Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

I MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ NAUCZYCIEL”

Szkoła Podstawowa w Woźnikach zaprasza dzieci z przedszkoli oraz pierwszych klas szkół podstawowych do udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym "Mój nauczyciel". Przedszkolaki mają za zadanie wykonanie pracy przestawiającej panią/pana z przedszkola, natomiast uczniowie portretują swego nauczyciela.

Technika wykonania pracy dowolna plastyczna płaska (malarstwo, grafika, rysunek, collage, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, bibuły, kaszy itp., z możliwością eksponowania  w ramie pod szkłem). Format pracy A4. Prace należy opisać z tyłu wg wzoru podanego poniżej w regulaminie.

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę, z jednej placówki można przesłać dowolną liczbę prac. Prace muszą być wykonane samodzielnie i indywidualnie. Organizatorzy proszą by zadbać o ich właściwe opakowanie, np. nie wolno ich rolować.

Prace na konkurs można przesyłać do 31 października 2018 roku na adres:

Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Wadowicka 133
34-100 Woźniki


z dopiskiem „konkurs plastyczny”
 

REGULAMIN I MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO


„ MÓJ NAUCZYCIEL”
 1. Organizator: Szkoła Podstawowa w Woźnikach.


- p. Justyna Guzdek
- p. Agnieszka Sienkiewicz.

 1. Cele konkursu: • kształtowanie szacunku do pracy nauczyciela;

 • rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz twórczych umiejętności dzieci;

 • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci rozwijanie kreatywności twórczej dzieci;

 • wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości.


III. Zasady  konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych z całej Polski i zza granicy.

 2. Tytuł konkursu: • Przedszkole: „Moja Pani/Pan z przedszkola”;

 • Szkoła Podstawowa uczniowie klas I-III : „Mój nauczyciel”. 1. Uczestnicy konkursu wykonują samodzielnie pracę plastyczną, będącą portretem nauczyciela zgodnie z tematem konkursu.

 2. Format pracy plastycznej: A4 .

 3. Technika pracy: dowolna płaska (malarstwo, grafika, rysunek, collage, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, bibuły, kaszy itp., z możliwością eksponowania            w ramie pod szkłem).

 4. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie (pismem drukowanym) podać następujące informacje:


- tytuł ( imię osoby z portretu),

- imię i nazwisko autora pracy,

- wiek i klasa autora pracy,

- nazwa, adres, telefon, e- mail placówki,

- imię i nazwisko opiekuna.

 1. Termin konkursu: prace należy składać do dnia 31.10.2018r. (liczy się data wpływu pracy) na adres organizatora:


Szkoła Podstawowa w Woźnikach


Wadowicka 133


34-100 Woźniki


z dopiskiem „konkurs plastyczny”
 1. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.

 2. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.

 3. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej.


III. Uwagi organizatorów:

 1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).

 2. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę, placówka dowolną liczbę prac.

 3. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

 4. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania.

 5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

 6. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznacznie rozumiane jako zapoznanie się z regulaminem i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z tym informujemy:
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):


1) administratorem danych osobowych uczestników konkursu plastycznego                                     (edycja I „MÓJ NAUCZYCIEL”) jest Szkoła Podstawowa w Woźnikach.

2) celem przetwarzania jest uczestnictwo w konkursie,
3) przetwarzanie będzie realizowane na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b, jako zgoda na uczestnictwo w konkursie,
4) dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony zgodnie z obowiązującym przepisami prawa,
5) uczestnik konkursu /rodzic, opiekun prawny/ posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie obligatoryjne w celu uczestnictwa w konkursie.
 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora (art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawach autorskich            i pokrewnych. Dz. U. z 1994r Nr 24 poz.83), publikacji tych prac na stronie internetowej szkoły oraz podczas wystawy prac w naszej placówce.

 2. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie/mailowo.

 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora www.spwozniki.edupage.org do dnia 30.11.2018r.

 4. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.

 5. Prosimy o dołączenie do prac listy zbiorczej uczestników wg wzoruLp. Imię i nazwisko dziecka opiekun adres placówki nr tel. placówki

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 30.11.2018

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: przedszkola, klasy 1-3 SP

Region: Międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny