Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs plastyczny „Najpierw była książka – literaccy bohaterowie popularnych animacji”

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie we współpracy z Fundacją „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” ogłasza Konkurs plastyczny "Najpierw była książka – literaccy bohaterowie popularnych animacji/dobranocek".

Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-VIII szkół podstawowych w całym kraju i ma na celu popularyzację regularnego czytania dzieciom w placówkach oświatowych, a także szerzenie wiedzy o literaturze dziecięcej i sztuce animacji oraz inspirowanie działalności plastycznej dzieci.

Organizatorzy przygotowali listę książek, na podstawie których stworzono popularne animacje (patrz Załącznik nr 1). Część z nich, na przykład opowieści o Koziołku Matołku czy Muminkach, weszła na stałe do kanonu literatury dziecięcej, inne – jak cykl o wędrującej Pyzie autorstwa Hanny Januszewskiej – warte są przypomnienia.

Placówkom uczestniczącym w Konkursie rekomendujemy organizację regularnych zajęć czytelniczo-plastycznych, podczas których głośne czytanie przez Prowadzących o przygodach bohaterów animacji połączone zostanie z działalnością plastyczną dzieci.
Do udziału w Konkursie zapraszamy także rodziny. Mamy nadzieję, że dzięki Konkursowi w kolejnych domach wprowadzone w życie zostanie hasło: „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!”

Technika wykonania prac dowolna plastyczna płaska (grubość pracy nie może przekroczyć 5 mm), format prac A4.

Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę. Z jednej klasy lub grupy przedszkolnej można zgłosić do 5 prac. Organizatorzy konkursu sugerują, by przeprowadzić wewnątrz klasowe/grupowe wybory najciekawszych prac.

Na prace organizatorzy konkursu czekają do 31 marca 2019 r.

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy
ul. Mickiewicza 13
35-064 Rzeszów
z dopiskiem: „Najpierw była książka – konkurs plastyczny”

 

najpierw byla ksiazka konkurs

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizatorzy
Organizatorem Konkursu jest Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie we współpracy z Fundacją „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”.

II. Cele Konkursu
 budzenie zainteresowania literackimi pierwowzorami popularnych bohaterów animacji
 kształtowanie wyobraźni twórczej dzieci
 inspirowanie do pracy twórczej
 propagowanie regularnego głośnego czytania dzieciom przez dorosłych w placówkach oświatowych
 popularyzacja animacji jako sztuki oraz tzw. dobrych dobranocek z morałem.

III. Warunki uczestnictwa
 Konkurs jest skierowany do dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych z całej Polski.
 Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
- przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
- klasy I-III szkoły podstawowej
- klasy IV-VIII szkoły podstawowej
 Przedmiotem Konkursu są prace plastyczne na arkuszach papieru w formacie A4 i grubości całkowitej nieprzekraczającej 0,5 cm, przedstawiające portrety oraz przygody literackich bohaterów popularnych kreskówek.
 Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
 Jedna grupa przedszkolna/klasa może przesłać maksymalnie pięć prac (przy większej ilości uczestników prosimy o wewnątrzklasowe rozstrzygnięcie Konkursu i wybór najlepszych 5 prac reprezentujących klasę).

IV. Komisja Konkursowa
 Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną w tym celu przez Organizatora.
 Spośród zgłoszonych prac Komisja wybierze trzy zwycięskie prace w każdej z kategorii wiekowej.
 Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy,
 Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 Zwycięskie prace prezentowane będą na wystawie w siedzibie Muzeum.

V. Kryteria oceny prac
 twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu
 sposób i technika wykonanej pracy
 ogólna estetyka wykonania prac
 stopień opanowania technik plastycznych
 samodzielność wykonania pracy.

VI. Termin i miejsce nadsyłania prac
 Zabezpieczone prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2019 r. na adres:
Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy
ul. Mickiewicza 13
35-064 Rzeszów
z dopiskiem: „Najpierw była książka – konkurs plastyczny”
z wybraną jedną kategorią: przedszkole, klasa I-III, klasa IV-VIII
 Decyduje data stempla pocztowego lub przyjęcia pracy przez sekretariat Konkursu.
 Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

VII. Formularz zgłoszeniowy

 Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy/metryczkę ze zgodą Rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2) zawierający następujące dane:
- imię, nazwisko uczestnika
- wiek
- klasa/grupa przedszkolna
- dokładne dane teleadresowe instytucji (przedszkole, szkoła, świetlica, inne) lub rodzica (jeśli pracę przesyła osoba prywatna)
- imię i nazwisko wychowawcy/nauczyciela lub rodzica (jeśli pracę przesyła osoba prywatna)
- e-mail wychowawcy/nauczyciela lub rodzica (jeśli pracę przesyła osoba prywatna)
- zamieszczone w Załączniku nr 2 podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych
 Metryczki należy przykleić na odwrocie pracy. Prace bez metryczek nie będą oceniane.

VIII. Ogłoszenie wyników Konkursu
Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych oraz profilach facebookowych Muzeum Dobranocek oraz Fundacji „ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom” w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich – 23 kwietnia 2019 r.

IX. Inne postanowienia
 Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą zakwalifikowane do Konkursu, np.: prace przestrzenne, płace płaskie nie na kartonie (drewno, metal, ceramika), w innym formacie niż A4, prace nie na temat, pozbawione formularza zgłoszeniowego/metryczki)
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
 Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.
 Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą.
 Przesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora.
 Organizator nie wysyła dyplomów za udział w Konkursie, za wyróżnienia oraz dla nauczycieli/opiekunów.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Książki polecane do głośnego czytania w placówkach przed wykonaniem prac konkursowych

Adam Bahdaj, Mały Pingwin Pik-Pok, pierwsze wydanie: Nasza Księgarnia 1969.
Michael Bond, seria przygód Misia Paddingtona
(Miś zwany Paddington 1971; Jeszcze o Paddingtonie 1974; Paddington daje sobie radę 1975; Nowe przygody Paddingtona 1998; Paddington za granicą 2000; Paddington w opałach 2000; Paddington przy pracy 2000; Paddington wyrusza do miasta 2002; Paddington na wycieczce 2010; Paddington ma rację 2011; Paddington zdaje egzamin 2011; Paddington tu i teraz 2008)
Waldemar Bonsels, Pszczółka Maja i jej przygody, pierwsze wydanie polskie: 1922.
Anna Hoffmann, Idzie Gąska Balbinka, pierwsze wydanie: Nasza Księgarnia 1961.
Anna Hoffmann, Przygody Gąski Balbinki, pierwsze wydanie: Nasza Księgarnia 1964.
Czesław Janczarski, opowieści o Misiu Uszatku
(Przygody i wędrówki Misia Uszatka 1960; Nowi przyjaciele Misia Uszatka 1963; Gromadka Misia Uszatka 1964; Bajki Misia Uszatka 1967; Zaczarowane kółko Misia Uszatka 1970)
Tove Jansson, wszystkie tomy opowieści o Muminkach
(Małe trolle i duża powódź, pierwsze wydanie polskie 1997; Kometa nad Doliną Muminków 1977; W Dolinie Muminków 1964; Pamiętnik Tatusia Muminka 1978; Lato Muminków 1967; Zima Muminków 1969; Opowiadania z Doliny Muminków 1970; Tatuś Muminka i morze 1977; Dolina Muminków w listopadzie 1980)
Hanna Januszewska, cykl o wędrującej Pyzie
(Jak polska Pyza wędrowała 1938, Idzie Pyza borem, lasem ... 1938, Pyza na Starym Mieście 1948, Pyza na polskich dróżkach 1956).
Ludwik Jerzy Kern, Proszę słonia, pierwsze wydanie 1964.
Maria Kownacka, Plastusiowy Pamiętnik, pierwsze wydanie: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych 1936.
Kornel Makuszyński, cztery księgi przygód Koziołka Matołka, pierwsze wydania: Gebethner i Wolff 1933-1934)
Alan Alexander Milne, Kubuś Puchatek & Chatka Puchatka, pierwsze polskie wydania 1938.
Stanisław Pagaczewski, trylogia przygód Baltazara Gąbki
(Porwanie Baltazara Gąbki 1966; Misja profesora Gąbki. Opowieść o nowej wyprawie 1975; Gąbka i latające talerze 1979)
Joanna Pollakówna, Marceli Szpak dziwi się światu, pierwsze wydanie: Nasza Księgarnia 1976.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

Data otrzymania wniosku:
...............................................
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU (Metryczka)
Najpierw była książka – literaccy bohaterowie popularnych animacji

Imię i nazwisko uczestnika:

Wiek:

Klasa

Dane teleadresowe, e-mail instytucji zgłaszającej (przedszkole, szkoła, świetlica, inne) lub rodzica (jeśli pracę przesyła osoba prywatna)

Imię i nazwisko oraz e-mail wychowawcy/nauczyciela lub rodzica (jeśli pracę przesyła osoba prywatna)

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na przetwarzanie danych dziecka

Metryczki należy umieścić na odwrocie pracy wraz z poniższym oświadczeniem.

3. Oświadczenia.
Oświadczam, że informacje przedstawione przeze mnie we wniosku konkursowym są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu plastycznego Najpierw była książka – literaccy bohaterowie popularnych animacji, w szczególności z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych w Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy W Rzeszowie, akceptuję ten Regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka, podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez Muzeum Dobranocek w celu i zakresie określonym w ww. Regulaminem.

......................................................

Podpis rodzica / opiekuna prawnego

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu
Poniższej informacji prosimy nie drukować i nie przesyłać z formularzem

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W MUZEUM DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JAMY W RZESZOWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie z siedzibą: ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów adres
e-mail poczta@muzeumdobranocek.com.pl;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie:
e-mail: iod1@erzeszow.pl;

3) Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie, tj. w szczególności w celu realizacji zadań wynikających z powyższego Regulaminu, na podstawie art. 9 ust 2 pkt a) czyli na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Dane te będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa. Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych jedynie w celu realizacji Konkursu i zostaną trwale usunięte po zakończeniu Konkursu;

4) Przysługują Pani/Panu następujące prawa do:
a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
• administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
z zastrzeżeniem, że jeżeli na podstawach podanych wyżej przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego krajowego lub Unii Europejskiej.
f) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 Ogólnego rozporządzenia
z obowiązującym prawem,
5) Podanie Administratorowi, przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z niniejszego regulaminu ma charakter dobrowolny, jednakże niepodanie wymaganych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udziału w przedmiotowym konkursie,
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i/lub danych osobowych Pani/Pana dziecka będą Organizatorzy oraz Komisja Konkursowa. Inne informacje: podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych osobom trzecim, ani innym instytucjom, w kraju ani za granicą. Dostęp do danych osobowych mogą mieć jedynie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa m.in. takie jak organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Konkurs dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 23.04

Nagrody: nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy

Przedział wiekowy: 3-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny