Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Najpiękniejsza Świąteczna Ozdoba Bożonarodzeniowa

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu zaprasza dzieci z klas 1-6 szkoły podstawowej  do wzięcia udziału w konkursie: ,,Najpiękniejsza świąteczna ozdoba bożonarodzeniowa”.


Konkurs polega na stworzeniu metodą dowolną estetycznej ozdoby przestrzennej, dekoracji świątecznej z dowolnie dobranych materiałów (np. szyszek, bombek, makaronu). Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.


Prace wraz z wypełnioną metryczką należy dostarczyć do 10 grudnia do organizatora konkursu


Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17
ul.Zamkowa 17
41-200 Sosnowiec
woj. śląskie


Kryteria oceny prac: oryginalność, zgodność z tematem, pomysłowość, a także estetyka wykonania pracy.


REGULAMIN


 Cele konkursu :

 • kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia

 • rozwijanie kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych)

 • rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych


II. Regulamin konkursu:

1.Konkurs adresowany jest dla dzieci, rodziców i nauczycieli
2.Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:
a) uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej
b) uczniowie kl. IV- VI szkoły podstawowej

2.Konkurs polega na stworzeniu metodą dowolną estetycznej ozdoby przestrzennej, dekoracji świątecznej z dowolnie dobranych materiałów (np. szyszek, bombek, makaronu )

4.Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę

5. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć metryczkę ( najlepiej wydrukowaną bądź pisaną drukowanymi literami) zawierającą następujące informacje:
a) Imię i nazwisko autora ,
b) wiek ,
c) adres placówki,
d) imię i nazwisko (opiekuna –nauczyciela),
e) adres e-mail (opiekuna-nauczyciela).

6. Termin i miejsce nadsyłania prac :

Prace należy przesyłać lub dostarczać osobiście do dnia  10.12. 2018 r.  na adres:

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17
ul.Zamkowa 17
41-200 Sosnowiec
woj. śląskie


z dopiskiem,, Konkurs –Najpiękniejsza świąteczna ozdoba bożonarodzeniowa”

III. Rozstrzygnięcie konkursu:

 • Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez Organizatora.

 • Oceniane będą oryginalność, zgodność z tematem, pomysłowość, a także estetyka wykonania pracy.

 • Nagrody książkowe zostaną przyznane za pierwsze trzy miejsca w dwóch kategoriach wiekowych:


a) kl. I-III
b) kl. IV- VI

 • Nauczycieli zainteresowanych otrzymaniem podziękowania, dyplomów za udział w konkursie prosimy o dołączenie zaadresowanej koperty zwrotnej formatu A4 wraz ze znaczkiem pocztowym lub podanie swojego adresu e-mail w celu uzyskania podziękowania drogą elektroniczną

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia:11.01.2019 r.

 • Nagrodzeni uczestnicy o wygranej zostaną poinformowani drogą e-mailową

 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na internetowej stronie szkoły: www.siedemnastka.com.pl

 • Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w Sportowej Szkole Podstawowej nr 17 w Sosnowcu

 • Do prac należy dołączyć wypełnione i podpisane zgody ( załącznik nr 1 , załącznik nr 2).

 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów.

 • Dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich ewentualną publikację.

 • Prace przechodzą na własność organizatorów.

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail : EwelinaJanus@interia.eu


 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!


 Organizator  konkursu:


                                                                                 mgr Ewelina Janus


 

 

 

Załącznik nr 1

 

………………………., dn. ………………


……………………………………………………….

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

 

………………………………………………………….

Nazwa i adres placówki

 

Zgoda opiekuna – nauczyciela


            Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, nazwa placówki) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu „Najpiękniejsza świąteczna ozdoba bożonarodzeniowa”, którego organizatorem jest Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17
w Sosnowcu.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, nazwa placówki) w celu umieszczenia informacji o wynikach konkursu na stronie internetowej organizatora.

…………………………………………………


Podpis nauczyciela – opiekuna


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych  jest Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17, 41-200 Sosnowiec, ul. Zamkowa 17 zwana dalej Sportową Szkołą Podstawową nr 17; tel.32 2661367, e-mail: sp17@sosnowiec.edu.pl ;; 1. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Paweł Wierzbicki (kontakt do inspektora: e-mail: p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl );

 2. Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez  placówkę: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Zamkowa 17, 41-200 Sosnowiec zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 3. Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom;

 4. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 5. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia konkursu; 

 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych;

 10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;

 11. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.


 

…………………………………………………


Podpis nauczyciela - opiekuna


 

 

Załącznik nr 2     

 

 

…………………………………………………….                                      ……………………., dn…………………

(imiona i nazwiska rodziców)

 

 

Zgoda na uczestnictwo dziecka w konkursie

 

świadczamy, iż wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka

 

……………………………………………….………………………………………………..

(imię i nazwisko)

 

w  konkursie „Najpiękniejsza świąteczna ozdoba bożonarodzeniowa”, którego organizatorem jest Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu.

Wyrażamy zgodę na wykorzystanie danych dziecka (imię i nazwisko, wiek, nazwa placówki) w celu umieszczenia informacji o wynikach konkursu na stronie internetowej .

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych  jest Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17, 41-200 Sosnowiec, ul. Zamkowa 17 zwana dalej Sportową Szkołą Podstawową nr 17; tel.32 2661367, e-mail: sp17@sosnowiec.edu.pl ;;

 2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Paweł Wierzbicki (kontakt do inspektora: e-mail: p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl );

 3. Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez  placówkę: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Zamkowa 17, 41-200 Sosnowiec zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 4. Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom;

 5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia konkursu; 

 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych;

 11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;

 12. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.


 

 

 

..……………………………………………….


 


 (data i czytelny podpis  rodziców lub prawnych opiekunówKonkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 11.01.2019

Nagrody: Nagrody książkowe

Przedział wiekowy: 7-12 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny