Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs filmowy „Video, ergo sum” – Widzę, więc jestem – Edycja 2018

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie filmowym. Konkurs jest organizowany w trzech obszarach twórczości związanej z filmem: realizacji filmu, tworzenia plakatu filmowego oraz pisania recenzji filmowej.
Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 3 osoby), recenzje i plakat muszą być stworzone samodzielnie i indywidualnie.

Konkurs skierowany jest do osób amatorsko zajmujących się filmem, zarówno do młodzieży jak i do dorosłych, nie będących uczniami czy absolwentami szkół filmowych, nie zajmujących się zawodowo projektowaniem graficznym czy pisaniem recenzji filmowych.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy składać do 15 października 2018 r.na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13 a
42-200 Częstochowa

Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody finansowe.

 

 

Regulamin


ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie


CELE KONKURSU
Konkurs jest organizowany w trzech obszarach twórczości związanej z filmem: realizacji filmu, tworzenia plakatu filmowego oraz pisania recenzji filmowej.


FILM
1. Celem konkursu jest zainspirowanie do tworzenia” filmowych portretów własnych”, oraz pokazanie różnorodności postrzegania rzeczywistości. Konkurs ma być zachętą do tworzenia filmowych ekspresji za pomocą prostych i powszechnie dostępnych środków/narzędzi takich jak: telefon komórkowy, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania, tablet, kamera.
2. Wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego filmu.
3. Ukazanie, jak uczestnik wykorzystuje nowe technologie w rozwijaniu swoich pasji.
4. Zachęcenie do aktywności artystycznej w dziedzinie filmu z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń multimedialnych.


RECENZJA
5. Przedmiotem części konkursowej na recenzję jest napisanie krótkiej (do 4000 znaków ze spacjami) recenzji filmowej do wybranego dzieła z zestawu filmów ogłoszonych przez Organizatora (wykaz tytułów filmów znajduje się w załączniku nr 3) i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: film@rok.czestochowa.pl


PLAKAT FILMOWY
6. Celem części plastycznej jest wyłonienie najciekawszych plakatów filmowych, przygotowanych do wybranych filmów z zestawu tytułów ogłoszonych przez Organizatora (wykaz tytułów filmów znajduje się w załączniku nr 3).
7. Celem konkursu jest stworzenie plakatu do jednego z pięciu filmów w technikach plastycznych, w formacie A2.
8. W pracach oceniane będą: poziom artystyczny, nawiązanie do tematu, przekazanie treści oraz klimatu filmu za pomocą elementów malarskich i graficznych.


ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do osób amatorsko zajmujących się filmem, nie będących uczniami czy absolwentami szkół filmowych, nie zajmujących się zawodowo projektowaniem graficznym czy pisaniem recenzji filmowych.
2. Wszystkie prace konkursowe będą oceniane przez profesjonalne jury powołane przez Organizatora konkursu.
3. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 3 osoby).
4. Na konkurs każdy uczestnik lub grupa może przesłać jeden film.
5. Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie CD lub DVD jedną pracę konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas projekcji nie przekracza 15 minut. (filmy nie muszą wykorzystywać limitowego czasu 15 minut, mogą być krótsze).
6. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki i style filmowe (np. fabuła, dokument, wywiad, reportaż , teledysk)
7. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera, tablet.
8. Warunkiem udziału w konkursie jest:
a) wypełnienie Karty Zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz Metryki Filmu (załącznik nr 2)
9. Autorem recenzji lub plakatu może być wyłącznie jeden autor.
10. Przy ocenie prac z wszystkich kategorii konkursowych będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność, wartość merytoryczna, styl.
11. Organizator przyzna 9 głównych nagród finansowych za najlepsze filmy, recenzje i plakaty: I nagroda-700 zł, II nagroda- 500 zł, III nagroda- 300 zł.
Jednocześnie Organizator konkursu zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród.


ZGŁOSZENIA
1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy składać do 15 października 2018 r.na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13 a
42-200 Częstochowa
W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data stempla pocztowego.
2. W przypadku pracy zbiorowej wypełnioną kartę zgłoszenia ma obowiązek złożyć każdy z autorów.
3. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie oraz poprzez wysłanie informacji na adres e-mailowy uczestnika. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.


KOMISJA KONKURSOWA
1. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez jury konkursu powołane przez Organizatora.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz pokaz nagrodzonych filmów odbędzie się 26.10.2018 o godz.18.00 w Galerii ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a.


PRAWA AUTORSKIE
1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odtwarzania filmów i kopiowania do pokazów konkursowych i ich publicznej emisji w celach promocji, nadsyłane filmy nie mogą być zabezpieczane przed przegrywaniem.
3. Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby/instytucje występujące lub uwiecznione w filmie, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia, w tym szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmu na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania filmu.
4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora.
5. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.


UWAGI KOŃCOWE
1. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
2. Wszystkie prace konkursowe pozostają w archiwum Organizatora konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
4. Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynatorka konkursu


Ewelina Ignaszak-Stolarska
tel. 34 366 59 65
e-mail: film@rok.czestochowa.pl
Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia dla uczestnika małoletniego (załącznik nr 1)
Karta zgłoszenia dla uczestnika dorosłego (załącznik nr 1)
Metryka filmu - (załącznik nr 2)
Wykaz tytułów filmów - recenzja, plakat filmowy - (załącznik nr 3)

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 26 października 2018

Nagrody: finansowe

Przedział wiekowy: bez ograniczeń wiekowych

Region: bez ograniczeń

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny, grupowy