Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Mali impresjoniści” – ogólnopolski konkurs plastyczny z cyklu W magicznym świecie sztuki – przedszkolaki z klasą

Chcę malować tak, jak śpiewa ptak".

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

Miejskie Przedszkole nr 24 w ZE nr 3 w Zielonej Górze ogłasza II edycję konkursu dla małych artystów z cyklu

"W MAGICZNYM ŚWIECIE SZTUKI- PRZEDSZKOLAKI Z PASJĄ”

Temat przewodni : „Mali impresjoniści”

Wyobraźmy sobie przyrodę budzącą się do życia. Wszystko zaczyna mienić się zielenią, żółcią, czerwienią, błękitem,. Ciepło promieni słonecznych ogrzewa naturę będącą w nieustannej wibracji od której drżą kolory. Zielona przestrzeń aż do kresu nieba przytula młode gałęzie, rzuca się ziemi do stóp, tańczy radośnie z kwiatami.

Zainspirujcie się dziełami impresjonistów, spróbujcie tak jak oni uchwycić zmieniającą się nieustannie przyrodę, jej ruch, ekspresję. Spróbujcie poprzez drobne dotknięcia pędzla układać barwy plamkami na swoim obrazie tak by  oddać ulotność przyrody.  Bądźcie malarzami światła, roznieście plamki słońca na trawie, kwiatach, drzewach… Czekamy na prace, które będą waszą impresjonistyczną wypowiedzią na temat budzącej się przyrody.

CELE KONKURSU:

 • Rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci

 • Promowanie twórczości dziecięcej

 • Rozwijanie zainteresowań różnymi kierunkami i nurtami w sztuce

 • Realizacja idei wychowania przez sztukę

 • Obserwacja świata przyrody i czerpania z niej inspiracji twórczej

 • Wyrażanie własnych obserwacji i doświadczeń w formie plastycznej

 • Promowanie talentów plastycznych dzieci


PRZEDMIOT I WARUNKI KONKURSU:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci 5, 6 letnich

 • Uczestnicy przygotowują samodzielnie prace z zakresu malarstwa wykonane w dowolnej technice malarskiej, inspirowane dziełami impresjonistów

 • Format: dowolny, ale nie przekraczający wymiarów 50 X 70 cm

 • Forma: tylko prace płaskie

 • Nie dopuszcza się prac zbiorowych

 • Każda praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę napisaną komputerowo: imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres placówki, numer telefonu i e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

 • Termin nadsyłania prac: do 30 kwietnia 2019r.(decyduje data stempla pocztowego)

 • Prosimy nie zginać i  nie oprawiać prac w passe- partout

 • Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora,

 • Ogłoszenie wyników nastąpi  w maju 2018 r.

 • Prace należy przesyłać na adres:


Miejskie Przedszkole nr 24 „Wesoła Żyrafa” w Zespole Edukacyjnym  nr 3
Os. Pomorskie 28
65-548  Zielona Góra


z dopiskiem  „ Mali impresjoniści”

 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA:

 • Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

 • Kryteria oceny: zgodność z tematem, samodzielność wykonania, kreatywność, wyraz artystyczny.

 • Przewidziane są trzy nagrody oraz wyróżnienia, o ilości wyróżnień decyduje Komisja Konkursowa.

 • Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie internetowej Organizatora oraz stronie www.blizejprzedszkola.pl.

 • Nagrody, dyplomy i podziękowania dla zwycięzców zostaną przesłane pocztą.

 • Nauczyciele pragnący otrzymać podziękowanie za przygotowanie i promocję  sztuki dziecięcej proszeni są o podanie adresu e-mail, na który Organizator prześle podziękowanie.

 • Przedszkole będące organizatorem konkursu nie bierze w nim udziału.

 • Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie konkursu.

 • Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres e-mail: k.gebicka@ze3.zgora.pl

 • Postanowienia niniejszego regulaminu są podstawą do przeprowadzenia konkursu, a ich interpretacja pozostaje w gestii Organizatora.

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych.


Koordynatorzy: I. Bela,  A. Stodolska- Miasojed

 

Zgodnie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 3
w Zielonej Górze informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od osoby zainteresowanej uczestnictwem
  w konkursie "W MAGICZNYM ŚWIECIE SZTUKI- PRZEDSZKOLAKI Z PASJĄ”, Temat przewodni : „Mali impresjoniści” na zasadach opisanych w regulaminie konkursu jest Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze Osiedle Pomorskie 13, 65-548 Zielona Góra, e-mail: sekretariat@ze3.zgora.pl, numer telefonu: 68 325 82 32.

 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 68 3258232, e-mail: walania@centrumergon.pl.

 3. Dane osobowe na potrzeby konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), zwanego dalej RODO.

 4. Dane osobowe zawarte w przesłanych pracach będą przetwarzane w celu identyfikacji prac
  i rozstrzygnięcia konkursu na zasadach opisanych w regulaminie konkursu.

 5. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu i do 3 mc-y od jego rozstrzygnięcia.

 6. Osoba odpowiadająca na zamieszczone ogłoszenie o konkursie nie jest obowiązana do podania wskazanych w nim danych osobowych, jednakże ich podanie jest warunkiem umożliwiającym uczestnictwo w konkursie.

 7. Dane pozyskane na potrzeby konkursu nie będą przekazywane innym odbiorcom, jednakże odbiorcą danych może być działający na zlecenie szkoły podmiot świadczący usługi IT
  w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

 8. Osobie, która przekazała dane w związku z uczestnictwem w konkursie, zgodnie
  z przepisami RODO, przysługuje prawo:

 9. a) dostępu do jej danych osobowych przez okres ich przetwarzania,

 10. b) żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

 11. c) żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie prowadzonym przez naszą szkołę,

 12. d) żądania ograniczenia przetwarzania, w przypadku gdy kwestionuje ona prawidłowość zebranych danych osobowych na okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość tych danych,

 13. e) otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła w odpowiedzi na niniejszy konkurs, oraz przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi,

 14. f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.

 15. g) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.


 

……………..…….…………………….

data i podpis rodzica/prawnego opiekuna
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Miejskie Przedszkole nr 24 „Wesoła Żyrafa” w Zespole Edukacyjnym nr 3 ul. Os. Pomorskie 28 65-548 Zielona Góra

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 30 kwietnia 2019r.

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 5-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny