Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Portret Mamy i Taty” ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci

Konkurs plastyczny dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej z terenu całej Polski. Tematem pracy konkursowej jest wykonanie pracy plastycznej w postaci portretu mamy lub taty. Technika wykonania prac dowolna płaska plastyczna (bez wykorzystania materiałów sypkich). Format nie większy niż A3.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
Prace na konkurs można zgłaszać do 18 maja 2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii „Łódź” w Łodzi
ul. Pogonowskiego 27/29
90-745 Łódź

 

 

Regulamin II ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Portret Mamy i Taty”

1. ORGANIZATOR:  Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii „Łódź” w Łodzi, 90-745 Łódź, ul. Pogonowskiego 27/29

Osoby odpowiedzialne:
- Natalia Pacocha
- Sławomira Kania

Skład Komisji Konkursowej:
-Natalia Pacocha
-Sławomira Kania
-Katarzyna Jeżewska- Ubysz
-Ewa Minkuszek- Majewska

2. ADRESAT:
uczniowie klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce

3. CELE:
- popularyzacja świąt umacniających więzi rodzinne i środowiskowe
- pobudzenie wyobraźni i rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów szkół podstawowych biorących udział w konkursie.

4. KRYTERIA OCENY PRACY:

Komisja Konkursowa będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami:

 • zgodność z tematem konkursu

 • pomysłowość

 • oryginalność ujęcia tematu

 • estetyka wykonania


5 ZAKRES/ ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

 • tematem pracy konkursowej jest wykonanie pracy plastycznej w postaci portretu mamy lub taty

 • praca powinna być wykonana w całości samodzielnie, a jej format nie powinien być większy niż A3

 • praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną, lecz jej forma musi być płaska (bez artykułów sypkich)

 • każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę

 • każda praca powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko autora, wiek/klasa, adres e-mail i telefon szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

 • każda praca powinna mieć załączoną kartę zgłoszenia udziału w Konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych


6. TERMINY:

 • termin dostarczania prac- do 18 maja 2018 r.

 • rozstrzygnięcie Konkursu- 24 maja 2018 r. • prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:


Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii „Łódź” w Łodzi
ul. Pogonowskiego 27/29
90-745 Łódź

 7. SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW:

Laureaci konkursu, którzy zajęli I-III miejsce zostaną powiadomieni mailowo. Wyniki zostaną także ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Armii „Łódź” (www.sp26lodz.wikom.pl) oraz naszym profilu Facebookowym.

8. NAGRODY I ICH ODBIÓR:

 • I-III miejsce zostanie nagrodzone dyplomem oraz drobnymi upominkami. Dla nauczycieli uczniów zwycięskich prac przewidziane są dyplomy- podziękowania.

 • dyplomy oraz upominki zostaną przesłane pocztą


 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • we wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do Organizatorów Konkursu

 • prace konkursowe przechodzą na własność organizatora (tj. SP 26 w Łodzi)

 • organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji nadesłanych prac na szkolnej wystawie pokonkursowej

 • zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i zgadza się na jego warunki

 • wyniki Konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.


 

10. DANE KONTAKTOWE:

Kontakt telefoniczny: 660-525-305 Natalia Pacocha

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 (metryczka)

 

II ogólnopolski konkurs plastyczny „Portret Mamy i Taty”

 

Imię i nazwisko autora…………………………………………………………………………..

Wiek/klasa ………………………………………………………………………………………

Nazwa szkoły, adres e-mail, telefon……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, tel.kontaktowy ………………………….............

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

ZGODA  RODZICÓW (OPIEKUNÓW  PRAWNYCH)

 

1.Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………........................................

w Konkursie plastycznym pt. „Portret Mamy i Taty”

 1. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły) na stronie internetowej szkoły oraz profilu fb w związku z ogłoszeniem wyników konkursu.


 

..............................................................................

Podpisy rodziców (opiekunów prawnych)

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 24.05.2018

Nagrody: I-III miejsce

Przedział wiekowy: klasy 1-3 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny