Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs fotograficzny „Orszak Obiektywnie”Regulamin konkursu fotograficznego „Orszak Obiektywnie”


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego o nazwie  „Orszak Obiektywnie”. Temat przewodni Konkursu „Święta Rodzina”.


2. Konkurs został ustanowiony przez Fundację Orszak Trzech Króli „ul. Poezji 19, 04-994 Warszawa. NIP: 9522098422, KRS: 0000367605, która jest jednocześnie jego Organizatorem.


3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


4. Celem Konkursu jest propagowanie zainteresowania fotografią wśród młodzieży i dorosłych, zachęta do aktywnego uczestnictwo w Orszaku oraz do rodzinnego kolędowania i zabawy.§ 2 Warunki uczestnictwa

1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich osób fizycznych zajmujących się fotografią amatorsko i którzy zamieszkują na terenie Polski.


2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria  uczestnicy w wieku od 12 do 18 lat. II kategoria  uczestnicy powyżej 18 lat.


3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, sporządzoną na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


4. Udział w Konkursie jest i bezpłatny i dobrowolny.


5. Uczestnikiem Konkursu jest każdy, kto do dnia 28 stycznia 2018 r. prześle zdjęcie za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie www.orszak.org.§ 3 Zasady zgłaszania prac konkursowych


1. Uczestnik może zgłosić do Konkursu od jednej do dwóch fotografii, które nawiązują do tematyki Konkursu.


2. Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.


3. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji fotografii. Korekta cyfrowa zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej (kadrowanie, redukcja koloru, rozjaśnianie, kontrastowanie).


4. Fotografie, na których będą znajdowały się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty), pozbawione danych EXIF, oraz kompozycje wielu zdjęć (kolaże) będą dyskwalifikowane.


5. Aby zdjęcie mogło brać udział w konkursie w mailu należy podać dane takie jak: a) tytuł,  b) imię i nazwisko, c) telefon kontaktowy lub adres e-mail, d) deklaracja udziału w kategorii wiekowej, e) nazwę miasta, w którym zostało wykonane zdjęcie. W przypadku braku powyższych danych zdjęcie będzie zdyskwalifikowane.


6. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak do Konkursu muszą być przesłane w formie plików cyfrowych JPG o minimalnej rozdzielczości 72 dpi (minimalne wymiary obrazu w pikselach powinny wynosić 1500 x 1000,wielkość pliku nie może przekroczyć 2 MB), umożliwiające powielanie nadesłanych prac.


7. Uczestnik zobowiązuje się do przesłania fotografii w najwyższej posiadanej jakości w wypadku zajęcia nagradzanego miejsca.


8. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonej fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem.


9. Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonej fotografii, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem ich praw autorskich; a) wszystkie osoby widniejące na fotografii wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie. b) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika wyłącznie na potrzeby Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


10. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji konkursu.


11. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęcia, które nie spełnia wymagań technicznych.


12. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.§ 4 Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody


1. Nadesłane prace będą oceniane według poszczególnych kategorii wiekowych: a) I kategoria uczestnicy w wieku od 12 do 18 lat. b) II kategoria uczestnicy powyżej 18 lat.


2. Do dnia 5 marca 2018 r. Jury, złożone z przedstawicieli Organizatora oraz zawodowych fotografów, dokona oceny prac i przyznania nagród. Jury wybierze 6 najlepszych zdjęć z każdej kategorii wiekowej(nagrody za I, II, III miejsce oraz 3 wyróżnienia, czyli wytypuje do 12 prac), które zostaną opublikowane na stronach Organizatora www.orszak.org.Wyniki konkursy zostaną ogłoszone najpóźniej 12 marca 2018 r.


3. Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe. Wysłane zostaną w terminie do końca kwietnia 2018 r.


4. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Konkursu drogą elektroniczną lub telefonicznie. Nagrody zostaną przesłane pocztą, koszty przesyłki ponosi organizator.


5. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od daty powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu, nagrodzony uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorem, nagroda nie zostanie doręczona.§ 5 Postanowienia końcowe


1. Organizator nie zwraca nadesłanych fotografii.


2. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków Regulaminu.


3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.


4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.


5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.


6. Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.


7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2018 roku.


8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator konkursu.

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: marzec 2018

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: od 12 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny