Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dobro w oczach dziecka”

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej.
Uczeń może przedstawić w konkursie jedną, samodzielnie wykonaną pracę. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.


Technika wykonania prac-praca płaska wykonana dowolną techniką np: rysunek, malarstwo, wycinanka, wydzieranka, kolaż. Prace przestrzenne nie będą podlegały ocenie. Format pracy A4.


Do pracy należy dołączyć wypełnioną metryczkę (wg wzoru z regulaminu) i przesłać do organizatora do 25 maja 2018 r. Liczy się data wpłynięcia pracy do organizatora konkursu.


KATOLICKA   SZKOŁA   PODSTAWOWA  im. św. WOJCIECHA
ul. NOWODWORSKA  17
85-120  BYDGOSZCZ


TEL. 52  371-31-1

Z  DOPISKIEM - KONKURS  PLASTYCZNY  "DOBRO  W  OCZACH  DZIECKA"


OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  PLASTYCZNY
"DOBRO  W  OCZACH  DZIECKA"


"NIGDY NIE JEST TAK, ŻEBY CZŁOWIEK, CZYNIĄC DOBRZE DRUGIEMU, TYLKO SAM BYŁ DOBROCZYŃCĄ JEST RÓWNOCZEŚNIE OBDAROWYWANY.                                             OBDAROWYWANY TYM, CO TEN DRUGI PRZYJMUJE Z MIŁOŚCI".                                                                                                                                                                                      św. Jan Paweł II


CELE  KONKURSU:
  1. Kształtowanie odpowiednich postaw i wrażliwości na los drugiego człowieka.

  2. Skłonienie do refleksji nad własnym życiem.

  3. Zauważenie ludzi potrzebujących.

  4. Zachęcenie do działania na rzecz innych.

  5. Promowanie dobrych zachowań.

  6. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej.

  7. Rozbudzenie inspiracji twórczych.


ZASADY  UCZESTNICTWA:

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z całej Polski.

  2. Uczeń może przedstawić w konkursie jedną, samodzielnie wykonaną pracę. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie. Każda szkoła może przesłać maksymalnie 10 prac.

  3. Ocena prac będzie odbywać się w trzech kategoriach:


a.  klasa  1
b. klasa  2
c. klasa  3

4. W każdej z powyższych kategorii wyłonione  zostaną trzy miejsca.

5. Technika wykonania prac-praca płaska wykonana dowolną techniką np: rysunek, malarstwo, wycinanka, wydzieranka, kolaż. Prace przestrzenne nie będą podlegały ocenie.

6. Format pracy-A4

7. Do pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca:

a. imię i nazwisko autora
b. klasa
c. adres szkoły
d. imię, nazwisko i adres e-mail nauczyciela


8. Nauczyciele, którzy chcą otrzymać podziękowanie za przygotowanie dzieci do Konkursu, proszeni są o załączenie do wysłanych prac koperty ( Format A4 ) ze znaczkiem i adresem zwrotnym.

9. Termin nadsyłania prac  25.05.2018 r. ( jest to data dostarczenia prac do organizatora)

KATOLICKA   SZKOŁA   PODSTAWOWA  im. św. WOJCIECHA
ul. NOWODWORSKA  17
85-120  BYDGOSZCZ


TEL. 52  371-31-1

Z  DOPISKIEM - KONKURS  PLASTYCZNY  " DOBRO  W  OCZACH  DZIECKA "


KRYTERIA  OCENY:


Do oceny prac konkursowych powołane zostanie specjalne Jury, które będzie brało pod uwagę:


a. spełnienie warunków konkursu
b. zgodność pracy z tematem konkursu
c. oryginalność pracy
d. samodzielność wykonania pracy
e. estetyka pracy

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE:

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie decyzji Jury nastąpi 04.06.2018 r. na stronie internetowej szkoły - zakładka (Katolicka Szkoła Podstawowa)   www.katolik.bydgoszcz.pl

Laureaci Konkursu, którzy zajmą I-III i wyróżnienie zostaną powiadomieni mailowo.

I-III miejsce i wyróżnienie zostanie nagrodzone dyplomem i  upominkiem.

Nagrody zostaną przesłane pocztą.

We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do Organizatora Konkursu.

Prace przesłane na Konkurs przechodzą na własność Organizatora.

Przesłanie prac jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie, upublicznienie i przetwarzanie (zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.).

7. Zgłoszenie prac na Konkurs oznacza, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i zgadza się na jego warunki.

8. Ogłoszone wyniki Jury Konkursu są ostateczne.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w Bydgoszczy

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 04.06.2018 r.

Nagrody: dyplomy i nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: klasy 1-3 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny