Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Piękna Nasza Polska Cała”

 OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 30 im. Marii  Zientary- Malewskiej w Olsztynie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

 

Regulamin  konkursu:

Organizator – świetlica Szkoły Podstawowej Nr 30 im. Marii Zientary- Malewskiej w Olsztynie

Cele konkursu:

  • prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej

  • rozwijanie sprawności manualnej dziecka

  • rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka

  • wymiana doświadczeń plastycznych, metodycznych, estetycznych


 

Format prac: dowolny

Technika: dowolna

Uczestnicy:  uczniowie klas I –III szkoły podstawowej

 

Ocena prac:

Komisja konkursowa w szczególności zwracać będzie uwagę na pomysłowość wykonania pracy. Nie będą brane pod uwagę prace nie spełniające wymogów regulaminu oraz zniszczone podczas przesyłki. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedną pracę.

Opis pracy:

  • imię i nazwisko autora, klasa

  • adres placówki, telefon kontaktowy, email

  • imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna

  • zgoda rodziców na udział w konkursie (zał.1)


 

Terminy:

- Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 8.05.2018r.

- Rozstrzygnięcie konkursu  odbędzie się dnia 18.05.2018r

- Nazwiska zwycięzców oraz ich prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły  www.sp30.olsztyn.pl

- Organizator o nagrodzonych pracach i wyróżnieniach poinformuje uczestników telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odbiór nagród, dyplomów oraz podziękowań na terenie miasta Olsztyn- osobisty w sali C 201 od dnia 22.05.2018r. w godz. 6.30-17.00, zaś spoza miasta Olsztyn- organizator zobowiązuje się do wysłania nagród, dyplomów oraz podziękowań Pocztą Polską.

 

Przesłanie pracy na konkurs oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez uczestnika, a także wyrażenie zgody na publikację pracy podpisanej imieniem i nazwiskiem zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 

Organizator informuje, że prace nie zostaną zwrócone uczestnikom.

 

Osoby odpowiedzialne: Beata Cieślikowska, Katarzyna Żółcińska, Małgorzata Jackowska- Osińska, Kamila Januszewska, Marzena Kowalska

 

 

 

Prace należy przesłać na adres:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 im. MARII ZIENTARY- MALEWSKIEJ

PIECZEWSKA 10

10 -699 OLSZTYN

(z dopiskiem konkurs Piękna Nasza Polska Cała – świetlica C 201)

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Imię i nazwisko autora pracy, klasa, wiek

...............................................................................................................

 

Nazwa i adres szkoły oraz numer telefonu, e-mail

...............................................................................................................

 

Imię i nazwisko nauczyciela / opiekuna ...............................................................................................................

 

 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2

KONKURS PLASTYCZNY

„Piękna Nasza Polska Cała”

 

OŚWIADCZENIE RODZICA

 

...............................................................................................................

imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna

 

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

(imię i nazwisko) ..........................................................................,ucznia klasy .......... do celów związanych z jego udziałem w konkursie plastycznym pt. „Piękna Nasza Polska Cała”

 

 

...........................                    .............................................................

data                                                 czytelny podpis rodzica/opiekuna

 

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Świetlica Szkoły Podtsowej Nr 30 im.Marii Zientary- Malewskiej

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 18.05.2018

Nagrody: tak - I,II, III miejsce

Przedział wiekowy: klasy 1-3 szkoły podstawowej

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny