Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs „Dziedzictwo zamknięte w drewnie”

Lubisz rzeźbić w drewnie? Interesujesz się historią Warmii i Mazur? Jeśli tak - weź udział w Ogólnopolskim Konkursie „Dziedzictwo zamknięte w drewnie,” organizowanym przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” oraz Stowarzyszenie "Jantar".

Na konkurs można nadsyłać rzeźby i płaskorzeźby wykonane w drewnie, które tematyką nawiązują do dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur. W konkursie mogą wziąć udział zarówno dorośli jak i młodzież, prace konkursowe mogą nadsyłać również szkoły oraz placówki kulturalno-oświatowe. Podczas konkursu oceniane będą:  poziom artystyczny prac, jakość wykonania, oryginalność pracy oraz stopień trudności wykonania. Nagrody w konkursie są rzeczowe, to m.in. wydawnictwa książkowe i materiały plastyczne. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają pamiątkowe dyplomy, a nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Prace muszą być pracami własnymi, a każdy autor może zgłosić więcej niż jedną.

Prace na konkurs należy nadsyłać do 31 października 2018 r.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu
Pl. Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg

Zgłaszane prace muszą być opisane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, a jeśli praca jest zgłaszana przez instytucję także: imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, nazwa i adres, numer telefonu i e-mail instytucji.

Informacji na temat konkursu udziela: Ewa Bednarska-Siwilewicz tel.55 611 20 64 , e-mail ewa.bednarska@swiatowid.elblag.pl.

 

 

REGULAMIN
Ogólnopolskiego  Konkursu „Dziedzictwo zamknięte w drewnie”

I. INFORMACJE OGÓLNE

Cele konkursu:

- zainteresowanie historią i tradycjami regionu Warmii i Mazur,
- kształcenie zdolności pracy w drewnie,
- poszerzenie wiedzy o sztuce ludowej.

2. Organizatorzy:
Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – samorządowa instytucja kultury

Pl. Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg

Tel. 55/611-20-50       fax: 55/611-20-60

Stowarzyszenie Jantar – organizacja pożytku publicznego
ul. Browarna 80, 82-300 Elbląg

Tel./fax 55/611-01-30

Miejsce nadsyłania prac:

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu
Pl. Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg

Tel. 55/611-20-50       fax: 55/611-20-60

Informacji na temat konkursu udziela koordynator działań konkursowych:

Ewa Bednarska-Siwilewicz – tel.55 611 20 64 , e-mail ewa.bednarska@swiatowid.elblag.pl.

Informacje na temat konkursu dostępne są także na stronie internetowej organizatora: www.swiatowid.elblag.pl

 

 1. INFORMACJE ORGANIZACYJNE


 

 1. Temat konkursu „Dziedzictwo zamknięte w drewnie”


 

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.


 

 1. Konkurs skierowany jest do szkół oraz placówek kulturalno-oświatowych, a także osób dorosłych.


 

 1. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.


 

 1. Prace mogą być wykonane w dowolnych technikach rzeźby i płaskorzeźby w drewnie.


 

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem majątkowych praw autorskich do prac na następujących polach eksploatacji:

 2. a) prezentacja publiczna w ramach otwartej wystawy w Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu,

 3. b) udostępnienie zdjęć prac konkursowych w druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,

 4. c) upublicznienie zdjęć prac konkursowych w Internecie na stronach internetowych Organizatora,

 5. d) upublicznienie zdjęć w formie prezentacji multimedialnych i innych form prezentacji publicznej (w tym m.in. film) z wykorzystaniem wizerunku prac utrwalonych w formie cyfrowej (elektronicznej),

 6. e) utrwalenie wizerunku prac konkursowych na nośnikach elektronicznych, cyfrowych i innych.


Oświadczenie o przekazaniu majątkowych praw autorskich autor składa na karcie zgłoszeniowej.

 

 1. Organizator przetwarzać będzie dane osobowe autorów prac konkursowych w celu przeprowadzenia i promocji konkursu oraz działalności statutowej Organizatora, a także w celu realizacji osobistych praw autorskich do prezentowanych prac konkursowych. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych autorzy prac konkursowych składają na karcie zgłoszeniowej.


 

 1. W przypadku skierowania prac na konkurs przez instytucję (szkołę, ośrodek kultury, pracownię, itp.) lub instruktora artystycznego autora prac, Organizator przetwarzać będzie dane osobowe instruktora/nauczyciela (w zależności od danych zawartych w karcie zgłoszeniowej) w celu przeprowadzenia i promocji konkursu. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ww. osoby składają na karcie zgłoszeniowej.


 

 1. Koszt transportu (przesyłki) prac konkursowych do Organizatora pokrywa uczestnik konkursu. Organizator nie odpowiada za zniszczenie (uszkodzenie) prac powstałe podczas ich transportu do siedziby Organizatora.


 

 1. Nagrodzone i wyróżnione w konkursie prace przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora. Oświadczenie o przeniesieniu praw własności do prac autor składa na karcie zgłoszeniowej.


 

 1. Pozostałe prace (nienagrodzone i niewyróżnione) autorzy zobowiązani są odebrać od Organizatora w terminie do 01.02.2019 r. Po tym czasie nieodebrane prace przechodzą na własność Organizatora. Oświadczenie o przeniesieniu prawa własności do prac autorzy składają na karcie zgłoszeniowej.


 

III. PRZEBIEG KONKURSU

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie prac konkursowych spełniających warunki określone regulaminem wraz z czytelnie i kompletnie wypełnioną kartą zgłoszeniową na adres Organizatora.


 

 1. Prace na konkurs mogą zgłaszać:

 2. a) instytucje sprawujące opiekę artystyczną nad autorem prac lub instruktor artystyczny autora za jego zgodą

 3. b) autorzy prac indywidualnie.


Osoby niepełnoletnie zgłaszane są przez rodzica/opiekuna prawnego, instytucję (np. szkołę, ośrodek kultury, pracownię plastyczną) lub instruktora artystycznego. W takim przypadku kartę zgłoszeniową podpisuje właściwy dorosły opiekun (np. rodzic/opiekun prawny, nauczyciel, instruktor artystyczny).

 

 1. Każdy autor może zgłosić na konkurs więcej niż jedną pracę.


 

 1. Każda zgłoszona praca musi być oznaczona w sposób umożliwiający identyfikację autora, tj. zawierać co najmniej: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek autora, adres zamieszkania autora, a jeśli praca jest zgłaszana przez instytucję także: imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, nazwa i adres (plus telefon, fax, e-mail) instytucji.


 

 1. Prace na konkurs należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2018 r. Prace dostarczone po tym terminie nie będą oceniane.


 

 1. Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.


 

 1. W ocenie prac Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

 2. a) poziom artystyczny prac,

 3. b) jakość wykonania,

 4. c) oryginalność pracy,

 5. d) stopień trudności wykonania.


 

 1. Z prac Komisji Konkursowej powstaje protokół.


 

 1. W każdej kategorii konkursowej Komisja Konkursowa przyzna:

 2. a) I nagrodę

 3. b) II nagrodę

 4. c) III nagrodę

 5. d) wyróżnienia.


W zależności od poziomu artystycznego prac konkursowych Komisja Konkursowa może zdecydować o nieprzyznaniu I, II lub III nagrody albo o przyznaniu nagród równorzędnych. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

 

 1. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe, m.in. wydawnictwa książkowe i materiały plastyczne. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają pamiątkowe dyplomy. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.


 

 1. Lista nagrodzonych w konkursie autorów zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora (www.swiatowid.elblag.pl).


 

 1. Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną o tym fakcie poinformowane drogą elektroniczną lub pocztą.


 

 1. Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu odbędzie się podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej, które odbędzie się w dniu ……………. roku w siedzibie Organizatora.


 

 

 

 1. INFORMACJE KOŃCOWE


 

 1. Sytuacje nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.


 

 1. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. O zmianach regulaminu Organizator powiadomi niezwłocznie na stronie internetowej www.swiatowid.elblag.pl.


Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Przyszłość sztuki przeszłości” realizowanego przez Stowarzyszenie "Jantar" wspólnie z CSE "Światowid" w Elblągu.

Projekt został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Starostwa Powiatowego w Elblągu.

 

karta_uczestnika
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: od 6 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny