Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „DZIECI ŚWIATA”

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu całej Polski.
Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu "Dzieci świata". Praca powinna zawierać charakterystyczne elementy i podkreślać walory kultury, z której pochodzą dzieci różnych narodowości (np. stroje, potrawy, zabawy, ciekawostki danego kontynentu) oraz promować otwartość i przyjaźń między dziećmi z różnych stron świata, jak również niesienie pomocy dzieciom z różnych kontynentów.


Technika wykonania pracy - praca płaska plastyczna wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, wycinanka, wyklejanka, wydzieranka, kolaż i in.)

Format pracy:
dla kategorii wiekowej 6 – 8 lat i 9 – 12 lat format  A3
dla kategorii wiekowej 13 – 14 lat format A2

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. Z jednej szkoły można zgłosić maksymalnie 10 prac.

Szkoła Podstawowa Nr 306
ks. Jana Twardowskiego
ul. Tkaczy 27
01 – 346 Warszawa

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO


„DZIECI ŚWIATA”


Edukacja międzykulturowa to działania, których wspólnym celem jest poszerzanie wiedzy dzieci i młodzieży o kulturach i społeczeństwach świata. Działania te podejmowane są między innymi przez placówki edukacyjne, które realizują je poprzez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, warsztaty, spotkania tematyczne i inne formy sprzyjające popularyzacji takich wartości jak prospołeczność, tolerancja i szacunek dla różnorodności. Dzieci są dużo bardziej otwarte na odmienności i nowości niż dorośli, dlatego należy tak kierować procesem edukacyjno-wychowawczym, aby nie pozwolić rozwijać się u nich różnorakim uprzedzeniom. Warto pokazywać dzieciom inność kiedy kształtuje się ich osobowość i wrażliwość na otaczający świat, współcześnie bardzo zróżnicowany pod względem etnicznym.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Dzieci świata" odbywa się pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa Nr 306
ks. Jana Twardowskiego
ul. Tkaczy 27
01 – 346 Warszawa

telefon/fax: (22) 664 - 73 – 13 wew. 18
e-mail: sekretariat@sp306.edu.pl

CELE KONKURSU:

 1. Poszerzanie wiedzy dotyczącej życia ludzi na różnych kontynentach.

 2. Kształtowanie postawy otwartości i szacunku dla dzieci ze wszystkich stron świata.

 3. Zachęcanie do twórczego przedstawienia różnorodności i odmienności kulturowej.

 4. Rozwijanie umiejętności akceptacji siebie i innych.

 5. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej poprzez kreatywną interpretację tematu.

 6. Doskonalenie posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.

 7. Wspieranie młodych talentów.


ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z całej Polski.

 2. Uczeń może przedstawić w Konkursie jedną, samodzielnie wykonaną pracę. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie. Każda szkoła może przesłać maksymalnie 10 prac.

 3. Ze względu na różnicę wieku uczestników Konkursu, ocena prac będzie odbywać się w trzech kategoriach wiekowych: • 6 – 8 lat

 • 9 – 12 lat

 • 13 – 14 lat 1. W każdej z powyższych kategorii wyłonione zostaną trzy miejsca. Przewiduje się także trzy wyróżnienia w każdej kategorii.

 2. Technika wykonania pracy - praca płaska wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, wycinanka, wyklejanka, wydzieranka, kolaż i in.)

 3. Praca powinna zawierać charakterystyczne elementy i podkreślać walory kultury, z której pochodzą dzieci różnych narodowości (np. stroje, potrawy, zabawy, ciekawostki danego kontynentu) oraz promować otwartość i przyjaźń między dziećmi z różnych stron świata, jak również niesienie pomocy dzieciom z różnych kontynentów.

 4. Format pracy: • dla kategorii wiekowej 6 – 8 lat i 9 – 12 lat format A3

 • dla kategorii wiekowej 13 – 14 lat format A2


 

         5. Do pracy powinna być dołączona Karta zgłoszenia opatrzona pieczęcią szkoły oraz Zgoda  rodziców/opiekunów prawnych na udział w Konkursie, wykorzystanie danych                  osobowych oraz wizerunku dziecka. (Do pobrania na stronie szkoły w zakładce                   Konkursy)


          6. Prace z jednej szkoły powinny być zapakowane w jedną paczkę i wysłane na adres                            Organizatora (lub dostarczone osobiście), z dopiskiem na kopercie „DZIECI                                  ŚWIATA”. Koszt wysyłki pokrywa nadawca.


Szkoła Podstawowa Nr 306
ks. Jana Twardowskiego
ul. Tkaczy 27
01-346 Warszawa


7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac podczas transportu.

8. Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia oraz zgodą                                       rodziców/prawnych opiekunów należy przesłać do dnia 30 marca 2018 r. (liczy się data                 stempla pocztowego).

9. Prace przesłane na Konkurs przechodzą na własność Organizatora.

KRYTERIA OCENY

 1. Do oceny prac konkursowych powołane zostanie specjalne Jury, które będzie brało pod uwagę: • spełnienie warunków konkursu

 • zgodność pracy z tematem konkursu

 • oryginalność pracy

 • samodzielność wykonania pracy

 • wykorzystane techniki wykonania

 • estetyka pracy.


2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie decyzji Jury na stronie Szkoły Podstawowej Nr                      306 im. ks. Jana Twardowskiego nastąpi 27 kwietnia 2018 r. Dyplomy dla laureatów,                    nagrody i wyróżnienia zostaną przesłane pocztą. Podziękowania za udział w konkursie                    wszystkim uczestnikom zostaną przekazane drogą elektroniczną na adres opiekuna                        artystycznego do samodzielnego uzupełnienia oraz wydrukowania.

3. Osobami odpowiedzialnymi za organizację Konkursu są pp.

Eliza Lewczak-Główka, e-mail: eliza.glowka@gmail.com

Barbara Dąbrowska, e-mail: barbara.dabrowska@sp306.edu.pl

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA


 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 27.04.2018

Nagrody: nagrody, wyróżnienia, dyplomy

Przedział wiekowy: 6-14 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny