Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ŚWIAT BEZ BARIER pod hasłem JESZCZE W ZIELONE GRAMY…REGULAMIN XV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU Świat bez barier
HASŁO KONKURSU:
Jeszcze w zielone gramy…

POD HONOROWYM PATRONATEM
POSEŁ NA SEJM AGNIESZKI KOŁACZ- LESZCZYŃSKIEJ
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ROMANA SZEŁEMEJA

ORGANIZATORZY:
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI nr 26 W WAŁBRZYCHU i STOWARZYSZENIE „BEZ BARIER” W WAŁBRZYCHU

CEL: Popularyzacja twórczości, rozbudzanie talentów, stworzenie warunków do publicznych kontaktów, umożliwienie twórcom nieprofesjonalnym, działającym w różnych środowiskach osób niepełnosprawnych, konfrontacji własnych dokonań, poszukiwań artystycznych i literackich, wyszukiwanie twórców szczególnie uzdolnionych. Promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych. Integracja laureatów podczas trzydniowego podsumowania konkursu, dzielenie się doświadczeniem.

KRYTERIA OCENY PRAC:
*CZĘŚĆ LITERACKA
Należy napisać pracę, której tematyka związana będzie z tegorocznym hasłem konkursu. Praca może być napisana w dowolnej formie literackiej (baśń, pamiętnik, list, rozprawka, reportaż,itp.) Ocenie przez Jury podlegają: zgodność treści z tematem, stopień samodzielności, indywidualizm i oryginalność ujęcia tematu, zgodność struktury tekstu z wymogami gatunkowymi określonej formy wypowiedzi, poprawność kompozycyjna, uporządkowany układ treści, spójność tekstu, dobór słownictwa, poprawność leksykalna i frazeologiczna, poprawność gramatyczna, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna. A przede wszystkim twórcze spojrzenie.
Każdy uczestnik może napisać dowolną liczbę prac, której objętość nie przekracza trzech stron maszynopisu. UWAGA! Rękopisy i prace grupowe nie będą oceniane.

*CZĘŚĆ PLASTYCZNA
Należy wykonać pracę, której tematyka związana jest z tegorocznym hasłem konkursu. Ocenie przez Jury podlegają: zgodność z tematem konkursu, oryginalność interpretacji plastycznej tematu, samodzielność, poprawność pod względem kompozycji i operowania danymi technikami plastycznymi. Kreatywność i oryginalność.
Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę prac wykonanych w dowolnej technice i w dowolnych wymiarach (rysunek, malarstwo olejne, akwarela, inne techniki malarskie, grafika, rzeźba, ceramika, tkanina). Prace należy wykonać indywidualnie, samodzielnie, prace grupowe nie będą oceniane! UWAGA! Prosimy nie przysyłać prac wykonanych z produktów spożywczych i nie rolować prac!

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestniczyć mogą: dzieci i młodzież oraz dorosłe osoby zrzeszone w organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych oraz uczniowie szkół specjalnych, klas integracyjnych (funkcjonujących w szkołach masowych), szkół integracyjnych oraz podmioty indywidualne. W konkursie biorą udział osoby sprawne i niepełnosprawne. Jeden uczestnik może mieć jednego instruktora/ opiekuna. Może wziąć udział w jednej lub w obu częściach konkursu (literackiej lub/i plastycznej).

KATEGORIE WIEKOWE OBU KONKURSÓW/ ZASADY PRZYZNAWANIA TYTUŁÓW LAUREATA I WYRÓŻNIEŃ PRZEZ JURY:
A. dzieci w wieku przedszkolnym do lat 6 (nie dotyczy konkursu literackiego)- (przyznane zostaną tytuły laureatów -maksymalnie 3 i wyróżnienia -maksymalnie 2);
B. klasy 1 -3 szkoły podstawowej (nie dotyczy konkursu literackiego) - (przyznane zostaną tytuły laureatów -maksymalnie 3 i wyróżnienia -maksymalnie 2);
C. klasy 4 - 6 szkoły podstawowej)- (przyznane zostaną tytuły laureatów -maksymalnie 3 i wyróżnienia -maksymalnie 2 w obu kategoriach);
D. klasy 7-8 szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum)- (przyznane zostaną tytuły laureatów -maksymalnie 3 i wyróżnienia -maksymalnie 2 w obu kategoriach);,
E. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe)- (przyznane zostaną tytuły laureatów -maksymalnie 3 i wyróżnienia -maksymalnie 2 w obu kategoriach);
Jury może przyznać tytuł GRAND PRIX w jednej lub w obu kategoriach jeśli praca literacka bądź plastyczna.

SKŁADANIE PRAC:
PRACE LITERACKIE: NALEŻY przesłać w programie Microsoft Word podając dane: imię i nazwisko, wiek autora, imię i nazwisko opiekuna, adres placówki, telefon z numerem kierunkowym, e–mail adres uczestnika, telefon z numerem kierunkowym, e–mail (jeśli prace wysyłane są indywidualnie) na adres e-mailowy:swiatbezbarier@wp.pl Należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIA z listą wszystkich uczestników z placówki oraz ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU/PRAC PLASTYCZNYCH W CELACH KONKURSOWYCH.
Prace nie posiadające powyższych informacji nie będą przyjmowane.

PRACE PLASTYCZNE: Każdą pracę należy czytelnie podpisać na odwrocie podając wszystkie wymagane dane: imię i nazwisko, wiek autora, imię i nazwisko opiekuna, adres placówki, telefon z numerem kierunkowym, e–mail adres uczestnika, telefon z numerem kierunkowym, e – mail (jeśli prace wysyłane są indywidualnie). Należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIA z listą wszystkich uczestników z placówki oraz ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU/PRAC PLASTYCZNYCH W CELACH KONKURSOWYCH.
Prace nie posiadające powyższych informacji nie będą przyjmowane.

TERMINARZ:
Prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI nr 26
UL. PALISADOWA 48
58 - 316 WAŁBRZYCH
Laureaci konkursu wraz z opiekunami artystycznymi wezmą udział w trzydniowym spotkaniu integracyjnym w maju lub czerwcu 2019 r. Zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o dokładnym terminie i szczegółach spotkania. Oprócz tego otrzymają dyplomy i nagrody. Nie pokrywamy kosztów podróży.
Osoby wyróżnione wraz z opiekunami zostaną zaproszone wernisaż wystawy, o czym będą powiadomione telefonicznie lub e-mailem. Ponadto otrzymają dyplomy i nagrody.
Opiekunowie artystyczni wyróżnionych otrzymają dyplomy.
Wyniki konkursu umieścimy w kwietniu na stronie internetowej szkoły: www.zsi.edu.pl i www.facebook.com/Ogólnopolski-Konkurs-Świat-bez-barier-190…/
Prac nie zwracamy!

INNE INFORMACJE:
Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna i nieodwołalna. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prac przed ich ekspozycją oraz prawo do pokazów prac jak również do ich bezpłatnego reprodukowania w katalogu i prasie oraz skracania prac literackich zamieszczonych w katalogu oraz sprzedaży prac plastycznych podczas licytacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłek w czasie transportu.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły- tel. 74 843-21-86 lub pod adresem email swiatbezbarier@wp.pl
Kierownikiem organizacyjno- artystycznym jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu- Bożena Kruszyńska, osobą odpowiedzialną za część literacką - nauczyciel języka polskiego- Edyta Borczyk, za część plastyczną- nauczyciel plastyki- Ewa Maduch.

 

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: V/VI 2019

Nagrody: trzydniowy pobyt integracyjny, dyplomy, upominki

Przedział wiekowy: bez ograniczeń wiekowych

Region: OGÓLNOPOLSKI

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny