Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

MIEJSKI KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ I LITERACKIEJ „ Ogrody pływające – czyli Szczecin 2050”

Planeta Sztuki oraz Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić do VIII już edycji konkursu miejskiego , związanego z twórczością plastyczną i literacką.

I ORGANIZATOR

Organizatorem Miejskiego Konkursu Twórczości Plastycznej i Literackiej  „Ogrody pływające –
czyli Szczecin 2050” jest Zespół Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, ul. Małopolska 22, 70 – 515 Szczecin,  telefon/fax. (91) 433 58 97, e-mail:  sekretariat@lo12.szczecin.pl  , www.lo12.szczecin.pl.

Osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za Konkurs są: Joanna Charęza (joanna.chareza@wp.pl)  i Elżbieta Bobrowska (elzbietabobrowska@wp.pl).

II MIEJSCE I TERMIN

Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora.

Termin nadsyłania prac konkursowych: do dnia 26 lutego 2018 roku  (na adres organizatora).

III CELE KONKURSU

Prezentacja twórczości dzieci ukazująca wizję Szczecina w 2050 roku, w kontekście tematu – ogrody pływające.

Kształtowanie wśród uczestników konkursu emocjonalnego stosunku do miasta, w którym się wychowują i mieszkają.

Zgłębienie poczucia tożsamości regionalnej.
Propagowanie wśród dzieci działań zmierzających w kierunku rozwoju i promocji miasta Szczecin.
Zachęcanie do tworzenia dla pokoleń.IV ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie czytelnie podpisanych na odwrocie prac:
imię i nazwisko ucznia, klasa, wiek, nazwa i adres szkoły, oraz imię i nazwisko opiekuna wraz z jego adresem
e-mail lub telefonem.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych. Odbędzie się w następujących kategoriach:

klasy 0 – III SP;
klasy IV – VI SP;
klasy VII SP i II – III GM;
wszystkie klasy ponadgimnazjalne.

Kryteria oceny prac plastycznych:

wrażenia artystyczne,
zachowanie tematu Konkursu,
samodzielność wykonania,
staranność wykonania.

Kryteria oceny prac literackich:
zachowanie tematu Konkursu,
twórczy charakter utworu,
poprawność stylistyczna i językowa,
samodzielność wykonania.
Przedmiotem Konkursu są prace przedstawiające wizję Szczecina (zgodnie z tematem) za kilkadziesiąt lat.
Technika prac plastycznych:

malarstwo,
grafika (w tym grafika komputerowa),
rysunek,
wyklejanka,
wydzieranka,
przestrzenne (dopuszczalna praca w zespołach dwuosobowych).

Rodzaje prac literackich:

wiersz,
opis (wizja) – jedno lub wiele ciekawych miejsc

Format prac plastycznych: A3 lub A2 (przestrzenne również). Prac nie należy oprawiać.
Prace w innych formatach nie będą brane pod uwagę. Nie należy zwijać prac!
Format prac literackich: do 2 stron maszynopisu A4 (czcionka 12 pkt. Times New Roman).V ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Uroczyste ogłoszenie wyników, ekspozycja prac i wręczenie nagród odbędzie się 22 marca 2018 roku
w Zespole Szkół Sportowych (godzina rozpoczęcia i ewentualne zmiany zostaną umieszczone na stronie szkoły wraz z informacją o laureatach).
Organizator nie powiadamia indywidualnie laureatów, opiekunów ani szkół. Wszystkie informacje zostaną umieszczone na stronie szkoły – lo12.szczecin.pl i na portalu PLANETA SZTUKI
Powołane przez organizatora Jury dokona oceny nadesłanych prac, wyłoni laureatów  i nagrodzi ich. Nagrody przyznawane będą w każdej kategorii.
Istnieje możliwość odbioru nieodebranych na uroczystości nagród w terminie 14 dni po zakończeniu Konkursu.
Organizator może przyznać specjalne wyróżnienia.
Organizator nie odsyła nadesłanych prac – wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
Po zakończeniu konkursu (info na stronie szkoły), istnieje możliwość wykupu prac . Zebrane finanse zostaną przeznaczone na zakup nagród w roku następnym.VI WARUNKI DODATKOWE

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie Konkursu.
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu, jest jednoznaczny z tym, iż rodzice lub opiekunowie prawni uczestników nieletnich wyrażają zgodę na ich udział w Konkursie na w/w warunkach..Do 16 marca 2018 roku zostaną ogłoszone wyniki  na stronie organizatora (Zespołu Szkół Sportowych) i na stronie „Planeta Sztuki”.

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 22.03.2018

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: klasa 0 - szkoły ponadgimnazjalne

Region: miasto Szczecin

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny