Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Choinkowe inspiracje”

"Choinkowe inspiracje”

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

I. Główne założenia konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Muzycznych im. M. Spisaka ul. W. Grynia 17 , 41 -310 Dąbrowa Górnicza, tel: 32 262 01 62

 2. Konkurs trwać będzie do 14.12.2018 r.

 3. Temat prac konkursowych: „Choinkowe inspiracje" (mogą to być choinki lub ozdoby choinkowe).

 4. W konkursie mogą brać udział uczniowie w wieku szkolnym, w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I -III oraz IV - VIII.


 

II. Cele konkursu:

 • Zainteresowanie dzieci tradycją i symboliką Świąt Bożego Narodzenia.

 • Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni artystycznej.

 • Umożliwienie prezentacji twórczości dzieci.


III.        Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami przestrzennymi: choinka lub ozdoba choinkowa.

 2. Kryteria oceny prac: pomysłowość, estetyka wykonania pracy, różnorodność zastosowanych środków plastycznych i technicznych.

 3. Dopuszcza się pomoc rodzica lub nauczyciela prowadzącego.

 4. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

 5. Możliwe jest przesłanie max. 6 prac z danej kategorii wiekowej.

 6. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.

 7. Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac laureatów  I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej. 1. Do prac należy dołączyć metryczkę wydrukowaną komputerowo, zawierającą następujące dane: • imię i nazwisko dziecka,

 • wiek dziecka (klasa),

 • dokładny adres placówki, telefon, e-mail,

 • imię i nazwisko opiekuna. 1. Obowiązkowo do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodzica na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka (wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły, oraz stronie blizejprzedszkola.pl.

 2. Prace nie będą zwracane i przechodzą do dyspozycji organizatora konkursu.

 3. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do 12.2018 r.na adres:


Zespół Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej
ul. W. Grynia 17
41 - 310 Dąbrowa Górnicza

z dopiskiem: "Choinkowe inspiracje "

Koordynatorzy konkursu: wychowawcy świetlicy szkolnej

Prace niezgodne z powyższym regulaminem nie będą brane pod uwagę.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszenia praw autorskich przez uczestników konkursu.

IV Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi do 01.2019r. na stronie:  www.bliżejprzedszkola.pl oraz na stronie internetowej naszej szkoły: http://www.zsmdabrowa.edu.pl/

 2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie laureatów podziękowania.

 3. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą.


 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt: „Choinkowe inspiracje”

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego: „Choinkowe inspiracje”

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………….., jako rodzic / prawny opiekun

 

dziecka ………………………………………..………………………………….., oświadczam, że:

 

 

 1. Wrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt: „ Choinkowe inspiracje” (zwanym dalej Konkursem).

 2. Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu, akceptuję jego warunki i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 3. Udzielam Organizatorowi Konkursu zezwolenia na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w celach promocyjnych lub związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem Konkursu, na wszelkich polach, a w szczególności: w reklamie każdego rodzaju, we wszelkich formach wydawniczych, w tym drukarskich — poprzez sieci informatyczne i teleinformatyczne na cele promocyjno-reklamowe, a w szczególności w reklamie i promocji.

 4. Moje dziecko jest twórcą pracy konkursowej; praca jest całkowicie oryginalna i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność wydawcy, prawa autorskie do pracy konkursowej nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem.

 5. Udzielam Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie pracy konkursowej na potrzeby przeprowadzenia i ewentualnej promocji Konkursu.


 

...........................................

data, podpis rodzica / prawnego opiekuna

 

Załącznik nr 2 do regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt: „Choinkowe inspiracje”

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego: „Choinkowe inspiracje”

dotyczące ochrony danych osobowych.

 

 

Rodzic / prawny opiekun oświadcza, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) został poinformowany iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu tj. Zespół Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej;

 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Łukasz Więckowski, email: biuro@lumiconsulting.pl;

 3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu: • przygotowania, przeprowadzenia oraz promowania konkursu przeprowadzonego przez Zespół Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO); 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

 3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);

 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu: • przygotowania, przeprowadzenia oraz promowania konkursu przeprowadzonego przez Zespół Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej, jest dobrowolne, ale niezbędne dla właściwej realizacji konkursu oraz do udziału w konkursie.


 

 

...........................................

data, podpis rodzica / prawnego opiekuna

 

 

 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu przygotowania, przeprowadzenia i promocji Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

..........................................

data, podpis rodzica / prawnego opiekuna

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 4 stycznia 2019

Nagrody: dyplomy i nagrody

Przedział wiekowy: klasa 1-8 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny