Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs dla grup przedszkolnych pt. „Matematyczna gra planszowa”

Przedszkole Niepubliczne "Bajka" zachęca do udziału w ogólnopolskim konkursie dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. "Matematyczna gra planszowa".

REGULAMIN:

I. Główne założenia konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Niepubliczne ,,Bajka”, ul. Radziwie 7,
  01-164 Warszawa

 2. Koordynatorem konkursu jest: Magdalena Pawlukowicz

 3. Konkurs rozpoczyna się 14.11.2017 r. i trwać będzie do 15.12.2017 r.

 4. Temat prac konkursowych: „"Konkurs - Matematyczna gra planszowa" – technika: dowolna; format: dowolny

 5. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli z całej Polski.

 6. Kategorie wiekowe 3-4 lata, 5-6 lat,

 7. Z jednej placówki można zgłosić na konkurs do 4 prac z każdej kategorii wiekowej.

 8. Każde dziecko może wykonać na konkurs jedną pracę.


II. Cele konkursu:

 • Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych;

 • Kształtowanie umiejętności tworzenia instrukcji i zasad gry planszowej;

 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;

 • Rozwijanie kreatywności.


III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Prace przekazane na konkurs powinny być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod nadzorem nauczyciela.

 2. Kryteria oceny prac:
  - pomysłowość,
  - oryginalność,
  - staranność ,
  - estetyka,
  - wkład pracy,
  - samodzielność wykonania pracy,

 3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

 4. Możliwe jest przesłanie 4 prac z danej grupy wiekowej.

 5. Do prac należy dołączyć metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy i zawierającą:
  - imię i nazwisko dziecka,
  - wiek dziecka,
  - adres przedszkola,
  - telefon i e-mail przedszkola
  - imię i nazwisko opiekuna.

 6. Prace należy nadesłać do 15.12.2017 r. na adres: Przedszkole Niepubliczne ,,Bajka”, ul. Radziwie 7, 01-164 Warszawa z dopiskiem "Konkurs - Matematyczna gra planszowa".


IV. Ocena prac i nagrody:

 1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.

 2. Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac laureatów konkursu i przyzna I, II i III miejsce. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 3. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 stycznia 2018r. na stronie
  http://radziwie.przedszkole-bajka.eu/.

 4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

 5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.


V. Uwagi:

 1. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu.

 2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 4. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą.

 5. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decydują Organizatorzy.

 7. Od decyzji Organizatorów nie przysługuje odwołanie.


UWAGA! Nauczyciele i wychowawcy, którzy chcą otrzymać potwierdzenie udziału w konkursie prosimy o dołączenie do prac koperty zwrotnej z adresem i  znaczkiem pocztowym.

Życzymy powodzenia i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Przedszkole Niepubliczne "Bajka"

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 05/01/2017

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 3-4 lata, 5-6 lat

Region: ogólnoposki

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki