Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Mazowsze – moja mała ojczyzna” Konkurs

Muzeum Niepodległości w Warszawie ogłasza XVIII edycję konkursu Mazowsze – moja mała ojczyzna

Uczestnicy konkursu
Konkurs organizowany jest w kilku kategoriach wiekowych:

Szkoły podstawowe klasy 0-3
Szkoły podstawowe klasy 4-8
Szkoły ponadpodstawowe


Cele konkursu:
– próba wyrażenia przez uczestników konkursu własnego stosunku do ,,małych ojczyzn” – rodzinnego domu, miejsca zamieszkania, regionu,
– bliższe poznanie własnego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem wartości dziedzictwa kulturowego ( zabytki, miejsca pamięci, lokalne tradycje i obyczaje itp.),
– pobudzenie zainteresowania młodego pokolenia warunkami współczesnego rozwoju rodzinnych miejscowości oraz regionu, z uwzględnieniem form twórczości artystycznej i działalności kulturalnej,
– inspirowanie dzieci i młodzieży w zakresie twórczego promowania własnego regionu ( w tym środowisk lokalnych), jego historii, dorobku i dziedzictwa kulturowego.

Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach

1) Szkoły podstawowe klasy 0-3

praca plastyczna: Moja mała Ojczyzna, zaprezentowanie w formie plastycznej miejsc związanych z Mazowszem w formie rysunku, malarstwa, grafiki, collagu, plakatu ( format 40 × 30 lub 50 × 70)

praca plastyczna: wzór banknotu z  wymyśloną walutą Mazowsza ( awers i rewers)
(format A-4)

2) Szkoły podstawowe klasy 4-8

forma dokumentalna: przewodnik w programie power – point2010 : Mistrz mojej małej ojczyzny– zaprezentowanie postaci, z której dumny jest dany region, miejscowość. Ukazanie jej związków z danym regionem, wkładu, jaki wniosła w jego rozwój, miejsc z nią związanych.
Praca powinna mieć formę przewodnika po takich miejscach.

cykl fotografii pod hasłem Tu jestem !Mój dom, szkoła, pasje, hobby przedstawiających Zabytki Mazowsza( 3-4 szt. format A-4) opatrzonych komentarzem

3) Szkoły ponadpodstawowe

spot reklamujący małą miejscowość bądź okolicę, nie dłuższy niż 3 minuty, wykorzystujący obraz i dźwięk, bądź niestatecznej prezentacji multimedialnej (na DVD).

praca literacka – wspomnienia członków rodziny, mieszkańców miejscowości, bohaterów lokalnych spisane przez uczestnika w formie opowiadania, eseju, rozprawki, ( od 2 do 4 stron w formacie A-4, odstęp 1,5, czcionka 12) lub wiersza

Prace, które nie mieszczą się w wyżej wymienionych kategoriach, nie będą oceniane przez komisję. UWAGA! Jedną szkołę w danej kategorii może reprezentować maksymalnie 5 uczniów. Może oznaczać to konieczność przeprowadzenia wewnętrznych eliminacji.
Regulamin konkursu dopuszcza jedynie prace indywidualne, które mogą być napisane/wykonane pod merytorycznym kierunkiem jednego opiekuna.

Nagrody i wyróżnienia:

Organizatorzy planują przyznanie nagród  I, II oraz III stopnia
W uzasadnionych wypadkach Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia

Organizatorzy planują zorganizowanie pokonkursowej wystawy nadesłanych prac w siedzibie Muzeum X pawilonu Cytadeli Warszawskiej


Terminarz

Ogłoszenie konkursu – 7stycznia 2019, prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 7 marca 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Dział Edukacji
ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa
z dopiskiem
,,Mazowsze – Konkurs”


Oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 5 kwietnia 2019roku o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum (ul. Skazańców 25). Informacja dla laureatów konkursu i ich opiekunów zostanie  umieszczona na stronie internetowej Muzeum Niepodległości w zakładce konkursy, nie później niż 7 dni przed finałem. Wyniki konkursu podane na  stronie internetowej Muzeum stanowią jednocześnie zaproszenie laureata  do przyjazdu na finał konkursu.Muzeum zastrzega, że pozostawione prace konkursowe należy odebrać w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników. Pozostawione prace konkursowe  po terminie będą  komisyjnie niszczone.


Każda praca zgłoszona na konkurs winna być zaopatrzona danymi spisanymi według poniższego wzoru:
Autor: imię i nazwisko
Wiek, klasa
Opiekun: Imię i nazwisko
Nazwa i adres szkoły

Email
Telefon

Regulamin konkursu dopuszcza jedynie prace indywidualne, które mogą być napisane/wykonane pod merytorycznym kierunkiem jednego opiekuna.
Informacje powinny być umieszczone na odwrocie pracy (nie na osobnej kartce). Prace multimedialne powinny zawierać informacje o autorze pracy na nośniku, bądź na opakowaniu (a nie być dostępne dopiero w trakcie odtwarzania). Dane należy napisać czytelnie drukowanymi literami.

Werdykt konkursowy ogłosi jury, złożone z pracowników merytorycznych Muzeum. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
Bliższych informacji o konkursie udziela Dział Edukacji  Muzeum Niepodległości, 826 90 91 wew. 42
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 5 kwietnia

Nagrody: nagrody I, II i III stopnia, ew. wyróżnienia

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: woj. mazowieckie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny