Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Pocztówka z Polski” Ogólnopolski Konkurs Plastyczny z cyklu „Ja, Ty, My – Obywatele Europy”

Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2  w  Katowicach zaprasza dzieci i młodzież w wieku 5-14 lat z przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych placówek oświatowych do udziału w piątym ogólnopolskim konkursie plastycznym.

W tym roku tematem konkursu jest "Pocztówka z Polski".
Technika wykonania prac jest dowolna( technika płaska), format A3 lub A4.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
Z jednej placówki można przesłać dowolną ilość prac.

Projekt zakłada wprowadzenie  młodzieży w obszar wspólnego europejskiego dziedzictwa kultury, przestrzeni społecznej i obywatelskiej w myśl hasła „Każdy inny – wszyscy równi”.   W dzisiejszym świecie dorośli powinni rozwijać w młodym pokoleniu samodzielność myślenia niezbędną do twórczego odbioru i kreowania otaczającego świata. Samodzielność bowiem często pociąga za sobą większe zaangażowanie i odpowiedzialność.

Punktem wyjścia jest wiedza na temat swojego regionu i kraju (baśnie i legendy, zwyczaje  i obrzędy ludowe; walory przyrodnicze, historyczne i turystyczne interesujących zakątków naszego kraju; zabytki techniki, architektury przemysłowej i miejskiej itp.).

Celem jest refleksja nad tym co wartościowego możemy pokazać ze swojej kultury mieszkańcom Europy.

Prace należy złożyć osobiście w sekretariacie placówki lub przesłać na adres podany poniżej w nieprzekraczalnym terminie do 11.05.2018 r.

(z dopiskiem „ Pocztówka z Polski”):

Młodzieżowy Dom Kultury w Katowicach  w Zespole Szkół i Placówek nr 2
40-854 Katowice,  ul. Zarębskiego 2


Rozstrzygnięcie konkursu 30 maja.

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA


 V edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego, który w tym roku przebiega pod hasłem


„Pocztówka z Polski”


 

ORGANIZATOR PROJEKTU:

Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2  w  Katowicach
UCZESTNICY:

Dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych placówek oświatowych.

CELE:

– kształtowanie szacunku dla tradycji i umiejętności czerpania wartości z niej płynących,

– uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,

– wspieranie kreatywności i poczucia bycia równorzędnym partnerem

w wielokulturowej Europie,

– wprowadzenie w obszar wspólnego europejskiego dziedzictwa kultury,

– wykorzystanie sztuki jako uniwersalnego środka porozumienia.

MIEJSCE REALIZACJI:

Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2  w Katowicach, ul. Zarębskiego 2.

TEMAT:

„ Pocztówka z Polski”

Technika wykonania prac jest dowolna( technika płaska), format A3 lub A4 .

ZASADY  UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie prac plastycznych wykonanych   samodzielnie przez uczniów zgodnie z tematem.

 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

 3. Każda placówka może przysłać dowolną ilość prac.

 4. Do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA (zał. nr. 1) oraz ZGODA-OŚWIADCZENIE RODZICÓW (zał.nr. 2). Kartę zgłoszenia i zgodę rodziców należy nakleić na odwrocie pracy.

 5. Prace nie opisane nie zostaną zakwalifikowane.

 6. Prace należy złożyć osobiście w sekretariacie placówki lub przesłać na adres podany poniżej w nieprzekraczalnym terminie do 11.05.2018 r.


(z dopiskiem „ Pocztówka z Polski”):

Młodzieżowy Dom Kultury w Katowicach  w Zespole Szkół i Placówek nr 2 40-854 Katowice,  ul. Zarębskiego 2

 1. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.

 2. Nagrody będą przyznane z zachowaniem podziału na grupy wiekowe (5-7 lat, 8-10 lat, 11-14 lat). Nagrody będą wręczone na wernisażu 30.05.2018r.

 3. Wszystkie placówki, których uczniowie zdobędą nagrody i ich prace będą prezentowane na wystawie zostaną powiadomione o wernisażu drogą telefoniczną.

 4. Uczniowie zaproszeni na wernisaż będą mogli wziąć udział w tym dniu  w warsztatach artystycznych. 1. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych z projektem „Ja – Ty – My Obywatele Europy”. Udział   w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy  z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833z późn.zm.).

 2. Placówka oświatowa przystępująca do projektu wyraża zgodę na warunki przedstawione w powyższym Regulaminie.

 3. Informacji szczegółowych udziela: Eugenia Peryga : 696-414-385


 Zał. nr. 1

KARTA ZGŁOSZENIA

Projekt „Ja – Ty – My Obywatele Europy”

Katowice, maj 2018 r.

 

Imię i nazwisko autora: …………………………………………………………………………………….

Tytuł pracy: …………………………………………………………………………………………………….

Wiek autora: …………………………………………………………………………………

Nazwa placówki, adres, telefon: ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres e-mail placówki: ……………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca: ……………………

 

Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie uczestnictwa przez Organizatorów ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 12 i oświadczamy, że nadesłane na konkurs dzieło nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego).

 

Podpis rodzica                          Podpis nauczyciela                    Podpis Dyrektora szkoły

Zał. nr. 2

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

 

…………………………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka

 

w wernisażu i warsztatach artystycznych   w ramach projektu „ Ja – Ty – My Obywatele Europy”, które odbędą się 30.05.2018r Niniejszym udzielam zezwolenia na rejestrację warsztatów oraz przenoszę na Realizatora Projektu prawo do zarejestrowanego materiału  z możliwością jego wykorzystania i rozpowszechniania na wszystkich polach eksploatacji.  Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w szczególności utrwalonego na zdjęciach i materiałach filmowych, do celów promocji i upowszechniania projektu a także na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn.29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 133 poz.833 z późn.zm.).

 

 

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) ………………………………………………………………

 

 

………………………………………                                       …………………………………………….

miejscowość, data                                                            czytelny podpis rodzica (opiekuna)

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 30 maja 2018

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 5-14 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny