Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Patriotyczne ORIGAMI – Herby Polskie

Ogólnopolski Konkurs plastyczno - konstrukcyjny
Patriotyczne ORIGAMI - Herby Polskie


 

Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku

zaprasza do udziału

w Ogólnopolskim Konkursie plastyczno - konstrukcyjnym

Patriotyczne ORIGAMI - Herby Polskie

 

Organizator: Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku
z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Harcerska 2, Filia ul. Pocztowa 13.

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowania u dzieci sztuką ORIGAMI,

 • kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych,

 • rozbudzanie zainteresowania historią własnego regionu,

 • budzenie w dzieciach wrażliwości estetycznej,

 • rozwijanie wyobraźni, logicznego myślenia i podzielności uwagi,

 • kształcenie spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo – ruchowej,

 • zachęcanie dzieci do odkrywania swoich możliwości,

 • wyzwalanie ekspresji twórczej dzieci.


Uczestnicy: konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym od 4 do 6 lat. Każda placówka może dostarczyć maksymalnie 1 pracę.

Wymagania dotyczące pracy konkursowej:

Praca konkursowa polega na wykonaniu techniką ORIGAMI herbu miasta (ewentualnie gminy), z którego pochodzi uczestnik konkursu.

Technika: prace należy wykonać techniką ORIGAMI płaskie z koła, ORIGAMI płaskie z kwadratu lub ORIGAMI przestrzenne (elementy wykonywane bez użycia nożyczek, przyklejone na kartce).

Format pracy: A4.

Kryteria oceny:

 • zgodność z tematyką konkursu,

 • stosowanie się do zasad techniki ORIGAMI,

 • samodzielność,

 • oryginalność,

 • estetyczne wykonanie pracy,

 • ciekawa kompozycja,

 • ciekawe faktury i kolory użytego papieru.


Prace należy dostarczyć lub nadesłać na adres Organizatora:

Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół,

z Oddziałami Integracyjnymi ul. Harcerska 2, 09-408 Płock

 

z dopiskiem: Konkurs ORIGAMI

Wysyłane prace należy dobrze zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem.

Czas trwania konkursu:

Prace konkursowe należy nadesłać do 29.10.2018r. na adres Organizatora konkursu (nie decyduje data stempla pocztowego). O uroczystym rozstrzygnięciu konkursu powiadomimy w późniejszym terminie. Po zakończeniu konkursu prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane. Prace przysłane po terminie nie będą oceniane.

Nagrody:

Jury wyłoni 3 najlepsze prace, za które zostaną przyznane nagrody  – I, II, III miejsce.

Pozostałym uczestnikom zostaną przyznane wyróżnienia i dyplomy za udział w konkursie.

 

Na odwrocie każdej pracy należy wpisać czytelnie:

 • imię, nazwisko i wiek autora,

 • nazwę i adres placówki,

 • telefon i adres e-mail placówki,

 • imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca.


Do pracy należy załączyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu:

                                                                                                                                                      

Proszę wstawić znak „X”

..... Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………................................................... (imię i nazwisko dziecka)

w Ogólnopolskim Konkursie plastyczno - konstrukcyjnym "PATRIOTYCZNE ORIGAMI - Herby Polskie", organizowanym przez Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku, ul. Harcerska 2, Filia ul. Pocztowa 13  w okresie wrzesień-listopad 2018r.

..... Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuje go w całości.

..... Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie plastyczno - konstrukcyjnym "PATRIOTYCZNE ORIGAMI - Herby Polskie".  Jestem świadomy, ze zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub jej oceniania i wynagradzania przez Organizatora.

..... Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas brania udziału w konkursie (w formie filmu i zdjęcia) na stronie internetowej, korytarzu, tablicy ogłoszeń, wystawie, portalu Facebook do celów promocyjnych. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania.

..... Wyrażam zgodę na publikację pracy/projektu mojego dziecka wraz z oznaczeniem Jego imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych jest Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku, ul. Harcerska 2, Filia ul. Pocztowa 13.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@zjoplock.pl.

 3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie plastyczno - konstrukcyjnym "PATRIOTYCZNE ORIGAMI - Herby Polskie" zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą oraz regulaminem. W zakresie wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego, do celów promocyjnych.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie wizerunku.

 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko udziału w konkursie. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka ma charakter dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował niemożliwością wykorzystania wizerunku Pana/Pani dziecka do celu wskazanego w punkcie 3.

 6. Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty, którym placówka powierza dane na bezie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 7. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie wykorzystania wizerunku dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.


 

 

.......................................................................................................

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 4-6 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny