Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży “POLSKA W KOLORZE BIAŁO-CZERWONYM” – 100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat. Na konkurs można zgłaszać również prace wykonane w grupach 2-4 osobowych z zachowaniem odpowiedniej kategorii wiekowej.

Temat pracy: Polska w kolorze biało- czerwonym, interpretacja tematu konkursu jest dowolna.
Technika wykonania pracy dowolna plastyczna płaska (malowanie, rysowanie, wydzieranki, wyklejanki, techniki łączone)
Format pracy od A4 do A2

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, dotychczas nie publikowaną.

Prace z wypełnioną kartą zgłoszenia należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt wysyłającego) do dnia 15.04.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 83-033 Sobowidz ul. Tadeusza Kościuszki 18 z dopiskiem ”Konkurs plastyczny”

Kryteria oceny prac:
a) zgodność z tematem konkursu,
b) jakość wykonania,
c) oryginalność,
d) stopień trudności wykonania.

 
REGULAMIN
I EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

“POLSKA W KOLORZE BIAŁO-CZERWONYM”
- 100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Patronat

Wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz§ 1
Organizator

1.Organizatorem Konkursu plastycznego „POLSKA W KOLORZE BIAŁO-CZERWONYM”-– 100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
jest Gmina Trąbki Wielkie zwana dalej „Organizatorem”, w imieniu której występuje
Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol

2. Adres Organizatora:
83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, tel. +48 58 683-82-23,
e-mail: ugtrabki@trabkiw.ug.gov.pl, strona internetowa: www. trabkiw.ug.gov.pl

3. Pełnomocnik Wójta ds. Konkursu:
Aleksandra Nowogrodzka e-mail: aleksandramn13@wp.pl


§ 2
Cel
1. Celem Konkursu jest:
a) promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie wśród dzieci i młodzieży wizerunku Polski,
b) rozwijanie u dzieci i młodzieży kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do  historii Polski w przestrzeni czasowej  od 1918 do 2018 roku
c) zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką
2. Interpretacja tematu Konkursu jest dowolna i zależna od woli osoby wykonującej pracę lub grupy.


§ 3
Warunki uczestnictwa

1. Konkurs jest organizowany dla czterech kategorii wiekowych:
a) I kategoria wiek od 5 do 8 lat,
b) II kategoria wiek od 9 do 12 lat,
c) III kategoria wiek od 13 do 16 lat,
d) IV kategoria od 17 lat do ukończenia 18 roku życia,
2. Dopuszcza się również prace grupowe uczniów od 2 do 4 osób jako odrębną kategorię zachowując odpowiednią grupę wiekową.

3. W Konkursie mogą brać udział również:
a) podopieczni świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży,
b) dzieci i młodzież szkół i placówek Polonijnych, szkół sobotnio-niedzielnych na całym świecie.
4. Ukończenie przez uczestnika konkursu 18 roku życia, po złożeniu w terminie regulaminowym pracy konkursowej, nie powoduje wykluczenia uczestnika          z dalszego udziału w konkursie.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
6. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia w Konkursie jednej pracy plastycznej, wykonanej indywidualnie i samodzielnie, nie prezentowanej na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
7.     W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
a) wykonane dowolną manualną techniką plastyczną: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, techniki łączone
b) sporządzone w formacie – minimalnie A4, maksymalnie A2.

8.  W Konkursie nie będą oceniane prace wykonane techniką komputerową.
9.  Praca musi być opisana według karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem do Regulaminu. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej. Brak karty zgłoszeniowej jest równoznaczny z wykluczeniem pracy
z Konkursu.
10. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem wszelkich praw autorskich na rzecz Organizatora.
11. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody w Konkursie.

12. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, prezentowania prac w Internecie, w środkach masowego przekazu oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania, a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji historii Polski, patriotyzmu, 100 - lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

§ 4

Termin i warunki dostarczenia prac
1. Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt wysyłającego) do dnia 15.04.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 83-033 Sobowidz ul. Tadeusza Kościuszki 18 z dopiskiem ”Konkurs plastyczny”

2. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu nadsyłania prac. W takim przypadku zmiana ta zostanie ogłoszona na stronie internetowej:
www. trabkiw.ug.gov.pl w zakładce KONKURS PLASTYCZNY

3. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w ust. 1 skutkuje wykluczeniem pracy
z Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu prac przestrzennych, a także prac zrolowanych, złożonych lub pogniecionych, które nie nadają się do dalszej obróbki graficznej.

§ 5
Zasady przyznawania nagród

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator. W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby spokrewnione z uczestnikami Konkursu.
2. Organizator ogłosi na stronie internetowej termin i miejsce obrad Komisji, które odbędą się nie później niż 30.04.2018 r.

3. Decyzje Komisji są ostateczne.

4. Prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów:

a) zgodność z tematem konkursu,
b) jakość wykonania,
c) oryginalność,
d) stopień trudności wykonania.

5. Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej grupie wiekowej wskazanej w § 3 ust. 1. Przewiduje się również wyróżnienia dla każdej kategorii. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.

7. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

8. Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie:
www. trabkiw.ug.gov.pl
9. Zwycięzcy Konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni o wynikach Konkursu telefonicznie lub e-mailowo.
10. Informacja o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu Konkursu na stronie internetowej:
www. trabkiw.ug.gov.pl

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego regulaminu.
2. Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie. Odwołania nie będą uwzględnione.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www. trabkiw.ug.gov.pl
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie internetowej i jest on tożsamy z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 5-18 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy