Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs plastyczny dla dzieci „Dobranocki z dawnych lat”

Konkurs plastyczny "Dobranocki z dawnych lat" organizowany jest przez Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Technika wykonani prac dowolna plastyczna płaska, format prac A4. Prace można przesyłać do 24 listopada.
Poniżej regulamin konkursu.

Konkurs plastyczny – „Dobranocki z dawnych lat"

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie ogłasza konkurs plastyczny "Dobranocki z dawnych lat". Konkurs skierowany jest do Przedszkoli oraz klas I-VII Szkół Podstawowych. Komisja konkursowa wyłoni najciekawsze prace plastyczne przedstawiające popularne postacie z dobranocek lat 60/70/80, bohaterów, których można spotkać w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie.

Cel konkursu:
● kształtowanie wyobraźni twórczej dzieci oraz zainteresowań plastycznych
● inspirowanie do pracy twórczej
● popularyzowanie wśród dzieci animacji jako sztuki oraz tzw. dobrych dobranocek z morałem.

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu plastycznego Dobranocki z dawnych lat jest Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie zwane dalej Organizatorem
2. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne płaskie wykonane na arkuszach papieru wyłącznie w formacie A4 w dowolnej technice przedstawiające popularne postacie z dobranocek prezentowanych w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie.
3. Uczestnik może dostarczyć Organizatorowi tylko jedną pracę.
4. Prace konkursowe dzielone będą przez Organizatora na trzy kategorie:
o przedszkolaki i oddziały przedszkolne przy SP
o klasa I-III
o klasa IV-VII

5. Kryteria oceny prac:
o twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu
o sposób i technika wykonanej pracy
o ogólna estetyka wykonania prac
o stopień opanowania technik plastycznych
o samodzielność wykonania pracy

6. Każdą pracę należy opisać w następujący sposób:
o imię, nazwisko uczestnika
o wiek
o klasa
o dane teleadresowe instytucji (przedszkole, szkoła, świetlica inne)
o imię i nazwisko opiekuna
o e-mail opiekuna
o dopisek z punktu 18 o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Metryczki należy umieścić na odwrocie pracy.

7. Prace oceniane będą przez powołaną do tych celów przez organizatora komisję konkursową
o spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja wybierze trzy zwycięskie prace w każdej z kategorii
o decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna
o autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe oraz dyplomy
o zwycięskie prace prezentowane będą na wystawie w siedzibie muzeum
8. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą zakwalifikowane do konkursu (np.: prace przestrzenne, płace płaskie nie na kartonie (drewno, metal, ceramika), w innym formacie niż A4.)
9. Zabezpieczone prace należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2017 na adres: Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy, ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów z dopiskiem: „Dobranocki z dawnych lat”. Decyduje data wpływu prac do muzeum. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
10. Muzeum Dobranocek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
11. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane
Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz profilu Muzeum Dobranocek na Facebooku w dniu 6 grudnia 2017 roku.
12. Nagrody zostaną wysłane pocztą.
13. Prace konkursowe stają się własnością Muzeum Dobranocek w Rzeszowie.
14. Złożenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora.
15. Organizator nie wysyła dyplomów za udział w konkursie.
16. Organizator nie wysyła dyplomów za wyróżnienia.
17. Organizator nie wysyła dyplomów dla nauczycieli/opiekunów
18. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie, publikowanie na stronie internetowej i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. nr 133, poz. 883). - Prosimy o dopisanie formuły na zgłoszonych pracach.

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: przedszkola i szkoły podstawowe

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny