Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs dla przedszkolaków pt. „Ziemia naszym domem, Ziemia naszym skarbem”

Przedszkole Niepubliczne "Bajka" organizuje ogólnopolski konkurs dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. " Ziemia naszym domem, Ziemia naszym skarbem ".

Technika wykonania prac: dowolna
Format prac: dowolny.
Prace będą oceniane w wieku: 3-6 lat
Z jednej placówki można zgłosić na konkurs do 2 prac.
Każde dziecko może wykonać na konkurs jedną pracę.
Prace wraz z wypełnioną metryczką (według wzoru podanego w regulaminie) należy dostarczyć do organizatora konkursu do 20 kwietnia 2018 roku na adres:
Przedszkole Niepubliczne ,,Bajka”
ul. Radziwie 7
01-164 Warszawa
z dopiskiem " Ziemia naszym domem, Ziemia naszym skarbem "
Kryteria oceny prac: pomysłowość, oryginalność, staranność i estetyka, wkład pracy, samodzielność wykonania pracy.

Regulamin :

I. Główne założenia konkursu:

 • Organizatorem konkursu jest Przedszkole Niepubliczne ,,Bajka”, ul. Radziwie 7,
  01-164 Warszawa

 • Koordynatorem konkursu jest: Magdalena Pawlukowicz

 • Konkurs rozpoczyna się 02.04.2018 r. i trwać będzie do 20.04.2018 r.

 • Temat prac konkursowych: „"Ziemia naszym domem, Ziemia naszym skarbem " –technika: dowolna; format: dowolny

 • Konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli z całej Polski.

 • Kategoria wiekowa 3-6 lat,


II. Cele konkursu:

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów

 • Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody

 • Rozwijanie kreatywności


III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Prace przekazane na konkurs powinny być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod nadzorem nauczyciela.

 • Kryteria oceny prac:pomysłowość, oryginalność, staranność ,estetyka, wkład pracy, samodzielność wykonania pracy,

 • Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

 • Możliwe jest przesłanie 2 prac z placówki

 • Do prac należy dołączyć metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy i zawierającą:
  imię i nazwisko dziecka,
  wiek dziecka,
  adres przedszkola,
  telefon i e-mail przedszkola
  imię i nazwisko opiekuna.

 • Prace należy nadesłać do 20.04.2018 r. na adres: Przedszkole Niepubliczne ,,Bajka”, ul. Radziwie 7, 01-164 Warszawa z dopiskiem " Ziemia naszym domem, Ziemia naszym skarbem".


IV. Ocena prac i nagrody:

 • Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.

 • Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac laureatów konkursu i przyzna I, II i III miejsce. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 • Ogłoszenie wyników nastąpi w maju 2018r. na stronie
  http://radziwie.przedszkole-bajka.eu/.

 • Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

 • Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.


V. Uwagi:

 • Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu.

 • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 • Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 • Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą.

 • Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decydują Organizatorzy.

 • Od decyzji Organizatorów nie przysługuje odwołanie.


UWAGA! Nauczyciele i wychowawcy, którzy chcą otrzymać potwierdzenie udziału w konkursie prosimy o dołączenie do prac koperty zwrotnej z adresem i  znaczkiem pocztowym.

Życzymy powodzenia i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: maj 2018

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 3-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny