Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs plastyczny na najciekawszą kukłę Marzanny lub gaik wiosenny

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim ogłasza XX Edycję Konkursu Plastycznego
na najciekawszą kukłę Marzanny lub gaik wiosenny.

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie kukły Marzanny lub gaika wiosennego

Cel konkursu:

Kultywowanie tradycji związanych z przyjściem wiosny. Poszerzanie wiedzy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na temat zwyczajów i obyczajów wiosennych. Propagowanie idei samodzielnego wykonania rekwizytów obrzędowych wymienionych w tytule konkursu.

Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy nie zajmują się zawodowo malarstwem, rękodziełem czy chałupnictwem.

Regulamin:

Konkurs ma charakter otwarty, a uczestnictwo w nim jest bezpłatne.

Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody pozaregulaminowej.

Prace powinny być wykonane własnoręcznie dowolną techniką plastyczną.

Prace rozpatrywane będą w poszczególnych kategoriach wiekowych:

- Dzieci do 10 roku życia
- Dzieci od 11 do 16 roku życia
- Młodzież powyżej 16 roku życia oraz dorośli

Osoby niepełnoletnie mają obowiązek dostarczyć organizatorowi zgodę rodziców/ opiekunów na udział w konkursie (metryczka wg załączonego wzoru).

Prace członków jury lub ich najbliższej rodziny nie będą brały udziału w przyznawaniu nagród.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę.

Prace należy dostarczyć w dniu 24 marca 2019 r. w godzinach 13.00-15.00 do budynku OSP Brynica, przy ulicy Łokietka 5 w Miasteczku Śląskim-Brynicy. Prace zostaną ocenione na miejscu przez komisję konkursową, a ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się tego samego dnia podczas obchodów Topienia Marzanny.

Prace należy składać wraz z metryczką z danymi autora pracy (wzór widnieje jako załącznik w formacie jpg- UWAGA! Załącznik należy pobrać na swój komputer, wtedy otworzy się prawidłowo).


Wykonawcy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:
- związek z tematem konkursu i nawiązanie do tradycji topienia Marzanny oraz gaika wiosennego
- estetyka wykonania pracy
- walory artystyczne pracy (ciekawa kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania)
- oryginalne i niekonwencjonalne podejście do tematu konkursu
- ekologiczne podejście do tematu konkursu

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania laureatów w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub w przypadku niesatysfakcjonującego poziomu zgłoszonych prac.

Komisja konkursowa sporządzi protokół z posiedzenia komisji konkursowej, który zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim (mok.miasteczko-slaskie.pl) w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Protokół będzie też dostępny w biurze MOK-u.

Od postanowień Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim (ul. Srebrna 24, 42-610 Miasteczko Śląskie, tel.: 32 288 88 70, e-mail: promocja@mok.miasteczko-slaskie.pl).

Postanowienia końcowe:

Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunku oraz swoich prac przez Organizatorów do celów promocyjnych zgodnie z art.81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr. 90, poz.631, z późn.zm.). Jest to jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane w związku z XX Edycją Konkursu Plastycznego na najciekawszą kukłę Marzanny lub gaik wiosenny mogą zostać umieszczone na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach wydawanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim oraz Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim.

Uczestnicy po dokonaniu oceny przez Komisję konkursową i wykonaniu dokumentacji fotograficznej zabierają prace ze sobą.

Złożenie prac oraz wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zawartych w nim klauzul.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 24 marca

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: bez ograniczeń wiekowych

Region: otwarty - Miasteczko Śląskie i okolice

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny