Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla przedszkolaków „Z miłości do ojczyzny”

Przedszkole Niepubliczne "Bajka" organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, pod hasłem „Z miłości do ojczyzny”, polegający na stworzeniu plakatu z okazji obchodów 99 rocznicy odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Technika wykonania prac dowolna plastyczna.  Format prac A4.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 lata i 5-6 lat.
Z jednego przedszkola można zgłosić na konkurs do 2 prac z każdej kategorii wiekowej.

Każde dziecko może wykonać na konkurs jedną pracę.

 

Prace wraz z wypełnioną metryczką (według wzoru podanego w regulaminie) należy dostarczyć do organizatora konkursu do 17 listopada 2017 roku na adres:

 

Przedszkole Niepubliczne ,,Bajka”
Radziwie 7
01-164 Warszawa


z dopiskiem "Konkurs plastyczny – Z miłości do ojczyzny"

 

Kryteria oceny prac: pomysłowość, oryginalność, staranność i estetyka, wkład pracy, samodzielność wykonania pracy.

 

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci


I. Główne założenia konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Niepubliczne ,,Bajka”, Radziwie 7, 01-164 Warszawa.

 2. Koordynatorem konkursu jest: Magdalena Pawlukowicz.

 3. Konkurs rozpoczyna się 30.10.2017 r. i trwać będzie do 17.11.2017 r.

 4. Temat prac konkursowych: „Z miłości do ojczyzny” – technika dowolna, format A4.

 5. Kategorie wiekowe 3-4 lata, 5-6 lat.

 6. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z całej Polski.


UWAGA! Prace wykonane z plasteliny oraz zawierające gotowe elementy, to znaczy niewykonane własnoręcznie przez autora (cekiny, guziki, serwetki z nadrukiem, itp.) nie będą oceniane.

II. Cele konkursu:

 • Krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.

 • Kształtowania wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne.

 • Inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej.

 • Umożliwienie prezentacji twórczości dzieci.


 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Prace przekazane na konkurs powinny być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod nadzorem nauczyciela.

 2. Kryteria oceny prac: • pomysłowość,

 • oryginalność,

 • staranność i estetyka,

 • wkład pracy,

 • samodzielność wykonania pracy, 1. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

 2. Możliwe jest przesłanie 2 prac z danej grupy wiekowej.

 3. Prace należy nadesłać do 17.11.2017 r. na adres: Przedszkole Niepubliczne ,,Bajka”, Radziwie 7, 01-164 Warszawa z dopiskiem "Konkurs plastyczny – Z miłości do ojczyzny"

 4. Do prac należy dołączyć metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy i zawierającą: • imię i nazwisko dziecka,

 • wiek dziecka,

 • adres przedszkola,

 • telefon i e-mail przedszkola

 • imię i nazwisko opiekuna.


 

IV. Ocena prac i nagrody:

 1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.

 2. Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac laureatów konkursu i przyzna I, II i III miejsce. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 28.11.2017 r. na stronie http://radziwie.przedszkole-bajka.eu/ oraz portalu społecznościowym przedszkola www.facebook.pl (https://www.facebook.com/bajkaradziwie/).

 4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie laureatów podziękowania.

 5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.


V. Uwagi:

 1. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 3. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą.

 4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decydują Organizatorzy.


Od decyzji Organizatorów nie przysługuje odwołanie.

 

UWAGA! Nauczyciele i wychowawcy, którzy chcą otrzymać potwierdzenie udziału w konkursie prosimy o dołączenie do prac koperty zwrotnej z adresem i  znaczkiem pocztowym.

 

Życzymy powodzenia i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Przedszkole Niepubliczne "Bajka"

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: grudzień 2017

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 3-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki