Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Odyseje Piłsudskiego”

Konkurs jest otwarty i adresowany do dzieci i młodzieży do 18 roku życia (do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych).
Na konkurs można przesyłać prace nawiązujące w sposób bezpośredni lub pośredni do postaci Józefa Piłsudskiego, jego działań, a także znanego mu tła polityczno-historycznego. Zgłoszenia wyłącznie indywidualne. Technika wykonania prac dowolna, format minimum 50 cm x 70 cm a maksimum 100 cm x 70 cm oraz/lub w postaci zapisu cyfrowego na płycie CD. TIFF o rozdzielczości 300 dpi, wielkość: 10 x 14 cm, CMYK.

Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 październik 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Dom Literatury w Łodzi
ul. Roosevelta 17
90–056 Łódź

lub składać osobiście w sekretariacie Domu Literatury. Na kopercie należy napisać „Konkurs plastyczny – Rok Piłsudskiego”.

 

Regulamin

 1. Celem konkursu jest promocja postaci Józefa Piłsudskiego w związku z przypadającym na 2017 rok Rokiem Piłsudskiego.


 1. Organizatorem konkursu jest Dom Literatury w Łodzi (ul. Roosevelta 17, 90-056, Łódź).


 1. Konkurs realizowany jest w ramach Piłsudski - festiwal. Na 150-lecie urodzin Marszałka – projektu dofinansowanego przez Muzeum Historii Polski w ramach Patriotyzmu Jutra 2017.


 1. Na konkurs można przesyłać prace nawiązujące w sposób bezpośredni lub pośredni do postaci Józefa Piłsudskiego, jego działań, a także znanego mu tła polityczno-historycznego.


 1. Konkurs jest otwarty. Mogą w nim wziąć udział osoby, które nie ukończyły 18 lat – uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych


 1. Prace mogą nadsyłać jedynie autorzy indywidualni. Prace mogą być wykonane dowolną techniką. O dopuszczeniu do udziału w konkursie w konkursie i w wystawie decyduje jury. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie jedną pracę. Przyjmowane będą prace o formacie minimum 50 cm x 70 cm a maksimum 100 cm x 70 cm oraz/lub w postaci zapisu cyfrowego na płycie CD. TIFF o rozdzielczości 300 dpi, wielkość:
  10 x 14 cm, CMYK.


 1. Prace nie mogą propagować treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami współżycia społecznego oraz naruszać prawa autorskie osób trzecich. Prace niespełniające tego punktu regulaminu zostaną odrzucone.


 1. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 październik 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Dom Literatury
  w Łodzi, ul. Roosevelta 17, 90–056 Łódź, lub składać osobiście
  w sekretariacie Domu Literatury, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00–18.00. Na kopercie należy napisać „Konkurs plastyczny – Rok Piłsudskiego”. Koszty wysyłki pracy ponosi autor.


 1. Do prac należy dołączyć, w osobnej – zamkniętej kopercie - czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia. Praca plastyczna oraz koperta powinny być opatrzone godłem (czyli oryginalnym sloganem tekstowym).


 1. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac oraz zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac konkursowych we wszystkich materiałach promocyjnych, na wszystkich polach eksploatacji (telewizja, prasa, internet, urządzenia mobilne, reklama outdoorowa), w związku z Rokiem Piłsudskiego, również we fragmentach. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł prezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.


 1. Prace oceniać będzie specjalnie w tym celu powołane Jury, które przyzna nagrody indywidualne – rzeczowe dla twórców projektów w różnych kategoriach wiekowych, z podziałem na szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.


 1. Na podstawie werdyktu Jury wyłonione zostaną najlepsze prace, które wezmą udział w pokonkursowej wystawie, a także pojawią się w publikacji komiksowej związanej z projektem Piłsudski - festiwal. Na 150-lecie urodzin Marszałka.
W razie pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z Marcinem Bałczewskim (tel. 42 636 68 38 lub mailowo:
marcin.balczewski@plasterlodzki.pl)


Konkurs dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach projektu „Patriotyzm Jutra”

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 7-18 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny