs może dokonać wyłącznie szkoła lub placówka. Zgłoszenia indywidualne nie będą oceniane;

 • wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK;


Kategorie:

 • I kategoria – przedszkola;

 • II kategoria - uczniowie szkół podstawowych;

 • III kategoria - uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;

 • IV kategoria - wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami;


Uwagi:

Konkurs jest bezpłatny. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody rzeczowe w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia wręczone na wystawie pokonkursowej.

Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikłe z winy poczty lub nadawcy. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac w celach propagowania konkursu. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

O uroczystym podsumowaniu konkursu w Galerii Sztuki Dziecka „Na Kamiennej” ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni telefonicznie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów
………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………………………………………
imię i nazwisko autora

przez organizatorów konkursu zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
w celach związanych z organizacją konkursu. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów do przygotowania publikacji poświęconej konkursowi pt.: „Józef Piłsudski w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży – Zamość 2018”

…………………………………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 Wzór

Karta zgłoszenia (należy przesłać do 15 kwietnia 2018 r.) 

 1. Godło

 2. Imię i nazwisko autora:

 3. Wiek autora:

 4. Kategoria:

 5. Tytuł pracy:

 6. Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon:


Potwierdzam znajomość regulaminu I Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Józef Piłsudski w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży – Zamość 2018”

 

Data, podpis opiekuna, nauczyciela:

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 3-18 lat

Region: woj. lubelskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny