Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

I Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Lublińcu

I Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Lublińcu ma formułę konkursu skierowanego do dzieci, młodzieży i dorosłych do lat 107.

Dopuszczalny repertuar to kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne w języku polskim. W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne (do 5 osób) działające w szkołach, domach kultury i parafiach, stowarzyszeniach, organizacjach polonijnych, a także osoby niezrzeszone.


I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOLĘD i PASTORAŁEK LUBLINIEC

REGULAMIN

Organizator:

Stowarzyszenie Promocji Kultury bonum ART we współpracy z Parafią św. Stanisława
Kostki (u Ojców Oblatów) pod Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta Lublińca, Pana Edwarda Maniury.

Termin:

Festiwal odbędzie się w dniach:
27.01.2018 r. - Konkurs
28.01.2018 r. – Koncert Galowy Laureatów

Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa:

1. I Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Lublińcu ma formułę Konkursu. Konkurs
przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych od lat 7 do lat 107. W Festiwalu mogą wziąć
udział soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne oraz chóry działające w szkołach, domach kultury, parafiach, stowarzyszeniach, organizacjach polonijnych, a także osoby niezrzeszone.

2. Warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniu konkursowym jest dokonanie zgłoszenia.
Zgłoszeniem na Festiwal jest wypełniona karta uczestnictwa- Karta Zgłoszeniowa przesłana do dnia 13.01.2018 r. pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w przesłuchaniach-Konkursie. Organizatorzy proszą wykonawców o nie dublowanie zgłoszeń i nadsyłanie ich w miarę możliwości pocztą elektroniczną (każdy uczestnik może wystąpić na scenie tylko raz!).

3. Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej Karty Zgłoszeniowej, co do której istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

4. Liczba zgłoszeń do Konkursu jest ograniczona do ilości 90 podmiotów łącznie
we wszystkich kategoriach (decyduje kolejność zgłoszeń!!!).

5. Udział w Konkursie i Koncercie Galowym Laureatów jest bezpłatny. Dopuszczalne piosenki konkursowe to: kolędy, pastorałki oraz piosenki świąteczne w języku polskim.

6. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń zostanie sporządzona lista uczestników przesłuchania konkursowego, a szczegółowy harmonogram Konkursu pojawi się na stronie Stowarzyszenia
bonum ART do dnia 17.01.2018r. (www.bonumart.pl)

7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Festiwalu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

8. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego
wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających
uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji I Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Lublińcu.

9. O przyznawaniu miejsc i nagród decyduje jury. Jurorzy mają prawo nie przyznawać
wszystkich miejsc oraz wyróżnień w danych kategoriach. Jury zastrzega sobie również prawo
do zmiany piosenki wykonywanej przez nagrodzonego na Koncercie Galowym Laureatów,
w przypadku dublowania się konkretnego utworu.

Miejsce imprezy:

Przesłuchania konkursowe odbędą się w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu, ulica Plebiscytowa 9.

Koncert Galowy Laureatów odbędzie się w Parafii św. Stanisława Kostki (u Ojców
Oblatów), ulica Piłsudskiego 6.

Przebieg imprezy:

Rozpoczęcie Konkursu o godzinie 9:00 (godzina może ulec zmianie).
Uczestnicy Festiwalu wykonywać będą 1 lub 2 utwory, w zależności od życzenia jury.

Uczestnicy oceniani będą w siedmiu kategoriach: (bierzemy pod uwagę rocznik, nie datę urodzenia!)
1. Dzieci od 7 do 11 lat
2. Młodzież od 12 do 16 lat
3. Dorośli od 17 do 25 lat
4. Dorośli od 26 do 60 lat
5. Dorośli od 61 do 107 lat
6. Zespoły wokalne i wokalno - instrumentalne
7. Chór

W zależności od ilości zgłoszeń oraz wieku uczestników w kategorii 6 i 7 organizator
zastrzega sobie prawo do podzielenia jej na grupy wiekowe (I – szkoły podstawowe, II gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz dorośli).

W przypadku zbyt małej ilości uczestników w kategoriach 1-7 (poniżej 3 podmiotów
wykonawczych) organizator ma prawo do przeniesienia uczestników do innej kategorii.

Warunki techniczne:

1. Uczestnicy zobowiązani są w dniu Konkursu (27. 01. 2018r.) do zarejestrowania się
u organizatora co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem przesłuchania konkursowego w danej kategorii oraz dostarczyć organizatorowi podkładów w formacie Mp3 na nośniku USB (pendrive) oraz na płycie CD.

2. Organizator dysponuje mikrofonami oraz sprzętem umożliwiającym nagłośnienie
maksymalnie dwóch instrumentów, z wyłączeniem perkusji.

Nagrody:
Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii,
nagrodę Grand Prix oraz upominki dla podmiotów wyróżnionych. Warunkiem otrzymania nagrody przez laureatów jest jej osobisty odbiór na Koncercie Galowym Laureatów. W innym przypadku organizator i jury zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia innego laureata.

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 27.01.2018

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: od 7 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy