Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„POMIDOREK CZY SZCZYPIOREK – INSPIRACJE WIERSZAMI JANA BRZECHWY” Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci świetlicowych

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach zaprasza dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Pomidorek czy szczypiorek- magiczny świat wierszy Jana Brzechwy” zwanym dalej „Konkursem”.

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Świetlica Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach, wychowawca świetlicy: mgr Beata Krasówka zwane dalej „Organizatorem”.

KONTAKT

tel. 795 506 083 e-mail: kkra81@gmail.com

II. CEL KONKURSU

1. Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci,
2. Promowanie autorów literatury polskiej,
3. Kształtowanie gustów czytelniczych,
4. Podniesienie poziomu czytelnictwa,
5. Mobilizowanie uczniów do czytania,
6. Aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursie,
7. Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne inspirowane wierszem,
8. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży,
9. Odkrywanie młodych talentów,
10. Umożliwienie prezentacji uzdolnień,
11. Promocja świetlic szkolnych.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

  1. Tematem przewodnim prac będą ilustracje do jednego lub wielu wierszy Jana Brzechwy.

  2. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe w szkołach podstawowych.

  3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: uczniowie klas I i II oraz uczniowie klas III i IV osobno dla prac płaskich i prac przestrzennych

  4. Termin nadsyłania prac: 29.03.2019r.

  5. Z każdej placówki może być nadesłana dowolna ilość prac z każdej kategorii wiekowej.

  6. Technika prac plastycznych: praca płaska lub przestrzenna w dowolnym formacie

  7. Do pracy na odwrocie należy załączyć „Kartę zgłoszeniową” - załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  8. Praca musi być wykonana estetycznie, nie może być zniszczona.

  9. Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie przez rodzica / opiekuna dziecka biorącego udział w konkursie i złożenie wraz z pracą plastyczną „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” – załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz „Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych” – załącznik nr 3 do Regulaminu.


IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

  1. Prace należy złożyć, nadesłać ( liczy się data stempla pocztowego) do dnia 29.03.2019 roku.
    Adres: Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Szkolna 2 44-120 Pyskowice z dopiskiem ŚWIETLICA.

    V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

    1. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.

    2. Jury weźmie pod uwagę: jakość wykonania pracy oraz jej oryginalność.

    3. Prace niespełniające zasad określonych w Regulaminie nie będą podlegały ocenie przez Jury.


    VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

    1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w kwietniu 2019r.

    2. Lista laureatów Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora www.sp5swietlica.drama.pl.

    3. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane laureatom pocztą lub zaproszone na galę wręczenia nagród.


    VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Złożenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

    2. W sprawach nieobjętym niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

    3. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością Organizatora. Autorzy prac przenoszą na Organizatora prawa do publikacji dzieła.

    4. Zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Organizatorów.REGULAMIN


    ZAŁĄCZNIK NR 1 /3 DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO

    pt.: "Pomidorek czy szczypiorek – magiczny świat wierszy Jana Brzechwy"

    KARTA ZGŁOSZENIA

    Konkurs plastyczny pt. „Pomidorek czy szczypiorek – magiczny świat wierszy Jana Brzechwy

    imię i nazwisko autora:

    ….............................................................................................................................

    klasa:…..............................................................................................

    tytuł wiersza:

    ………………………………………..……………………………………………

    adres szkoły:

    …………………………………………………………………………………….

    telefon kontaktowy: ………………………………………………………………..

    e-mail: ……………………………………………………………………………....

    ZAŁĄCZNIK NR 2 /3

    DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „ Pomidorek czy szczypiorek – magiczny świat wierszy Jana Brzechwy"

    Imię i nazwisko dziecka:

    …………………………………………………………………………………………………

    OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

    Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz małoletniego uczestnika konkursu przez SP 5, w celu wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „ Pomidorek czy szczypiorek – magiczny świat wierszy Jana Brzechwy” w zakresie: imię i nazwisko autora, wiek autora.

    ………………………………..……………………….

    data i podpis rodzica / opiekuna

    ZAŁĄCZNIK NR 3 / 3 DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Pomidorek czy szczypiorek – magiczny świat wierszy Jana Brzechwy”

    KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

    Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w świetlicy Szkole Podstawowej nr 5 ul. Szkolna 2 44-120 Pyskowice

    2. Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, c ,d i e oraz art. 9 ust. 2 pkt a Rozporządzenia.

    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:a) możliwości wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „ Pomidorek czy szczypiorek – magiczny świat wierszy Jana Brzechwy"b) odebrania nagrody w konkursie

    4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym przekazanie Pana / Pani danych następuje na podstawie Pana/ Pani wniosku lub zgody.

    5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni po jego zakończeniu zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.

    6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

    7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

    8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 5w Pyskowicach przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

    9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem udziału w konkursie. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie plastycznym.

    10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w informatycznych systemach informacyjnych.

    11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


    …………………..……………………………. data, imię i nazwisko rodzica / opiekuna

    Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatorów wizerunku mojego dziecka / mojego podopiecznego w formie fotografii lub innych form utrwalania wizerunku dla celów związanych z promocją działalności Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach. Wizerunek będzie rozpowszechniany wyłącznie w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej Szkoły Podsta wowej nr 5.

    …………………………………………… podpis rodzica / opiekuna

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 20.04.2019

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: klasy 1-4 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny