Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Cztery pory roku w oczach dziecka- wszystko, co z wiosną, latem, jesienią i zimą związane” – ogólnopolski konkurs plastyczny

IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Cztery pory roku w oczach dziecka- wszystko, co z wiosną, latem, jesienią i zimą związane”

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa po raz czwarty do udziału w cyklicznym konkursie plastycznym, poświęconym pięknu otaczającego nas świata.
Pragniemy dowiedzieć się od Was, jak spędzacie czas na powietrzu, co Was cieszy, którą porę roku najbardziej kochacie. Może macie magiczne miejsca, które odwiedzacie z przyjaciółmi i do których zawsze wracacie z sentymentem?
O tym wszystkim opowiecie nam własnymi pracami, na które czekamy do 25 maja 2018 roku.

I Organizator:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa na 7 w Słupsku

II Cele konkursu:
- zapoznanie z pięknem polskiej przyrody;
- zachęcenie do czynnego wypoczynku na łonie natury;
- uwrażliwienie na otaczające na s środowisko naturalne;
- wyrabianie postaw proekologicznych;
- rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka, umiejętności przekazywania swoich wrażeń i emocji za pomocą środków plastycznych;

III Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół podstawowych oraz uczestnicy zajęć z placówek wychowanie pozaszkolnego.
2. Każdy z autorów może nadesłać nieograniczoną liczbę prac.
3. Do konkursu dopuszcza się wszelkie formy plastyczne płaskie.
4. Preferowane techniki plastyczne to: rysunek i malarstwo ( kredki, farby plakatowe, akwarele, farby olejne, pastele sucha i olejna)
5. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora.

IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„ Cztery pory roku w oczach dziecka- wszystko, co z wiosną, latem, jesienią i zimą związane”
Imię i nazwisko autora pracy

Wiek

Pełny adres szkoły + numer telefonu + e-mail szkoły lub placówki

Technika

Imię i nazwisko opiekuna plastycznego

Tytuł pracy

6. Prace opisywane z przodu nie będą oceniane.
7. Prosimy również opiekunów o dołączenie do zestawu prac wypełnionej karty zgłoszenia z wykazem autorów prac, dokładnym adresem placówki, nr. tel. fax, e-mail, pieczęcią i podpisem nauczyciela w pełnym brzmieniu.
8. Prosimy również o dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Słupsku
Ul. Kilińskiego 38
76-200 Słupsk
Z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY „Cztery pory roku w czach dziecka- wszystko, co z wiosną, latem, jesienią, zimą związane”.

W TERMINIE DO DNIA 25 maja 2018 roku
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z sekretariatem szkoły za pomocą poczty e-mail: nsp7sekretariat@wp.pl.
IV Ocena prac:
Oceny dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
- 5-6 lat
- 7-9 lat
- 10-12 lat
- 13-16 lat
oraz w następujących kategoriach technicznych:
- malarstwo
- rysunek
- kolaż

V. Nagrody:
1. Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe oraz dyplomy pamiątkowe.
2. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wynikach konkursu.
3. Termin wręczenia nagród: 7 czerwca 2018 roku.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły www.szkola7.pl

VI. UWAGI KOŃCOWE:
1. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik.
2. Prace nie zostaną zwrócone, mogą być przez organizatorów popularyzowane w katalogach lub eksponowane na innych wystawach.
3. O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach powiadomi odrębnym pismem, telefonicznie lub mailowo.
4. Koszt przyjazdu po odbiór nagród i wyróżnień pokrywa uczestnik.
5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora w Internecie.
6. Nadesłanie prac na konkurs jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na powielanie danych osobowych jej autora przez organizatorów konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Słupsku

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 7 czerwca 2018

Nagrody: nagrody rzeczowe, dyplomy

Przedział wiekowy: 5-16 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki