Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs plastyczny – „Dobranocki z dawnych lat – Miś Paddington”

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie ogłasza konkurs plastyczny "Dobranocki z dawnych lat – Miś Paddington".
Konkurs skierowany jest do Przedszkoli oraz klas I-VII Szkół Podstawowych. Komisja konkursowa wyłoni najciekawsze prace plastyczne przedstawiające popularnego dobranockowego Misia Paddingtona, który w 13 października 2018 r. obchodzi swoje 60-te urodziny.

Cel konkursu:
● kształtowanie wyobraźni twórczej dzieci oraz zainteresowań plastycznych
● inspirowanie do pracy twórczej
● popularyzowanie wśród dzieci animacji jako sztuki oraz tzw. dobrych dobranocek z morałem.

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu plastycznego „Dobranocki z dawnych lat – Miś Paddington” jest Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie zwane dalej Organizatorem

2. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne płaskie wykonane na arkuszach papieru wyłącznie w formacie A4 w dowolnej technice, przedstawiające Misia Paddingtona

3. Uczestnik może dostarczyć Organizatorowi tylko jedną pracę.

4. Z jednej klasy można przesłać wyłącznie 5 prac. (przy większej ilości uczestników prosimy o wewnątrzszkolne rozstrzygnięcie konkursu)

5. Prace konkursowe dzielone będą przez Organizatora na trzy kategorie: • przedszkolaki i oddziały przedszkolne przy SP • klasa I-III • klasa IV-VII

6. Kryteria oceny prac:
• twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu
• sposób i technika wykonanej pracy
• ogólna estetyka wykonania prac
• stopień opanowania technik plastycznych
• samodzielność wykonania pracy.

7. Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych znajdujący się w punkcie 19 regulaminu zawierający:
• imię, nazwisko uczestnika
• wiek
• klasa
• dane teleadresowe instytucji (przedszkole, szkoła, świetlica inne)
• imię i nazwisko opiekuna
• e-mail opiekuna
• dopisek z punktu 18 o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Metryczki należy umieścić na odwrocie pracy.

8. Prace oceniane będą przez powołaną do tych celów przez organizatora komisję konkursową
• spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja wybierze trzy zwycięskie prace w każdej z kategorii
• decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna
• autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe oraz dyplomy
• zwycięskie prace prezentowane będą na wystawie w siedzibie muzeum

9. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą zakwalifikowane do konkursu (np.: prace przestrzenne, płace płaskie nie na kartonie (drewno, metal, ceramika), w innym formacie niż A4.)

10. Zabezpieczone prace należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada 2018 na adres: Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy, ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów z dopiskiem: „Dobranocki z dawnych lat”. Decyduje data wpływu prac do muzeum. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

11. Muzeum Dobranocek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

12. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

13. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz profilu Muzeum Dobranocek na Facebooku w dniu 6 grudnia 2018 roku.

14. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą.

15. Złożenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora.

16. Organizator nie wysyła dyplomów za udział w konkursie.

17. Organizator nie wysyła dyplomów za wyróżnienia.

18. Organizator nie wysyła dyplomów dla nauczycieli/opiekunów

19. Formularz zgłoszeniowy

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu
Data otrzymania wniosku:
...............................................

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU „Dobranocki z dawnych lat – Miś Paddington”

Imię i nazwisko uczestnika:

........................................................................................................................................

Wiek: ................................................................................................................................................

Klasa ................................................................................................................................................

Dane teleadresowe, e-mail instytucji zgłaszającej (przedszkole, szkoła, świetlica, inne). ................................................................................................................................................

Imię i nazwisko oraz e-mail opiekuna ..........................................................................................................................................

Metryczki należy umieścić na odwrocie pracy.

3. Oświadczenia.
Oświadczam, że informacje przedstawione przeze mnie we wniosku konkursowym są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że zapoznałam się regulaminem konkursu plastycznego „Dobranocki z dawnych lat – Miś Paddington” w szczególności z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych w Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy W Rzeszowie, akceptuję ten regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka, podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie w celu i zakresie określonym ww. Regulaminem.

......................................................

Podpis Uczestnika / Opiekuna prawnego

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W MUZEUM DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JAMY W RZESZOWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana/dziecka jest Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie z siedzibą: ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów adres e-mail poczta@muzeumdobranocek.com.pl;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie: e-mail: iod1@erzeszow.pl,
Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie, tj. w szczególności w celu realizacji zadań wynikających z powyższego Regulaminu, na podstawie art. 9 ust 2 pkt a) – czyli na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody,

3) Dane te będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa. Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych jedynie w celu realizacji konkursu i zostaną trwale usunięte po ustaniu konkursu.

4) Przysługują Pani/Panu następujące prawa do:
a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
• administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Z zastrzeżeniem, że jeżeli na podstawach podanych wyżej przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego krajowego lub Unii Europejskiej.
f) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 Ogólnego rozporządzenia z obowiązującym prawem,

5) Podanie Administratorowi, przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z niniejszego regulaminu ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości korzystania z oferty Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie i udziału w przedmiotowym konkursie,

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i/lub danych osobowych Pani/Pana dziecka będą: Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa m.in. takie jak organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz Komisja Konkursowa)

7)Inne informacje: Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 6 grudnia

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 3-13 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny