Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MALARSKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „ZAGŁĘBIE – KRAINA BAJEK, PODAŃ I LEGEND”

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu całej Polski.


Zadaniem konkursowym jest wykonanie ilustracji do dowolnej legendy, bajki lub podania pochodzących z Zagłębia Dąbrowskiego.


Technika wykonania prac: pastel


Format prac: A3 lub A2


Prace należy opisać na odwrocie według wzoru podanego w regulaminie.


Prawa autorskie: wszystkie prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.


Termin nadsyłania prac mija 30 kwietnia 2014 r.


Stowarzyszenie Promocji Kultury Zagłębia
ul. Małachowskiego 43
42-500 Będzin


OGÓLNOPOLSKI KONKURS MALARSKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„ZAGŁĘBIE – KRAINA BAJEK, PODAŃ I LEGEND”.ORGANIZATOR:

STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY ZAGŁĘBIA

HONOROWY PATRONAT:

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ŁUKASZ KOMONIEWSKI

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:

CELEM KONKURSU JEST ZAPOZNANIE MŁODYCH TWÓRCÓW Z BOGACTWEM BAJEK, PODAŃ I LEGEND ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO, PROMOCJA UTALENTOWANYCH DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY, ROZBUDZENIE TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI, ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI ARTYSTYCZNEJ, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ ESTETYCZNYCH ORAZ METODYCZNYCH.

 1. KONKURS ADRESOWANY JEST DO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH.

 2. UCZESTNICY WYKONUJĄ TYLKO JEDNĄ ILUSTRACJĘ ( W FORMACIE A3 LUB A2 ) DOWOLNEJ BAJKI, LEGENDY CZY PODANIA, POCHODZĄCYCH Z ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO. PROSIMY NIE OPRAWIAĆ  PRAC KONKURSOWYCH.

 3. TECHNIKA WYKONANIA PRAC PLASTYCZNYCH: PASTEL.

 4. PRACE NALEŻY NADESŁAĆ W TERMINIE DO 30 KWIETNIA 2014 R. ( LICZY SIĘ DATA STEMPLA POCZTOWEGO LUB  DATA NADANIA PRZESYŁKI KURIERSKIEJ ) NA ADRES: STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY ZAGŁĘBIA, UL. MAŁACHOWSKIEGO 43, 42-500 BĘDZIN.

 5. PRACE KONKURSOWE POWINNY BYĆ OPISANE NA ODWROCIE WEDŁUG WZORU:
  IMIĘ I NAZWISKO AUTORA, KLASA, PLACÓWKA I JEJ ADRES, TELEFON, E-MAIL, IMIĘ
  I NAZWISKO OPIEKUNA ARTYSTYCZNEGO.

 6. ORGANIZATOR NIE ODSYŁA PRAC. WSZYSTKE PRACE PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ ORGANIZATORA.

 7. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO BEZPŁATNEGO WYKORZYSTYWANIA ORAZ PRZETWARZANIA PRAC NA POTRZEBY KONKURSU I WYSTAW, WE WSZYSTKICH PUBLIKACJACH I PREZENTACJACH MEDIALNYCH.

 8. PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH ODBĘDZIE SIĘ W DRODZE ZŁOŻENIA PISEMNEGO OŚWIADCZENIA PRZEZ UCZESTNIKA KONKURSU, KTÓRE NALEŻY PRZYKLEIĆ
  Z TYŁU PRACY.

 9. ZŁOŻENIE W/W OŚWIADCZENIA JEST WARUNKIEM WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE ( WZÓR OŚWIADCZENIA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ).

 10. OCENY PRAC DOKONA JURY POWOŁANE PRZEZ ORGANIZATORA, PRZYZNAJĄC: GRAND PRIX, I, II, III MIEJSCE ORAZ WYRÓŻNIENIA W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH.

 11. KATEGORIE WIEKOWE: 1 GRUPA – KL. I-III, 2 GRUPA – KL. IV-VI, 3 GRUPA – KL. I-III GIMNAZJUM, 4 GRUPA – DZIECI I MŁODZIEŻ NIEPEŁNOSPRAWNA.

 12. O UROCZYSTYM POSUMOWANIU KONKURSU LAUREACI ZOSTANĄ POWIADOMIENI TELEFONICZNIE LUB MAILOWO.

 13. UDZIAŁ W KONKURSIE JEST BEZPŁATNY.

 14. ORGANIZATOR NIE ZWRACA KOSZTÓW PODRÓŻY.


 IMIĘ I NAZWISKO AUTORA, KLASA, PLACÓWKA I JEJ ADRES, TELEFON, E-MAIL, IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA ARTYSTYCZNEGO.Załącznik do Regulaminu
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MALARSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
PT.  „ ZAGŁĘBIE – KRAINA BAJEK, PODAŃ I LEGEND”Oświadczenie
Oświadczam, iż jestem autorem pracy plastycznej  zgłoszonej  na Ogólnopolski Konkurs Malarski dla dzieci i młodzieży „ZAGŁĘBIE – KRAINA BAJEK, PODAŃ I LEGEND”

i przysługuje mi z tego tytułu pełnia praw autorskich, osobistych oraz majątkowych zgłoszonej pracy plastycznej.

Nieodpłatnie przenoszę służące mi prawa majątkowe do pracy plastycznej zgłoszonej na Konkurs na rzecz Organizatora.
Zakres przeniesionych praw majątkowych obejmuje prawo do rozpowszechniania pracy plastycznej zgłoszonej na konkurs w formie plakatów, kalendarzy, wydawnictw, prezentacji w mediach itp.
Uczestnik Konkursu plastycznego wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) – Organizator Konkursu. Uczestnik Konkursu jest świadomy prawa o odstępie oraz możliwości poprawienia swoich danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu i warunkami, które akceptuję.

data                                                                      podpis uczestnika KonkursuOświadczam, ze zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu, akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna w Konkursie.
data                                                                        podpis rodzica/opiekuna uczestnika Konkursu

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: Grand Prix, nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: 7-16 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny